Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Alternativní jídelna v Praze – Kruh zdraví

Cílem projektu je vybudovat fungující provozovnu Alternativní jídelny. S využitím 7 leté zkušenosti s provozem Alternativní jídelny v centru Chrudimi / Kruh zdraví, sociální firmy – vybudujeme jídelnu stejného typu v Praze. Naše jídelna je založena na principech sezónního zdravého stravování. Pokrmy připravujeme z čerstvých surovin, využíváme místní zdroje, produkty ...
Více


Cesta k nezávislosti a sociální integrovanosti

Cílem projektu je dosáhnout zlepšení postavení znevýhodněných osob, a to především nezaměstnaných osob starších 50 let a dále pak příslušníků etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů na trhu práce. Dále pak zlepšit dosažitelnost zdravého stravování specializovaného pro děti v nově vzniklých dětských skupinách, mikrojeslích a ...
Více


Povídej si – rozvoj mezigeneračních vazeb v komunitě

Cílem projektu je vytvořit základní organizační podmínky a motivační nástroje k rozvoji smysluplného mezigeneračního dialogu v komunitě. Na základě předběžně zmapovaného zájmu vycházíme z předpokladu, že řada osaměle žijících seniorů v rezidenčních zařízeních by tuto svou situaci ráda změnila, pokud by to bylo v jejích silách. Současně jsme si potvrdili, ...
Více


Nutričně vyvážené obědy pro seniory v Praze

Projekt má za cíl kapacitní rozšíření stávajících podnikatelských aktivit sociálního podniku při současném navýšení počtu pracovních míst pro osoby z cílových skupin Projekt má za cíl vytvořit 3 pracovní místa pro tyto osoby a to na pozicích kuchař 1x a pomocný kuchař 2x. Tohoto cíle bude dosaženo díky bohatým zkušenostem ...
Více


Založení sociálního podniku: Institut finančních a sociálních služeb

Založení sociálního podniku má za cíl nabídnout služby vybrané cílové skupině – příslušníci romské menšiny, v oblasti, která napomůže jejich integraci. Žadatel v rámci podniku vytvoří nových 5 pracovních pozic, dvě z nich budou nabídnuty a obsazeny osobám z romské menšiny. V rámci aktivit projektu žadatel pořídí nemovitost – prostory, ...
Více


Sociální podnik – Santini Café s.r.o. – kavárna s pražírnou v Praze

Hlavním cílem projektu je vybudovat sociální podnik se zaměřením na výrobu a prodej kávy a kávových výrobků v kavárně s pražírnou. Cílem projektového záměru je vybavení a zařízení objektu tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro zaměstnávání a začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. ...
Více


Cesta za kvalitním vzděláváním I

Primárním cílem projektu je udržet či zařadit žáky do běžného vzdělávacího proudu. Cíl bude naplněn prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí v oblasti přírodní věd a cizích jazyků při využití moderní výukové infrastruktury, kterou je naplnění účelu projektu podmíněno. ...
Více


Komunitní centrum 21. století

Cílem projektu je vytvoření nového komunitního centra Spiralis (tzv. KOMUNITNÍ CENTRUM 21. STOLETÍ), které rozvine stávající aktivity Klubu Spiralis. Komunitní centrum 21. století (dále jen KC 21) prostřednictvím svých sociálně aktivizačních aktivit trvale propojí CS (60 osob, rodiny v nepříznivé životní situaci) z území hl. m. Prahy s jejich veřejností. ...
Více


Podpora aktivizace komunitního života se zapojením osob po výkonu trestu II

Cílem projektu je prostřednictvím sociálně intervenčních a sociálně aktivizačních aktivit působit na cílovou skupinu osob po/ve výkonu trestu, poskytovat činnosti sloužící jako prevence sociálního vyloučení, pokusit se zabránit recidivě a pomoci zapojit se zpět do života místní komunity. ...
Více


Babi, dědo, máme si co říci!

Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení u seniorů a podpora jejich aktivního zapojení do mezigeneračního soužití. Cíle projektu bude dosaženo realizací aktivit projektu zaměřených na aktivizaci seniorů, na podporu využívání zdrojů v rámci komunit, na podporu kontaktu mezi seniory a na podporu navazování mezigeneračních vztahů. ...
Více


Sociální podnik Pasparta – nová místa pro lidi s autismem

Cílem projektu je vznik třech nových pracovních míst pro pracovníky s PAS a vytvoření podmínek, které těmto lidem umožní na pracovních pozicích samostatně a úspěšně fungovat. Lidé na těchto pracovních pozicích se budou podílet na výrobě učebních pomůcek pro děti s PAS a dalšími handicapy, přičemž budou mít na starosti ...
Více


Migrace v minulosti – porozumění současnosti

Cílem projektu je u žáků základních a středních škol zvýšit informovanost o fenoménu migrace, jejích příčinách a možných důsledcích. Vytvořená metodika v kombinaci s artefaktovou sadou by měla žákům svou srozumitelností a názorností usnadnit lepší zorientování se v tomto poměrně složitém tématu. Vyjasnění pojmů migrace, migrant, imigrace atd. Dalším cílem ...
Více


Krizová pomoc efektivněji

Cílem projektu je v horizontu 10 měsíců zakoupit osobní automobil vč. příslušenství, pomůcky pro práci s klienty, úpravu a vybavení denní místnosti, vybavení místnosti pracovníků krizové pomoci a odhlučnění místnosti krizové pomoci a tím zvýšit v době udržitelnosti dostupnost a kvalitu krizové pomoci občanům hl. m. Prahy, kteří se ocitnou ...
Více


Komunitní centrum Dismas

V rámci realizace projektu vznikne nové Komunitní centrum Dismas (KCD), díky kterému dojde k posílení místní sociální soudržnosti mezi CS – lidmi s kriminální minulostí a lidmi bez ní a k soc. začlenění rodin, kde některý ze členů má záznam v RT. ...
Více


Sociální podnik – cukrárna a bistro Ollies v Praze

Hlavním cílem projektu je vybudovat sociální podnik se zaměřením na výrobu a prodej cukrářských a zdravých slaných pokrmů v cukrárně s bistrem. Cílem projektového záměru je vybavení a zařízení objektu tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro zaměstnávání a začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Obecně prospěšný cíl žadatele spočívá ...
Více


Profesionalizace úklidových služeb sociálního podniku

Hlavním cílem projektu je vytvoření stabilních pracovních míst pro lidi s mentálním postižením. Budou založeny dva nové úklidové týmy, které budou poskytovat úklidové služby na území hl. m. Prahy. Z rozpočtu projektu bude financován nákup dvou nových vozidel (pětimístná dodávka s větším úložným prostorem), která jsou potřebná pro úklid. Lidé ...
Více


Rozvoj Komunitního centra Černý Most II

Projekt je zaměřen na rozvoj komunitního centra působícího v městské části Praha 14, v lokalitě Broumarská. Aktivity projektu směřují k prevenci sociálního vyloučení a posilování sociální soudržnosti na úrovni místní komunity. ...
Více


Romský mentor v Praze

Cílem projektu je přispět ke zrovnoprávnění dětí se SVP ve společnosti realizací pravidelných volnočasových aktivit z oblasti umění a sportu. ...
Více


Inkluzivní program neformálního vzdělávání prostřednictvím hudební výchovy ve školách zřizovaných MHP

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím inkluzního programu neformálního vzdělávání v oblasti hudební výchovy. Dalšími cíli je posílení proinkluzivního prostředí ve školách, posílení přijímání odlišností a jejich respektování a tolerance, podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí a mládeže. Vzhledem k vývoji ve světě budou právě současní žáci ZŠ ...
Více


LAB64

Smyslem projektu je vznik nové, kvalitní infrastruktury podnikatelského inkubátoru s prvky technologického parku v oblasti kreativního průmyslu, s obecným záměrem dlouhodobě zlepšovat prostředí pro snažší vznik a rozvoj nových, znalostně intenzivních podniků s exportním potenciálem, zejména v začátcích jejich činnosti. ...
Více