Realizované projekty

47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 12. 4. 2021.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Mateřská škola Hrnčíře

Cílem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu zařízení péče o předškolní děti na území hl. m. Prahy a umožnit tak jejich rodičům včasný návrat na trh práce a zároveň zajistit těmto dětem podmínky pro plnohodnotné předškolní vzdělávání. ...
Více


Na Beránku do 21. století

Cílem projektu je vytvořit pro žáky základní školy a jejich učitele moderní podmínky pro efektivní výuku cizích jazyků a přírodních věd. ...
Více


PRO VIZE – odborné učebny ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12

Cílem projektu je modernizovat dvě učebny základní školy pro rozvoj klíčových kompetencí – výuka přírodovědných oborů, matematická a finanční gramotnost a jednu učebnu mateřské školy s edukativním zaměřením na podporu polytechnického vzdělávání a EVVO v propojení s venkovními prvky. ...
Více


Zajištění vybavenosti školy pro rozvoj gramotnosti a kompetencí žáků na ZŠ Kunratice

Cílem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro podporu pedagogů školy v oblasti inovace výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy. ...
Více


Multikulturní vzdělávání v MŠ Akademie věd

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. ...
Více


Škola sv. Augustina – připravena pro svůj rozvoj

Cílem projektu je zlepšit úroveň vybavení MŠ a ZŠ sv. Augustina, posílit rovný přístup ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře na území MČ Praha 4 a podpořit společné vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí žáků školy. ...
Více


Jazyková laboratoř

Cílem projektu je vytvořit moderní jazykovou (multimediální) učebnu, která odpovídá požadavkům dnešní doby. Vytvořením nové učebny se podpoří cca 90 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ...
Více


Školní přírodovědná učebno-laboratoř LABnet, nejenom pro školy EDUCAnet (otevřená net platforma pro školy)

Cílem projektu je vybudování přírodovědné učebno-laboratoře nové generace, která bude sloužit jako laboratoř i učebna. Učebno-laboratoř bude vybavena počítači, tablety, měřicími systémy, žákovskými stavebnicemi a audiovizuální technikou pro LABnet přírodovědné experimenty. ...
Více


Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy reklamní a umělecké tvorby – MICHAEL

Cílem projektu je modernizace odborných učeben pro výuku odborných předmětů spadajících do oborů Filmová tvorba a Design interiéru. ...
Více


V Drabíkovce všichni spolu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. ...
Více


Bezbariérové řešení ZŠ a MŠ Chelčického – výstavba výtahu

Cílem projektu je provést bezbariérové úpravy v objektu základní školy Chelčického 2614/43 tak, aby byl umožněn rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti bez ohledu na jejich tělesné znevýhodnění. ...
Více


Dětské skupiny – Žižkovská školička I 2018-2020

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. ...
Více


Dětské skupiny – Žižkovská školička II 2018-2020

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. ...
Více


Kompetence pro demokratickou kulturu – nástroj pro otevřenou společnost

Cílem projektu je vyškolení pedagogů- specialistů na kompetence pro demokratickou kulturu ve smyslu jejich profesní přípravy pro výkon praxe zavádění zmíněného kompetenčního modelu a rozvoj proinkluzivního klimatu na pražských školách. ...
Více


Inkluze Interkulturně

Cílem projektu je zaměření na realizaci vzdělávacích kurzů pro interkulturní a další odborné pracovníky, pro zájemce o výkon práce dvojjazyčného asistenta s cílem tyto pracovníky připravit z hlediska potřebných teoretických a praktických kompetencí. ...
Více


Sociální bydlení v Praze – Třeboradicích

Cílem projektu je vznik sociálního bydlení v oblasti, kde je nyní nedostatečná kapacita bytů pro osoby v sociální a bytové nouzi. Záměrem je také osoby z cílových skupin podpořit v jejich sociálním začlenění a osamostatnění. ...
Více


Specializované dohledové centrum se zapojením osob znevýhodněných na trhu práce

Cílem projektu je vytvoření životaschopného sociálního podniku, v podobě specializovaného dohledového centra se zapojením seniorů a osob se zdravotním postižením. ...
Více


Kompetence pro demokratickou kulturu – kurz pro pedagogy

Cílem projektu je prostřednictvím akreditovaného vzdělávacího kurzu šířit model kompetencí pro demokratickou kulturu do pražských škol. ...
Více


Zvyšování kvality a efektivity poskytování služeb inovačním podnikům v Praze

Projekt významným způsobem přispěje ke snazšímu vzniku a rozvoji znalostně intenzivních firem. V rámci projektu bude realizován 6ti měsíční akcelerační program, který bude zahrnovat opakující se služby projektových manažerů žadatele, a zároveň externích expertů k zabezpečení definovaných balíčků služeb pro podporované firmy. Za celou dobu realizace projektu bude akcelerační program ...
Více


PSC II – inkubátor SMART CITY a IoT

Naším záměrem je vybudovat prostor pro setkávání a práci lidí, kteří svými inovativními službami a produkty přispívají ke zlepšení života Pražanů či ke zkvalitňování dalších oblastí v sektoru SMART CITY. Díky tomu vznikne prostor pro přednášky a semináře, které bude Czech ICT Alliance společně s celou řadou partnerů organizovat a ...
Více