Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Společně si rozumíme OAK

kombinaci následujících témat: projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Má komunita, mí lidé

Projekt navazuje na služby, které žadatel dlouhodobě poskytuje osobám ohroženým sociálním vyloučením. Primárně se zaměřuje na specifickou cílovou skupinu „děti a mládež“, rodiny v nepříznivé sociální situaci, na příslušníky etnických menšin z celé Prahy. V rámci projektu budou realizovány tři typy aktivit, které spolu vzájemně souvisejí a doplňují se. Aktivity ...
Více


Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unitaria

Projekt řeší úpravu 2 sálů a zázemí v objektu KC Unitaria. Jde o rekonstrukci zastaralého zařízení i tech. vybavení a o částečnou změnu dispozičního řešení. Projekt umožní rozvoj aktivit KC, zaměřených na posilování místní soc. soudržnosti a soc. začleňování, s nadstavbou duchovního zázemí. Na tvorbě programů se budou podílet částečně ...
Více


Společně si rozumíme GJP

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně si rozumíme SPŠ EFK

kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Zkvalitnění odborného vzdělávání na Hotelové škole Vršovická

Cílem projektu je zkvalitnění poskytování odborného vzdělávání na Hotelové škole Vršovická prostřednictvím zkvalitnění výukové infrastruktury pro předmět Technologie přípravy pokrmů. Tento předmět je základním stavebním kamenem pro osvojení si správných návyků a technologických postupů v oblasti gastronomie s důrazem na vaření a pečení. Potřebnost nové infrastruktury je dána zejména nárůstem ...
Více


Inkluze a multikulturní vzdělávání na TGM

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Pilotní projekt přeměny budovy střední školy Českobrodská 362/32a na energeticky soběstačnou

Realizací projektu dojde k renovaci objektu SŠ-COPTH Českobrodská 362/32a na inteligentní budovu. Objekt bude nejen nově architektonicky uspořádán, řešen bezbariérově, ale bude i vybaven nejlepšími dostupnými technologiemi týkající se snižování energetické náročnosti a technologiemi využívající OZE k vlastní výrobě elektrické energie. Zavedením energetického managementu dojde k optimálnímu využívání energie, úsporám ...
Více


Podpora inkluze, sociální soudržnosti a multikulturní tolerance na VOŠIS a SŠEMI

Projekt je zaměřen na následující témata: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, Vzdělávání a osobností rozvoj pedagogických pracovníků škol a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Rozvoj polytechnické výuky a EVVO na MŠ Kunratice

Studie proveditelnosti popisuje a hodnotí projektový záměr MŠ Kunratice na vybudování vnitřní učebny polytechniky a EVVO a vybudování venkovní učebny EVVO a polytechniky. Cílem investice je podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání na škole. Dojde k rozšíření vybavení mateřské školy novými pomůckami na podporu polytechnického a evironmentálního vzdělávání, které vhodně doplňuje ...
Více


Vzdělávání v Ekoškolce Rozárce II

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C – trasa I.C – etapa II.

Projekt Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C – trasa I.C – etapa II., spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících technicky zastaralých a energeticky náročných ventilátorů ve strojovnách hlavního větrání za moderní, energeticky efektivní. Projekt bude realizován v úseku stanic metra Vyšehrad – Kačerov na trase ...
Více


Výuková produkční linka s pneumatickými prvky vč. konektivity a výukových SW

Hlavním cílem předkládaného projektu je zkvalitnění odborného technického vzdělávání na Střední průmyslové škole na Proseku prostřednictvím zajištění kvalitní vzdělávací infrastruktury. Předmětem projektu je nákup výukové produkční linky s pneumatickými prvky a SW pro její programování. Linka bude využita pedagogy školy pro výuku žáků oboru Strojírenství a Elektrotechnika a pro žáky ...
Více


Šablony OP PPR pro CMŠ Laura

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Zábava s přírodou

Projekt spočívá v modernizaci učebny přírodních věd na multimediální laboratoř a ve vybudování venkovního altánu a to prostřednictvím drobných stavebních prací, nákupem moderních výukových pomůcek a interaktivních prostředků, které jsou pro moderní způsob výuky nepostradalené. Projekt se zaměřuje na předměty přírodních věd ? fyzika, chemie, přírodověda, přírodopis. Součástí projektu je ...
Více


Sociální podnik – web na služby

Projekt je zaměřen na založení sociálního podniku se záměrem provozovat specializovaný internetový obchod na prodej služeb. Jedná se o prodej služeb retailovým zákazníkům, domácnostem (dále jen zákazníci) v oblasti úklidu, stavebních prací, např. rekonstrukce bytových jader a koupelen, drobná údržba nebo péče o zahradu. Naším cílem je pomoci nabídnout zákazníkům ...
Více


Komunitní centrum Elpida

Projekt umožní vznik a rozvoj kulturně komunitního centra pro seniory,jehož cílem bude podpora soc.soudržnosti a soc.začleňování společenství v podobě propojování seniorů a osob ohrožených soc.vyloučením s místní komunitou.Za tímto účelem bude v rámci komunitního centra uskutečňována rozličná škála aktivit k přemostění bariér mezi oběma skupinami a zároveň bude přispívat k ...
Více


V SOULADU S PŘÍRODOU ZŠ A MŠ SLIVENEC

Hlavním cílem projektu je modernizace multimediální odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů (chemie, matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu), která podpoří individuální vzdělávání žáků a zkvalitní a zatraktivní proces výuky ZŠ a MŠ Slivenec, coz povede ke zvýšení odborných kompetencí žáků v přírodních vědách a práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Inkluze a multikulturní vzdělávání v MŠ Pro Family s. r. o.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace učebny a laboratoře biologie

Výsledkem předkládaného projektu je modernizace učebny pro přírodní vědy a laboratoře biologie, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborné pracovny budou sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více