Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu, bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Multimediální učebna ve výuce základní školy

Projekt spočívá ve vytvoření odborné multimediální učebny pro výuku předmětů jazyků, čtenářské gramotnosti a přírodních věd (ČJ, RJ, NJ, AJ, Z, VL, PŘ a M). Modernizace bude spočívat v pořízení nového zařízení a vybavení, souvisejících pomůcek včetně ICT, SW, HW, nábytku, drobných stavebních úpravy (rekonstrukce podlahy a rozvody slaboproudu ? ...
Více


Vytvoření nové učebny dílen

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků Fakultní základní školy a mateřské školy Barrandov II v oblasti polytechnické výchovy. Cílem projektu je vytvořit 1 novou odbornou učebnu Dílen pro polytechnickou výuku včetně vybavení nábytkem a nezbytným pomůckami. Učebna bude vytvořena rekonstrukcí ...
Více


Učebna jazyků na SOŠ Drtinova

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření moderní jazykové multimediální učebny, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – komunikace v cizích jazycích a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Výstavba filmového ateliéru – MICHAEL

Předmětem předkládaného projektu je výstavba nového filmového ateliéru, a to za účelem zkvalitnění výuky na SŠ Michael v oboru Filmová tvorba. Kromě celkového zkvalitnění a zefektivnění výuky projekt povede k rozvoji klíčových kompetencí v dotčených odborných předmětech a ke zvýšení zájmu žáků o studium na SŠ. Cílovými skupinami projektu jsou ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole YMCA

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Modernizace jazykového vzdělávání na Gymnáziu prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36

Cílem projektu je zkvalitnění výuky na Gymnázium prof. Jana Patočky v oblasti komunikace v cizích jazycích. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vybudování a vybavení dvou nových interaktivních jazykových učeben. Dotace bude použita na pořízení specializovaného moderního vybavení a výukových pomůcek pro výuku cizích jazyků – bude pořízeno nábytkové vybavení učeben umožňující ...
Více


Všichni jsme tu kamarádi

Projekt je zaměřen na jedno kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu, bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Praha 6- místo kde žijeme

Projekt je zaměřen na přímou podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


ZŠ Jeremenkova – multifunkční přírodovědná učebna a jazyková učebna

Projekt řeší problém nedostatečné vybavenosti ZŠ Jeremenkova pro výuku cizích jazyků a přírodních věd. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodních věd na ZŠ Jeremenkova. To vše s podporou digitálních technologií ve výuce. V rámci projektu bude pořízeno specifikované vybavení, čímž dojde k modernizaci zařízení a vybavení ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Košík

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Čtyřlístek

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Vybavení kultruního sálu základní školy Wonderland Academy

Obsahem předkládaného projektu je vybavení kulturního sálu v budově školy. Hlavním cílem je zkvalitnění výuky, zkvalitnění inkluzivního prostředí školy, rozvoj komunitního a kulturního dění ve škole. Projekt bude realizován od května 2018 do dubna 2019. ...
Více


Místo, kde žijeme

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy v oblasti polytechnické výchovy v Mateřské škole Peroutkova. Cílem projektu je vytvořit 1 novou venkovní učebnu pro polytechnickou výuku včetně nezbytného vybavení a posílit tím kompetence žáků mateřské školy v oblasti polytechnické výchovy. ...
Více


Modernizace učeben pro polytechnickou výuku

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy v oblasti polytechnické výchovy v ZŠ. Cílem projektu je modernizovat učebny polytechnické výuky včetně vybavení nábytkem a nezbytným pomůckami a vytvořit v Základní škole waldorfské kvalitně vybavené „polytechnické hnízdo“, které bude využíváno dalšími ...
Více


Podpora inkluze ve Foxíkově školce

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Navýšení kapacity MŠ Beehive

Projekt má za cíl zlepšit dostupnost předškolního vzdělávání v městské části Prahy 10, kde je velký problém umístit předškolní děti do školky. Díky realizaci projektu dojde ke stavebním úpravám v budově bývalého Telecomu a navýšení kapacity MŠ Beehive o 44 dětí. Vzniknou moderní prostory pro předškolní vzdělávání odpovídající standardu dnešní ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Heřmánek

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více