Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Podpora inkluze na Základní škole Heřmánek

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičůškole, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně poznáváme místo, kde žiji

Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. ...
Více


Naše škola a svět kolem nás

Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Škola pro všechny

Projekt ve svém důsledku napomůže k začlenění žáků s kulturními odlišnostmi do vrstevnické společnosti dětí základní školy. Dojde k obohacení všech zúčastněných a rovněž k lepší spolupráci a komunikaci mezi všemi subjekty, které se na vzdělávání žáků a studentů ve 21. století podílejí. ...
Více


Vznik nových tříd zařízení Mazánek

Cílem projektu je vytvoření nových tříd zařízení péče o děti předškolního věku Mazánek, kdy vzniknou 2 nové DS – pro 10 dětí nad 3 roky resp. pro 6 dětí do 3 let. Bude provedena stavební rekonstrukce prostor v objektu Ústavu informatiky AV (je zajištěn dlouhodobý pronájem) a pořízeno vybavení tříd ...
Více


Inkluze a MŠ Jahoda

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Rekonstrukce budovy mateřské školy Wonderland za účelem rozšíření kapacity včetně vybavení nových tříd

Obsahem předkládaného projektu je navýšení kapacity mateřské školy Wonderland, pobočky Háje o 20 dětí. Současná kapacita je dle zájmu rodičů nedostatečná. Díky projektu vzniknou dvě nové učebny, které budou vhodně vybaveny, a to i pro děti dvouleté. Projekt je realizován od února 2018 do března 2019. ...
Více


II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Burešova 14

Předmětem realizace projektu je modernizace jedné odborné učebny v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Burešova 14. Jedná se o odbornou učebnu dílen. V rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a budou realizovány související stavební práce. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění výuky ...
Více


II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Palmovka 8

Předmětem realizace projektu je modernizace tří odborných učeben v Základní škole, Praha 8, Palmovka 8. Jedná se o odborné učebny chemie, přírodopisu a fyziky. V rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a budou realizovány související stavební práce. ...
Více


II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Na Šutce 28

Předmětem realizace projektu je modernizace dvou odborných učeben v Základní škole, Praha 8, Na Šutce 28. Jedná se o odbornou učebnu cvičné kuchyňky a odbornou učebnu matematiky. V rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a budou realizovány související stavební práce. Díky realizaci projektu dojde ...
Více


II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3

Předmětem realizace projektu je modernizace jedné odborné učebny v Základní škole a mateřské škole Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3. Jedná se o odbornou jazykovou učebnu s čítárnou. V rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a budou realizovány související stavební práce. ...
Více


Bezbariérový přístup do budovy FZŠ Chodovická 2250 – přístavba výtahů

Předmětem projektu je zajištění bezbariérového přístupu do 2. a 3. nadzemního podlaží školní budovy Chodovická 2250. Žadatelem a investorem je Městská část Praha 20. Provozovatelem dokončené investice bude Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250 (IČ 49625195), která je příspěvkovou organizací MČ Praha 20. Vzhledem k členitosti ...
Více


Výuka v multikulturním prostředí

Obsahem projektu je realizace inovativních vzdělávacích kurzů určených žákům a pedagogům pražských středních škol. Kurzy mají za cíl napomoci posílení sociální inkluze v multikulturním prostředí. Program se zaměřuje nejen na menšiny, které v současnosti v ČR existují, ale problematiku se snaží brát komplexně v kontextu se současným vývojem ve světě. ...
Více


Cizinec našinec

Cílem projektu je vytváření proinkluzivního prostředí na základních školách v Praze. V rámci vzdělávání v hodinách jazykové výuky a občanské nauky chceme dětem představit rozmanitosti různých kultur, zejména zemí svých spolužáků, a tím napomáhat k jejich integraci do školního prostředí. Během 2 let zapojíme 10 škol a 5000 žáků, z ...
Více


Rozvoj komunitního života na Praze 14

Cílem projektu je vytvoření uceleného komplexního modelu za účelem vytváření proinkluzivního prostředí škol a podmínek pro začleňování dětí a žáků s odlišným sociokulturním kontextem, resp. žáků s odlišným mateřským jazykem. Prioritou projektu je přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostřední, k porozumění a ...
Více


Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci a respektu

Předložený projekt vychází z aktuální situace proměňování společnosti v České republice, resp. v Praze, kde žije největší počet cizinců. S tím kontrastují výsledky výzkumů týkající se názorů a postojů občanů České republiky, mezi nimiž rostou negativní tendence vůči národnostním menšinám a cizincům. Mezi žáky SŠ můžeme dokonce pozorovat tendence příklonu ...
Více


Kdo jiný? multikulturní výchova prostřednictvím projektového vyučování

Předkládaným projektem reagujeme na fakt, že názory a postoje žáků jsou dlouhodobě zatíženy předsudky a negativními stereotypy. Hlavním cílem je proto rozvoj empatie, solidarity a respektu mladých lidí k sociokulturní rozmanitosti. Pomocí inovativních a moderních metod (projektová výuka, „learning by doing“, vyžití dokumentárního filmu) zároveň žáky podpoříme v aktivnějším zapojení ...
Více


Výchova k respektu a toleranci

AISIS, o.s., ve spolupráci s ITI, o.p.s, a předkládá projekt „Výchova k respektu a toleranci“ určený žákům a pedagogům ZŠ a SŠ. Po dobu 2 let budou účastníci vzděláváni v několika typech kurzů v souladu s metodou „Facing History and ourselves“. Minimálně 120 dětí rozvine své kompetence v oblasti tolerance ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, U Školské zahrady 4

Předmětem realizace projektu je modernizace tří odborných učeben v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, U Školské zahrady 4. Jedná se o keramickou dílnu, dílnu dřevo/kov a odbornou učebnu fyziky a chemie. V rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a budou realizovány související ...
Více


Dětská skupina BONA

Záměrem projektu jsou stavební úpravy prostor pro dětskou skupinu (děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky) ve stávajícím objektu žadatele. Jedná se o změnu využití prostor 2 bytů ve stávajícím objektu – vnitřní stavební úpravy v 1. a 2.NP a úpravu stávající zahrady a dětského hřiště, doplnění herních ...
Více