Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

ZŠ Jeremenkova – multifunkční přírodovědná učebna a jazyková učebna

Projekt řeší problém nedostatečné vybavenosti ZŠ Jeremenkova pro výuku cizích jazyků a přírodních věd. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodních věd na ZŠ Jeremenkova. To vše s podporou digitálních technologií ve výuce. V rámci projektu bude pořízeno specifikované vybavení, čímž dojde k modernizaci zařízení a vybavení ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Košík

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Čtyřlístek

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Vybavení kultruního sálu základní školy Wonderland Academy

Obsahem předkládaného projektu je vybavení kulturního sálu v budově školy. Hlavním cílem je zkvalitnění výuky, zkvalitnění inkluzivního prostředí školy, rozvoj komunitního a kulturního dění ve škole. Projekt bude realizován od května 2018 do dubna 2019. ...
Více


Nácviková ergoterapeutická místnost s kompenzačními pomůckami

Cílem projektu je zvyšování soběstačnosti lidí se zdravotním postižením prostřednictvím efektivního využívání asistivních technologií. Prostředkem k tomuto cíli je vybudování tréninkové místnosti vybavené kompenzačními pomůckami. Cílové skupině bude v rámci sociální rehabilitace nabízena dosud chybějící komplexní ergoterapeutická podpora při výběru, vyzkoušení i tréninku asistivních technologií, včetně možnosti krátkodobého zapůjčení. Součástí ...
Více


Místo, kde žijeme

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy v oblasti polytechnické výchovy v Mateřské škole Peroutkova. Cílem projektu je vytvořit 1 novou venkovní učebnu pro polytechnickou výuku včetně nezbytného vybavení a posílit tím kompetence žáků mateřské školy v oblasti polytechnické výchovy. ...
Více


Modernizace učeben pro polytechnickou výuku

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy v oblasti polytechnické výchovy v ZŠ. Cílem projektu je modernizovat učebny polytechnické výuky včetně vybavení nábytkem a nezbytným pomůckami a vytvořit v Základní škole waldorfské kvalitně vybavené „polytechnické hnízdo“, které bude využíváno dalšími ...
Více


Podpora inkluze ve Foxíkově školce

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Navýšení kapacity MŠ Beehive

Projekt má za cíl zlepšit dostupnost předškolního vzdělávání v městské části Prahy 10, kde je velký problém umístit předškolní děti do školky. Díky realizaci projektu dojde ke stavebním úpravám v budově bývalého Telecomu a navýšení kapacity MŠ Beehive o 44 dětí. Vzniknou moderní prostory pro předškolní vzdělávání odpovídající standardu dnešní ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Heřmánek

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze na Základní škole Heřmánek

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičůškole, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně poznáváme místo, kde žiji

Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. ...
Více


Naše škola a svět kolem nás

Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Škola pro všechny

Projekt ve svém důsledku napomůže k začlenění žáků s kulturními odlišnostmi do vrstevnické společnosti dětí základní školy. Dojde k obohacení všech zúčastněných a rovněž k lepší spolupráci a komunikaci mezi všemi subjekty, které se na vzdělávání žáků a studentů ve 21. století podílejí. ...
Více


Vznik nových tříd zařízení Mazánek

Cílem projektu je vytvoření nových tříd zařízení péče o děti předškolního věku Mazánek, kdy vzniknou 2 nové DS – pro 10 dětí nad 3 roky resp. pro 6 dětí do 3 let. Bude provedena stavební rekonstrukce prostor v objektu Ústavu informatiky AV (je zajištěn dlouhodobý pronájem) a pořízeno vybavení tříd ...
Více


Inkluze a MŠ Jahoda

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Audiovizuální centrum Nadace ABF 2

Smyslem projektu je rozšířit podnikatelské příležitosti pro Nadaci v rámci sociálního podnikání, a to prostřednictvím audiovideo centra, v němž budou vytvořeny 2 stabilní pracovní příležitosti pro uchazeče z řad CS. ...
Více


Rekonstrukce budovy mateřské školy Wonderland za účelem rozšíření kapacity včetně vybavení nových tříd

Obsahem předkládaného projektu je navýšení kapacity mateřské školy Wonderland, pobočky Háje o 20 dětí. Současná kapacita je dle zájmu rodičů nedostatečná. Díky projektu vzniknou dvě nové učebny, které budou vhodně vybaveny, a to i pro děti dvouleté. Projekt je realizován od února 2018 do března 2019. ...
Více


II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Burešova 14

Předmětem realizace projektu je modernizace jedné odborné učebny v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Burešova 14. Jedná se o odbornou učebnu dílen. V rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a budou realizovány související stavební práce. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění výuky ...
Více