Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Rozvoj multikulturního prostředí na středních školách

Cílem projektu je posílit průřezové téma multikulturní výchova ve výuce a volnočasových aktivitách na školách a tím posílit multikulturní prostředí ve škole. Cíle chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice multikulturní výchovy. 2) Vytvořením plánu multikulturní výchovy jeho implementací do výuky předmětů a volnočasových aktivit na školách. ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na ZŠ Barrandov, Praha 5

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání, zlepšení klimatu a posílení inkluze na ZŠ Barrandov vytvořením komplexního systému rozvoje demokratické kultury od analýzy výchozího stavu a dokumentů školy po vytvoření Plánu rozvoje DK pro multikulturní prostředí školy. Součástí projektu je intenzivní zapojení a vzdělávání pedagogického sboru a žáků podpořené společnými ...
Více


Akademie Young Caritas v Praze

Projekt zavádí v 10 pražských školách vzdělávací program Akademie Young Caritas. V něm si pedagogové a další odborní pracovníci budou systematicky prohlubovat své znalosti a dovednosti v oblasti sociálního pilíře udržitelného rozvoje. S využitím kvalitní a moderní metodiky program podpoří ve škole prostředí motivující žáky k sociální soudržnosti, povzbudí je ...
Více


Rozvoj vzdělávání v MŠ Pro Family: Jdeme ruku v ruce

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání prostřednictvím posílení tématu multikulturní výchovy a práce s dětmi s OMJ v MŠ Pro Family. Projekt je kombinací následujících aktivit: – tvorba příručky pro začleňování dětí s OMJ a její pilotní ověřování – vytvoření školního plánu multikulturní výchovy a jeho pilotní ověření – ...
Více


Hrajeme si spolu

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti, rozšiřování vzdělávacích programů o prvky rozvoje sociálních i občanských a kompetencí k udržitelnému rozvoji i ke zlepšení podmínek pro začleňování dětí a žáků s OMJ. Projekt podporuje bezpečné klima, multikulturu a sociální soudržnost. Rozšíření vzdělávacích programů povede ...
Více


OPEN 58

Projekt je zaměřen na podporu společného vzdělávání a kompetencí žáků v partnerských ZŠ Praze. V rámci projektu budou realizovány aktivity, které přispějí ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání podporou demokratické kultury a demokratického klimatu v partnerských školách a vytvořením a realizací programů na rozvoj TUR ve vztahu k sociálnímu pilíři. Aktivity ...
Více


Na cestě udržitelného rozvoje na střední škole

Projekt je zaměřen na podporu udržitelného rozvoje a demokratické kultury na 4 středních školách v Praze. V rámci 3 klíčových aktivit přivede žáky SŠ k aktivní práci s principy demokratické kultury, učitele SŠ k inovaci obsahů předmětových a třídnických hodin, zavede profesní pozice průvodců pro demokratickou kulturu na 4 středních ...
Více


Cesta za poznáním – Rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji s využitím moderních aktivizujících nástrojů výuky

Předkládaný projekt vytvoří vzdělávací program pro školy, který zajímavou a moderní formou seznámí žáky základních škol s tématy sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Součástí programu bude digitální vzdělávací zdroj (aplikace), který umožní pedagogům připravit projektovou výuku s prvky místně zakotveného učení a zároveň ji sdílet s dalšími kolegy. ...
Více


Máme demokracii a nebojíme se ji použít

Projekt rozvíjí kompetence pro demokratickou kulturu u žáků sekundárního vzdělávání. Žáci připraví a odprezentují projekt vlastní participace na rozhodovacím procesu. Projekty budou hodnoceny nezávislou komisí a autoři nejlepších projektů se s pedagogy zúčastní výjezdu do zahraničí zaměřeného na demokracii a participaci. Vznikne metodika vzdělávacího programu s pracovními listy a webová ...
Více


Začleňování žáků s OMJ do ZŠ česko-německého porozumění a Gymnázia Thomase Manna, o.p.s.

Projekt je zaměřen na vytvoření a ověření funkčnosti příručky pro začleňování dětí s OMJ do Základní školy německo-českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna a vytvoření komunitního centra, které bude podporovat integraci žáků s OMJ do běžného vzdělávacího proudu a zajišťovat jejich smysluplné trávení volného času a pomáhat jim v dosahování ...
Více


Rozvoj demokratické kultury ve školách v Praze

Projekt je zaměřen na rozvoj demokratické kultury zapojených škol. Využívá osvědčených metodických postupů pro angažování, participaci, posilování kompetencí školních aktérů (žáků, rodičů, učitelů a vedení školy), participativního přístupu a klimatu školy. Bude také posílena spolupráce s relevantními organizacemi. ...
Více


Demokratická základní škola

Demokratická základní škola je projektem zaměřujícím se na rozvoj demokratické kultury a klimatu na ZŠ Vela. Vela je škola objevů. Jejím posláním je, aby prostřednictvím jejího absolvování získaly děti přehled o světě a díky ní nalézaly a rozvíjely své schopnosti a dovednosti skrze svou vnitřní motivaci a zájmu k poznávání. ...
Více


Program pro začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem

Program pro začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na Gymnáziu Duhovka

Realizovaný projekt pomůže vytvářet ve škole demokratické klima, podporovat demokratickou kulturu, přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti. V rámci projektu bude vytvořen komplexní školní program, který díky synergicky propojeným aktivitám umožní posílit schopnosti školy průběžně hodnotit vlastní demokratickou kulturu a rozvíjet ji ve všech oblastech zaměřených na ...
Více


DUŠETAJE – výchova k respektu v odlišnostech, začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do běžné společnosti

Realizace inkluziv.programu DUŠETAJ-výchovou k respektu v odlišnostech (28 workshopů ZŠ,2multižánrové festivaly s komunit.přesahem) zvyšuje povědomí o integraci žáků s odliš. mateř.jazykem do sociokult.prostř.Prahy a přispívá k vytvoření atmosféry vzáj.tolerance mezi spolužáky,i v míst.komunitě.Zapojeno min.700 dětí ze ZŠ Prahy 8/14,min.20%,tj.140 žáků s OMJ.Účast rodiče,komunita,učitelé- cca200,šir.veřejnost cca 1000 os. ,celk.min.1900 osob z ...
Více


Zavádění moderních aktivizujících metod do výuky na ZŠ se zaměřením na rozvíjení kompetencí žáků k udržitelnému rozvoji

Projekt je zaměřen na rozvíjení kompetencí všech žáků ZŠ (a žáků odpov. tříd víceletých gymnázií) k soc. pilíři udržitel. rozvoje prostřednictvím tvorby a realizace vzděl. programů pro pedagogické pracovníky, kteří sehrávají zásadní úlohu při vytváření aktivního vztahu dětí k soužití v metropoli. Chceme inspirovat učitele k vylepšování/oživování vlastní výuky a ...
Více


Vzdělávání o migraci na pražských školách

Projektem chceme rozšířit povědomí o migraci a vzdělávat žáky ZŠ a SŠ v hl. m. Praze o problematice migrace a integrace cizinců v českém prostředí. Cílem projektu je vzdělávat, informovat a podnítit aktivní participaci samotných studentů v podpoře cizinců, jenž se snaží integrovat do české společnosti. Rozšíření povědomí mezi žáky ...
Více


O krok dál…

Cílem projektu je zlepšení proinkluzivního prostředí na ZŠ v MČ Praha 13. Cílem je rozšířit vzdělávací programy a pomocné materiály pro žáky s OMJ a jejich rodiče, které se zaměří na rozvoj občanských a soc. kompetencí a kompetencí k udržitelnému rozvoji. Dále cílí na zlepšení podmínek začleňování dětí a žáků ...
Více


Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí

Projekt „Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“ spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady. Projekt bude realizován v jižní části stanice metra Anděl ...
Více


Modernizace stanice metra Opatov

Projekt „Modernizace stanice metra Opatov“ spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných zařízení – osvětlovací soustavy stanice a její vzduchotechniky za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu a systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Projekt bude realizován ve stanici metra Opatov na lince C ...
Více