Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Podpora žáků na ZŠ a MŠ Parentes Praha

Cílem projektu je zejména začleňování dětí a žáků s OMJ a dále vytváření proinkluzivního prostředí škol. Škola a pedagogičtí pracovníci nemají zkušenost se začleňováním žáků s OMJ. Škola se zaměřuje zejména na tuto oblast vytváření proinkluzivního prostředí. ...
Více


Šablony OP PPR pro MŠ Bublinky na Praze 5

Cílem projektu je podpora žáků s OMJ (díky zapojení dvojjazyčného školního asistenta a realizaci intenzivních jazykových kurzů ČDJ na MŠ), zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s OMJ na MŠ. ...
Více


ZŠ Věda – pražské šablony

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Projekt je zaměřen na působení dvojjazyčného školního asistenta, realizace projektové výuky, vzdělávání a osobnostní ...
Více


Šablony OP PPR pro SOŠS sv. Zdislavy

Cílem projektu je podpora žáků s OMJ (díky zapojení dvojjazyčného školního asistenta a doučování), rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, vzdělávání a osobností rozvoj pedagogických pracovníků formou zahraničních stáží a zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí ...
Více


Šablony OP PPR pro CSZŠ Jana Pavla II.

Cílem projektu je podpora žáků s OMJ (díky zapojení dvojjazyčného školního asistenta a doučování), rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, vzdělávání a osobností rozvoj pedagogických pracovníků formou zahraničních stáží a zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí ...
Více


Multikulturní vzdělávání v OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. ...
Více


ZŠ Jílovská – Modernizace zařízení a vybavení školy s ohledem na jedinečnost každého žáka

Cílem projektu je zkvalitnění výuky ZŠ Jílovská v oblasti klíčových kompetencí Cizí jazyky, Matematická gramotnost, finanční gramotnost, přírodní vědy, technické a řemeslné vědy, práce s digitálními technologiemi a polytechnické vzdělávání prostřednictvím modernizace části vybavení 13 odborných učeben. ...
Více


Škola pro 3. tisíciletí

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků na ZŠ, a to prostřednictvím vybudování moderních prostor pro výuku odborných předmětů s vazbou na klíčové kompetence (anglický jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, fyzika, chemie, matematika, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda) za pomocí počítačové techniky (pořízení PC se SW a ...
Více


Zřízení dvou multifunkčních počítačových učeben a mobilní tabletové učebny Schulhoffova

Cílem projektu je zřízení dvou multifunkčních počítačových učeben a mobilní tabletové učebny, to přispěje k rozvoji cizojazyčné a přírodovědné gramotnosti, matematických a finančních kompetencí žáků. ...
Více


Modernizace multimediálního centra

Cílem projektu je zlepšení technického zázemí a vzdělávacích služeb. Zkvalitnění vzdělávání na gymnáziu bude uskutečněno pomocí modernizace multimediálního centra a rekonstrukce a dobudování pokrytí internetem v celé budově ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Cílem je také zohledňovat individuální potřeby žáků a dosáhnout rovného přístupu ke vzdělávání. ...
Více


Rekonstrukce polytechnické dílny a vybudování badatelské učebny ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49

Cílem projektu je posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a rozvíjení klíčových kompetencí žáků prostřednictvím rekonstrukce polytechnické dílny a vybudování badatelské učebny. ...
Více


Modernizace učebny fyziky a jazykové laboratoře

Cílem projektu je posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a rozvíjení klíčových kompetencí žáků prostřednictvím modernizace učebny fyziky a jazykové laboratoře. ...
Více


Bezpečně v MŠ U Uranie aneb „Nepovolaným vstup zakázán!“

Cílem projektu je zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ U Uranie prostřednictvím zlepšení vybavení a zajištění bezpečnosti v mateřské škole a zlepšení fyzické dostupnosti a bezbariérovosti MŠ. ...
Více


Modernizace přírodovědné a jazykové učebny na ZŠ TGM Praha 7

Cílem projektu je zajistit konkurenceschopné podmínky pro moderní výuku cizích jazyků a přírodních věd. Projekt usiluje o vytvoření motivujícího edukačního prostředí, odpovídajícího současným požadavkům a nárokům žáků. ...
Více


Vybudování interaktivních učeben přírodních věd – fyzika, chemie a přírodopis

Cílem projektu je zvýšení klíčových kompetencí žáků v přírodních vědách – konkrétně ve fyzice, chemii a přírodopisu, prostředkem k dosažení poslání projektu jsou modernizované odborné učebny. ...
Více


Vybudování odborné multimediální učebny na základní škole

Cílem projektu je vybavení multimediální odborné učebny výpočetní technikou a dalšími odbornými pomůckami.Touto aktivitou bude dosaženo rozvoje žákovských klíčových kompetencí v matematické, přírodovědné – vlastivědné gramotnosti a v komunikaci v cizích jazycích. ...
Více


Vybavení učebny přírodních věd a vybavení učeben cizích jazyků

Cílem projektu je vytvořit pro žáky moderní a zdravé prostředí, které je zároveň dobrou vizitkou žadatele i zřizovatele. Hlavní činnost projektu spočívá v pořízení moderního vybavení a především zařízení dvou odborných učeben (cizí jazyky a přírodních věd – fyziky a chemie) a doplnění vybavení učebny přírodopisu. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177

Cílem projektu je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby a rozvoj polytechnických dovedností dětí. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Mateřská škola ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076

Cílem projektu je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby a rozvoj polytechnických dovedností dětí. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13, Mohylová 1964

Cílem projektu je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby a rozvoj polytechnických dovedností dětí. ...
Více