Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Demokratický dialog

Cílem projektu je shromáždit a vytvořitnástroje pro rozvoj těchto vlastností a dovednostní a poskytnout je těm, kteřípracují s pedagogy na školách na modelu CDC a jeho aplikační praxi. Vytvořit metodickou podporu a rekvalifikačnívzdělávací program, zaměřený na posílení kvalifikace specialistů, či odbornýchgarantů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu (dle dokumentuCompetences ...
Více


Interkulturní výchova pro zvyšování pedagogických kompetencí

Cílem projektu je pomoci pedagogům orientovat se v danem tématu a vytvořit pro ne metodickou oporu při přípravě osnov multikulturní výuky a na naučit je dalším kompetencím, které ve své praxi potřebuji, jako je psychohygiena, stress management a metody asertivní komunikace pedagogických pracovníků. Multikulturní výchova odráží svým pojetím aktuální změny, ...
Více


Cesta za kvalitním vzděláváním I

Primárním cílem projektu je udržet či zařadit žáky do běžného vzdělávacího proudu. Cíl bude naplněn prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí v oblasti přírodní věd a cizích jazyků při využití moderní výukové infrastruktury, kterou je naplnění účelu projektu podmíněno. ...
Více


Migrace v minulosti – porozumění současnosti

Cílem projektu je u žáků základních a středních škol zvýšit informovanost o fenoménu migrace, jejích příčinách a možných důsledcích. Vytvořená metodika v kombinaci s artefaktovou sadou by měla žákům svou srozumitelností a názorností usnadnit lepší zorientování se v tomto poměrně složitém tématu. Vyjasnění pojmů migrace, migrant, imigrace atd. Dalším cílem ...
Více


Romský mentor v Praze

Cílem projektu je přispět ke zrovnoprávnění dětí se SVP ve společnosti realizací pravidelných volnočasových aktivit z oblasti umění a sportu. ...
Více


Inkluzivní program neformálního vzdělávání prostřednictvím hudební výchovy ve školách zřizovaných MHP

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím inkluzního programu neformálního vzdělávání v oblasti hudební výchovy. Dalšími cíli je posílení proinkluzivního prostředí ve školách, posílení přijímání odlišností a jejich respektování a tolerance, podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí a mládeže. Vzhledem k vývoji ve světě budou právě současní žáci ZŠ ...
Více


Play Everyday Together

Projekt Play EveryDay Together svými činnostmi podporuje a rozpracovává téma komunitních aktivit a začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit. ...
Více


ETIKA jako komplexní přístup k rozvíjení etických, sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků MŠ a ZŠ Parentes (1. stupně)

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj etických, sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků MŠ a ZŠ Parentes. MŠ i ZŠ Parentes jsou školská zařízení poskytující inkluzivní vzdělávání , která jsou otevřená pro všechny děti. V MŠ, která disponuje kapacitou 23 dětí ve 2 třídách (Motýlci a Koníci), je ...
Více


Odpolední klub pro inkluzi

Cílem projektu je rozvíjet kompetence žáků v návaznosti na rámcové vzdělávací programy (sociální a personální kompetence, občanské kompetence, udržitelný rozvoj, vztah k místu, multikulturní kompetence a další) v rámci volnočasových aktivit a to v inkluzivním kolektivu sestaveném z dětí cizinců i dětí z většinové společnosti. ...
Více


Šance pro všechny, šance pro každého

Cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků, tím přispět ke zlepšení rovných příležitostí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a včasné zajištění péče o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a dětí s odlišným mateřským jazykem. Pedagogvé budou proškoleni v metodě FIE, jejíž kvalifikované používání vede u dětí k rozvoji myšlení a schopnosti ...
Více


Podpora inkluze v CMŠ Srdíčko

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Úkolem je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti, posílit personální podporu, ...
Více


V Evropě se neztratíme

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). ...
Více


Multikulturní šablony pro MŠ Klamovka

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Úkolem je zlepšit komunikaci s dětmi s OMJ a schopnost adaptace dětí na nové ...
Více


Společné vzdělávání na ZŠ Praha 5 – Řeporyje

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cíle mají být dosaženy prostřednictvím zvýšené péče o žáky s jakýmkoliv znevýhodněním, zejména žáků ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Základní škola Praha 5 – Řeporyje, Od Školy 596

Cílem projektu je udržet vysoký standart kvality výuky, který škola žákům nabízí. Úkolem je zajistit vhodné materiální zázemí pro naplnění ŠVP orientovaným na rozšířenou výuku jazyků. Ve škole je důraz kladen i na ostatní vzdělávací oblasti a obory. Vzdělávání žáků a rozvíjení jejich schopností a dovedností je ve škole komplexní, ...
Více


Podpora inkluze ve školce Mufánkov

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Projekt si klade tyto základní cíle poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného školního asistenta dětem s ...
Více


Poznejme společně svět kolem nás

Cílem projektu je podpora dětí s OMJ, jejich rychlejší adaptace a začlenění do školního kolektivu. Z tohoto důvodu byla zvolena aktivita dvoujazyčného školního asistenta. Aby byla podpora opravdu účelná, je plánováno podpořit pedagogy formou DVPP pro práci s dětmi s OMJ a zahraničních stáží. Získané poznatky budou implementovány nejen do ...
Více


Projektová výuka na Evangelické akademii Praha

Cílem projektu je posílení proinkluzivního prostředí školy v současné multikulturní společnosti, které přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturních rozmanitostí a vztahu k okolnímu prostředí. Cílem projektu je rozvoj empatie, solidarity a respektu mladých lidí k sociokulturní rozmanitosti a k lidem se zdravotním a mentálním hendikepem. Zároveň posílit aktivní ...
Více


Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Kunratice

Cílem projektu v oblasti personální podpory je zapojení dvojjazyčného školního asistenta na 1,0 úvazku do výuky i mimo ni po dobu 18 měsíců. Školní asistent bude asistovat pedagogům, kteří ve svých ročnících pracují s dětmi s OMJ. Přímá podpora žákům s OMJ bude poskytnuta formou intenzivních kurzů češtiny jako druhého ...
Více


Společně ve škole

Cílem projektu je dosáhnout stavu, kdy děti s OMJ se budou do školního procesu zapojovat s minimem problémů. Škola bude mít prostředky i dostatečně vzdělaný pedagogický sbor, aby tyto děti dostaly maximální podporu. Zároveň se u učitelů i u žáků bude zvyšovat povědomí o multikulturním světě. Za důležité to považujeme ...
Více