Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Zvyšování proinkluzivního prostředí v ZŠ Brigádníků

Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů (Doučování dětí s OMJ v ZŠ a SŠ) ve školách, projektovou výuku (multikulturní výchova s průřezovými tématy) a osobnostní rozvoj pedagogů formou zahraničních stáží. ...
Více


Všichni žijeme na Zemi

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v MŠ Sluníčko

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Navýšení kapacity Mateřské školy Praha – Kolovraty

V roce 2020 se podařilo díky evropským fondům vybudovat zcela nový objekt pro mateřskou školu v Kolovratech. Přibyly tak tři třídy pro 84 dětí, z toho jedna určená pro děti mladší tří let. Díky tomu mají další děti příležitost rozvíjet se v inspirativním prostředí a více rodičů se může vrátit ...
Více


Multikulturní šablony pro MŠ Malkovského

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Vítejte v české škole

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně do budoucnosti

Projekt je zaměřen přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů ve školách prostřednictvím dvojjazyčného asistenta, doučování českého jazyka, volnočasového klubu a komunitních aktivit. Projektová výuka, vzdělávání pedagogů školy, komunitní aktivity a podpora inkluz. prostředí školy budou také rozvíjeni. ...
Více


ROZVOJ INTEGRAČNÍCH AKTIVIT KOMUNITNÍHO CENTRA A ZAHRADY KOTLASKA

Projekt spočívá v rozvoji Komunitního centra a zahrady (dále KCaZ) KOTLASKA a navazuje na realizovaný proj. žadatele (v rámci OPPPR, do 12/2018). V proj. dojde k rozvoji zázemí centra a zintenzivnění principů participace a iniciativy ze strany CS a místní komunity. Projekt je zaměřen na rozvoj Strategie HMP formou uplatnění ...
Více


Komunitní centrum Protěž II

Projekt je zaměřen na provoz Komunitního centra Protěž na ulici Rybalkova, Praha 10, jehož cílovou skupinou jsou senioři a rodiny s dětmi v nepříznivé situaci. Hlavním cílem projektu je zajištění volnočasových aktivit, které pomohou seniorům trávit čas efektivně a předchází tak jejich sociálnímu vyloučení. Součástí projektu je i bezplatné poradenství. ...
Více


Multikulturní šablony pro ZŠ Bratří Jandusů

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Spojujeme svět

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v MŠ Paculova

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní šablony pro ZŠ Edvarda Beneše

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Jsme IN – INspirováno INkluzí II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze na Střední škole mediální grafiky a tisku

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora žáků s OMJ a jejich rodičů ve škole, projektová výuka a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Hloubětín 28

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ I.

Hlavním cílem projektu je modernizace stávajících odborných učeben tří vybraných základních škol na území správního obvodu Praha 14 se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí: cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi, polytechnická výchova. Informace uvedené ve studii proveditelnosti dokládají potřebnost projektu s ohledem na aktuální stav učeben a podmínky ...
Více


Komunitní centrum Kardašovská II

Hlavním cílem projektu je provoz komunitního centra v ulici Kardašovská na sídlišti Lehovec, Městská část Praha 14. Komunitní centrum nyní poskytuje své služby cílovým skupinám projektu, které jsou sociálně vyloučené nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Poskytované služby přispívají ke zmírnění či úplnému odstranění důsledků a příčin sociálního vyloučení a k ...
Více


Rozvoj pro každé dítě 2

Projekt si klade za cíl navázat na již existující kulturně komunitní centrum na Praze 8 podpořené v minulém kole výzvy a dále ho rozvíjet. Je plánováno pořádat pro primární cílovou skupinu -tj. rodiče, děti a mládež v nepříznivé sociální situaci- výchovně vzdělávací, volnočasové, sociálně kulturní aktivity, včetně aktivit nízkoprahového charakteru ...
Více


Krizové poradenské centrum při Komunitním centru Karlín

VOLONTÉ Czech o.p.s. spolu s partnery Centrem integrace dětí a mládeže, z. s., MČ Prahy 8 a DP WORK s.r.o. a dalšími aktéry reaguje předkládaným projektem na nové podněty, které získal v průběhu realizace stávajícího projektu Komunitní centrum Karlín a chce vytvořit a realizovat Krizové poradenské centrum pro osoby ohrožené ...
Více