Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Vybudování a modernizace odborných učeben přírodních věd a polytechniky na Květňáku

Předmětem projektu je vybudování odborné učebny přírodních věd a polytechniky na Základní škole, Praha 4, Květnového vítězství 1554. Podrobnosti uvedeny ve Studii proveditelnosti (příloha č. 2 projektu). ...
Více


Modernizace učebny přírodních věd a polytechnické učebny na ZŠ Fryčovická

V rámci předkládaného projektu bude z původních dílen vybudována nová polytechnická učebna k zajištění kvalitní a efektivní polytechnické výchovy. Druhým stěžejním výstupem popisovaného projektu bude vybudovaná badatelská učebna přírodních věd. Modernizace obou zmiňovaných učeben spočívá především v pořízení moderního vybavení a v rekonstrukci stávajících prostor formou drobných stavebních úprav. ...
Více


Inkluze v Královské mateřské škole

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace učebny fyziky a chemie

Hlavní aktivitou předkládaného projektu je modernizace učebny fyziky a chemie a pořízení moderního vybavení pro tuto učebnu. Zahájení fyzické realizace projektu je plánováno na březen 2019, po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Datum ukončení fyzické realizace projektu předpokládáme dne 31. 8. 2019, kdy bude nejpozději ukončena modernizace a vybavení učebny ...
Více


Modernizace kuchyňky

Hlavní aktivitou předkládaného projektu je modernizace výukové kuchyňky a pořízení moderního vybavení pro tuto učebnu. Zahájení fyzické realizace projektu je plánováno na březen 2019, po vydání Rozhodnutí. Ukončení fyzické realizace je předpokládáno na konci srpna 2019, kdy bude nejpozději ukončena modernizace a vybavení výukové kuchyňky. ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole V Úvalu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inovace výuky odborného výcviku strojírenských oborů

Hlavním cílem předkládaného projektového záměru je pořízení CNC vertikálního obráběcího centra, s čímž souvisí i zlepšení podmínek praktické výuky na škole, a také příprava budoucích absolventů v nejlepší možné kvalitě. Tímto také dojde k rozšíření odborných kompetencí absolventů, jež jim umožní snadnější přestup ze vzdělávacího procesu do procesu pracovního. ...
Více


MODERNIZACE ODBORNÉ UČEBNY PŘÍRODNÍCH VĚD ZŠ V RYBNÍČKÁCH

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření moderní přírodovědné učebny, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


MŠ Dolní Měcholupy – venkovní prostor k podpoře EVVO – zahrada

Cílem projektu je vybudovat vhodné zázemí pro rozvoj enviromentální a polytechnické výuky dětí na stávající zahradě, prostřednictvím zlepšení vybavení Mateřské školy Dolní Měcholupy, která je příspěvkovou organizací Městské části Praha – Dolní Měcholupy. Projekt je zaměřen na vybudování 3 nových prvků v zahradě školy. ...
Více


Podpora inkluze v mateřské škole SMARTFOX Jahodnice

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Rozvoj polytechnických dovedností digitální a kreativní formou s využitím logiky a robotiky v Základní škole, Praha 9 ? Horní Počernice, Ratibořická 1700 – vytvoření nové odborné učebny pro polytechnickou výchovu (robotiku)

Předmětem předkládaného projektu je vybudování moderní učebny pro (digitální) polytechnickou výchovu – robotiku a logiku, v rámci které žáci kreativní a zábavnou formou získají základní poznatky z této oblasti. Tímto inovativním projektem dojde kromě zvýšení kvality výuky na škole i ke zlepšení technického myšlení žáků a zvýšení zájmu žáků o ...
Více


Modernizace výuky na Gymnáziu Duhovka

Předkládaný projekt se zaměřuje na zkvalitnění jazykového vzdělávání prostřednictvím zajištění kvalitní vzdělávací infrastruktury v budově Gymnázia Duhovka. Konkrétně dojde ke vzniku moderní jazykové učebny pro navýšení kompetencí komunikace v cizím jazyce a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu bude realizováno samotné vybudování učebny, současně budou posilovány i kompetence v ...
Více


Venkovní amfiteáter

Cílem projektu je podpora a rozvoj kulturně komunitních aktivit, posílení místní sociální soudržnosti a sociálního začleňování prostřednictvím různých komunitních aktivit. Mezi aktivity, které výrazně přispějí k plnění cíle, řadíme aktivity motivační, podpůrné, doučovací a volnočasové aktivity nekomerčního charakteru. Komunitní vzdělávání, programy pro volný čas, diskuze o dění ve škole a ...
Více


Společným vzděláváním ke společnému soužití 2

Projekt propojuje následujících témata: personální podporu škol, přímou podporu dětí s OMJ ve školách, projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. V rámci udržitelnosti projekt plynule navazuje na předchozí projekt z OP PPR – viz Popis projektu. ...
Více


Zajištění vybavenosti školy pro rozvoj gramotnosti a kompetencí žáků na ZŠ Kunratice II

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro podporu pedagogů školy v oblasti inovace výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy. Výstupem projektu je pořízení vybavení přírodovědné laboratoře, modernizace cvičné kuchyňky a vybudování centra čtenářské gramotnosti včetně doprovodného zajištění vnitřní konektivity školy a rozvoje související ICT infrastruktury. ...
Více


Otevřená školka

Předkládaný projekt mateřské školky Žiraifka se zaměřuje na vybudování nové venkovní polytechnické učebny na naší pobočce Za Parkem 16/651, Kunratice. V rámci projektu dojde k přestavbě nevyhovujícího garážového domku na venkovní učebnu, včetně jejího vybavení pro rozvoj polytechnických dovedností dětí MŠ. Součástí projektu je i sdílení zkušeností s PP spolupracujících ...
Více


Učebna výpočetní techniky a digitální výuka v uměleckých předmětech

Současné vybavení školy neodpovídá moderním trendům, které je nutné ve vzdělávání sledovat, a učitelé i žáci jsou tím ve své činnosti velmi limitovaní. Řešením je pořízení nových technologií a zavedení moderní výuky žáků v odborných předmětech, které nejlépe odpovídají jejich budoucím pracovním uplatnění. Projekt spočívá v rekonstrukci stávající učebny výpočetní ...
Více


DVĚ MODERNÍ UČEBNY PŘÍRODNÍCH VĚD ŠMP PRAHA

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření 2 moderních přírodovědných učeben, které budou odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborné učebny budou sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Podpora inkluze v mateřské škole MALVÍNA

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Rozšíření kapacity a transformace třídy Lvíček

Cílem projektu je rozšíření stávajícího zařízení péče o děti předškolního věku z 10 na 16 dětí a současně transformace tohoto zařízení na dětskou skupinu. Z těchto důvodů bude provedena stavební rekonstrukce v objektu žadatele na Národní třídě a zajištěno vybavení dětské skupiny. Účel tohoto zařízení zůstává nezměněn – péče o ...
Více