Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Palmovka 8

Předmětem realizace projektu je modernizace tří odborných učeben v Základní škole, Praha 8, Palmovka 8. Jedná se o odborné učebny chemie, přírodopisu a fyziky. V rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a budou realizovány související stavební práce. ...
Více


Komunitní rodinné centrum Osmička

Cílem projektu je vytvoření a provoz komunitního rodinného centra – prostoru pro setkávání, sociální aktivizaci a provádění prevence proti sociálnímu vyloučení rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, dětí a mládeže z rodin v nepříznivé sociální situaci a seniorů žijících v lokalitě severních částí městské části Praha 8, především katastrální ...
Více


II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Na Šutce 28

Předmětem realizace projektu je modernizace dvou odborných učeben v Základní škole, Praha 8, Na Šutce 28. Jedná se o odbornou učebnu cvičné kuchyňky a odbornou učebnu matematiky. V rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a budou realizovány související stavební práce. Díky realizaci projektu dojde ...
Více


II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3

Předmětem realizace projektu je modernizace jedné odborné učebny v Základní škole a mateřské škole Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3. Jedná se o odbornou jazykovou učebnu s čítárnou. V rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a budou realizovány související stavební práce. ...
Více


Bezbariérový přístup do budovy FZŠ Chodovická 2250 – přístavba výtahů

Předmětem projektu je zajištění bezbariérového přístupu do 2. a 3. nadzemního podlaží školní budovy Chodovická 2250. Žadatelem a investorem je Městská část Praha 20. Provozovatelem dokončené investice bude Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250 (IČ 49625195), která je příspěvkovou organizací MČ Praha 20. Vzhledem k členitosti ...
Více


Výuka v multikulturním prostředí

Obsahem projektu je realizace inovativních vzdělávacích kurzů určených žákům a pedagogům pražských středních škol. Kurzy mají za cíl napomoci posílení sociální inkluze v multikulturním prostředí. Program se zaměřuje nejen na menšiny, které v současnosti v ČR existují, ale problematiku se snaží brát komplexně v kontextu se současným vývojem ve světě. ...
Více


Cizinec našinec

Cílem projektu je vytváření proinkluzivního prostředí na základních školách v Praze. V rámci vzdělávání v hodinách jazykové výuky a občanské nauky chceme dětem představit rozmanitosti různých kultur, zejména zemí svých spolužáků, a tím napomáhat k jejich integraci do školního prostředí. Během 2 let zapojíme 10 škol a 5000 žáků, z ...
Více


Rozvoj komunitního života na Praze 14

Cílem projektu je vytvoření uceleného komplexního modelu za účelem vytváření proinkluzivního prostředí škol a podmínek pro začleňování dětí a žáků s odlišným sociokulturním kontextem, resp. žáků s odlišným mateřským jazykem. Prioritou projektu je přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostřední, k porozumění a ...
Více


Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci a respektu

Předložený projekt vychází z aktuální situace proměňování společnosti v České republice, resp. v Praze, kde žije největší počet cizinců. S tím kontrastují výsledky výzkumů týkající se názorů a postojů občanů České republiky, mezi nimiž rostou negativní tendence vůči národnostním menšinám a cizincům. Mezi žáky SŠ můžeme dokonce pozorovat tendence příklonu ...
Více


Kdo jiný? multikulturní výchova prostřednictvím projektového vyučování

Předkládaným projektem reagujeme na fakt, že názory a postoje žáků jsou dlouhodobě zatíženy předsudky a negativními stereotypy. Hlavním cílem je proto rozvoj empatie, solidarity a respektu mladých lidí k sociokulturní rozmanitosti. Pomocí inovativních a moderních metod (projektová výuka, „learning by doing“, vyžití dokumentárního filmu) zároveň žáky podpoříme v aktivnějším zapojení ...
Více


Výchova k respektu a toleranci

AISIS, o.s., ve spolupráci s ITI, o.p.s, a předkládá projekt „Výchova k respektu a toleranci“ určený žákům a pedagogům ZŠ a SŠ. Po dobu 2 let budou účastníci vzděláváni v několika typech kurzů v souladu s metodou „Facing History and ourselves“. Minimálně 120 dětí rozvine své kompetence v oblasti tolerance ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, U Školské zahrady 4

Předmětem realizace projektu je modernizace tří odborných učeben v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, U Školské zahrady 4. Jedná se o keramickou dílnu, dílnu dřevo/kov a odbornou učebnu fyziky a chemie. V rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a budou realizovány související ...
Více


Dětská skupina BONA

Záměrem projektu jsou stavební úpravy prostor pro dětskou skupinu (děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky) ve stávajícím objektu žadatele. Jedná se o změnu využití prostor 2 bytů ve stávajícím objektu – vnitřní stavební úpravy v 1. a 2.NP a úpravu stávající zahrady a dětského hřiště, doplnění herních ...
Více


KC Duhový tandem

Cílem projektu je vytvořit vhodné zázemí pro kulturně-komunitní aktivity. Sociální, kulturní, vzdělávací a pohybové aktivity budou vytvořené pro konkrétní cílové skupiny dle jejich individuálních potřeb. Projektový záměr je v souladu s celkovou koncepcí a zvyšováním kvality života obyvatel MČ Prahy 8. ...
Více


Podpora sociálních služeb ROZKOŠE bez RIZIKA

Cílem projektu je zlepšit prostředí poradenského centra (dále jen PC) a tím zajistit možnost pro klientky R-R, aby se v našem centru cítily bezpečně a více jej vyhledávaly. Zároveň tak naplníme cíl většího bezpečí pro samotné zaměstnankyně R-R. ...
Více


Podpora komunitního života v Praze formou divadelního souboru ROZKOŠ

Cílem projektu divadelního souboru ROZKOŠ je ukázat v pražské komunitě osob na základě divadelních představení, jak vypadá vyloučení, s jakými problémy se potýkají jednotliví klienti, kteří ohroženi jsou či kteří právě samotné vyloučení zažili. Tento pohled na realitu očima samotných ohrožených osob přiblíží jednak forma divadelního představení, která se této ...
Více


BIC: transfer technologii

Cílem projektu je ověření proveditelnosti dvou výše zmíněných konceptu, zájmu veřejné a aplikační sféry a celkové tržní poptávky. Pokud bude zjištěno kladné vyhodnocení proveditelnosti, a tržního potenciálu dvou výše zmíněných produktů, bude pracováno na způsobu ochrany duševního vlastnictví a budou zahájeny přípravné práce pro komercializaci produktů. ...
Více


Demokratický dialog

Cílem projektu je shromáždit a vytvořitnástroje pro rozvoj těchto vlastností a dovednostní a poskytnout je těm, kteřípracují s pedagogy na školách na modelu CDC a jeho aplikační praxi. Vytvořit metodickou podporu a rekvalifikačnívzdělávací program, zaměřený na posílení kvalifikace specialistů, či odbornýchgarantů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu (dle dokumentuCompetences ...
Více


Sociální podnik pro (re)start života

Cílem je vytvořit centrum veřejně prospěšného podnikání v oblasti grafiky, služby v oblasti internet marketingu: SEO, copywriting, správa PPC kampaní, e-mail marketingu, včetně poradenství, nastavení a správy komplexních kampaní a návazných služeb jako jsou: natáčení video-životopisů, video-dotazníků a dokumentárních videozáznamů, výukové videozáznamy, reklamní a propagační spoty atd., který svým přesahem ...
Více


Interkulturní výchova pro zvyšování pedagogických kompetencí

Cílem projektu je pomoci pedagogům orientovat se v danem tématu a vytvořit pro ne metodickou oporu při přípravě osnov multikulturní výuky a na naučit je dalším kompetencím, které ve své praxi potřebuji, jako je psychohygiena, stress management a metody asertivní komunikace pedagogických pracovníků. Multikulturní výchova odráží svým pojetím aktuální změny, ...
Více