Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi Školami 2482

Cílem projektu je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. ...
Více


Zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí

Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí dětí a kinestetického učebního stylu prostřednictvím zlepšení vybavení školy. Smysl projektu je v souladu se Školním vzdělávacím programem pro PV a zaměřením školy, dojde k posílení polytechnické výchovy a vytvoření pro cílové skupiny interaktivní, smysluplné a bezrizikové prostředí. ...
Více


Modernizovaná učebna pro výuku přírodních věd ZŠ Jižní IV

Cílem projektu je zavést inovativní výuku přírodovědných předmětů a environmentálního vzdělávání, zvýšit efektivnost výuky a podíl praktických činností a experimentů, a to nejen v laboratoři, ale i přímým měřením v terénu s okamžitým zpracováním a vyhodnocením získaných dat. ...
Více


Vybudování multifunkční učebny

Cílem projektu je modernizace a vybavení odborných učeben ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí cizích jazyků, zlepšení vzdělávacích služeb na škole a zkvalitnění infrastruktury pro imobilní žáky. Odborné učebny tak budou odpovídat požadavkům a nárokům dnešní doby a vytvoří prostředí pro kvalitnější vzdělávání žáků a lepší podmínky pro pedagogy. ...
Více


Modernizace odborných učeben v Masarykově Základní škole Praha – Klánovice

Cílem projektu je modernizace stávajících nevyhovujících prostor pro vzdělávání na Masarykově základní škole, Praha 9 – Klánovice, Slavětínská 200. V rámci projektu dojde k modernizaci vybavení multimediální jazykové učebny a vznikne nová přírodovědná učebna ze stávající kmenové třídy. ...
Více


ZŠ Korunovační – rekonstrukce učebny fyziky a učebny chemie-přírodopisu

Cílem projektu je zkvalitnění výuky fyziky, chemie a přírodopisu díky rekonstrukci dvou učeben k tomu využívaných. Díky tomu dojde ke zlepšení prostředí pro výuku těchto předmětů a tak i k lepšímu rozvoji v těchto předmětech žáků školy. ...
Více


Environmentální zahrada MŠ Na Chodovci

Cílem projektu je v souladu se Školním vzdělávacím programem a zaměřením školy propojit polytechnickou a environmentální výchovu a vytvořit pro cílové skupiny interaktivní, smysluplné a bezrizikové prostředí. Škola díky projektu zvýší svoji konkurenceschopnost. ...
Více


Modernizace odborných učeben ZŠ Stross

Cílem projektu je modernizace učebny přírodních věd a polytechnické učebny na ZŠ Štross, které umožní významný kvalitativní posun ve výuce. ...
Více


Moderní technologie pro rozvoj klíčových kompetencí – ZŠ U Krčského lesa

Cílem projektu je zkvalitnění výuky žáků Základní školy U Krčského lesa prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí. ...
Více


Environmentální zahrada a venkovní třída

Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí dětí a kinestetického učebního stylu prostřednictvím zlepšení vybavení školy, vybudováním učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporou environmentálního vzdělávání, to vše povede ke zlepšení polytechnických dovedností. ...
Více


Rekonstrukce a modernizace laboratoře chemie

Cílem projektu je transformace nevyhovujících prostor chemické laboratoře na prostory vhodné pro moderní a efektivní výuku laboratorních cvičení z chemie. Realizací projektu bude umožněno žákům gymnázia dále využívat odbornou učebnu „laboratoř chemie“ a tímto přispívat k rozvoji jejich kompetencí především v přírodních vědách. ...
Více


Pořízení robotizovaného pracoviště pro zkvalitnění výuky technický oborů na SPŠ na Proseku

Cílem předkládaného projektu je zkvalitnění technického vzdělání na Střední průmyslové škole na Proseku prostřednictvím zajištění kvalitní vzdělávací infrastruktury. ...
Více


Modernizace odborné učebny fyziky za účelem badatelsky orientované výuky

Cílem projektu je zmodernizovat výuku fyziky prostřednictvím vybudování moderní učebny podporující badatelský přístup. Díky tomu se výrazně zvýší efektivita výuky a její přenositelnost do praxe ...
Více


Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ Křimická

Cílem projektu je zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání na ZŠ Křimická prostřednictvím pořízení moderních vyučovacích technologií. Díky tomu bude v modernizovaných učebnách zavedena interaktivní praktická výuka. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 – Radlice včetně zajištění konektivity

Cílem projektu je rozvoj přírodních, jazykových a digitálních kompetencí žáků Základní školy Radlická a dalších spolupracujících škol. ...
Více


Počítačová učebna a vybavení učebny automatizace a robotiky

Cílem projektu je modernizace specializovaných pomůcek pro odbornou výuku, která probíhá v rámci všech oborů. Tím dojde ke zkvalitnění výuky o potřebné technické prvky a rozvoj klíčových kompetencí studentů v oboru strojírenství. ...
Více


Modernizace zařízení – 3D učebna Střední škola automobilní a informatiky

Cílem projektu je vybudování specializované odborné učebny vč. zajištění výukových pomůcek. To povede ke zatraktivnění technických oborů, zvýšení konkurenceschopnosti školy v oboru, zkvalitnění výuky o potřebné technické prvky a rozvoj klíčových kompetencí studentů v oboru. ...
Více


Podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Donovalská

Cílem projektu je podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Donovalská za účelem zkvalitnění výuky. Dosažená změna představuje zvýšení motivace k výuce těchto předmětů pro žáky a hlubší osvojení si praktických znalostí z výuky. ...
Více


Základní škola Školní – oprava skleníku

Cílem projektu je zkvalitnění výuky ZŠ Školní v oblasti klíčových kompetencí přírodní vědy a polytechnické vzdělávání prostřednictvím opravy skleníku včetně zřízení odborné učebny na tyto kompetence zaměřené. ...
Více


Učebna biologie 024 gymnázia Nad Alejí

Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí žáků z CS pomocí modernizace odborné učebny biologie na gymnáziu. Projekt přispěje k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a k podpoře společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. ...
Více