Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Inkluzivní vzdělávání pro Educanet

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Specifické cíle projektu jsou vytvoření pozic dvojjazyčného asistenta jejichž prostřednictvím dojde k podpoře výuky ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Paleček

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Projekt si klade za cíl poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného školního asistenta dětem s OMJ ...
Více


Více jazyků ve školce

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). MŠ Indigo si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení ...
Více


Schola Cultura – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu ve škole

Cílem projektu je posílit kapacity pro interkulturní vzdělávání ve školách, a to vytvořením nového vzdělávacího kurzu v rozsahu 40 hodin, a dále vyškolením 20 specialistů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu (CDC – Competences for Democratic Culture). Projekt přispěje k rozvíjení didaktických dovedností a znalostí jednotlivých pedagogů k tomu, ...
Více


Anežka – pro sebe a pro druhé

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Smyslem celoškolního projektu je rozumět sami sobě, reflektovat sami sebe (své slabé i silné ...
Více


Učíme se navzájem

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je nabídnout všem dětem podporu, kterou potřebují, aby se mohly nadále vzdělávat, ...
Více


Odborná příprava průvodců demokratickou kulturou pro školy

Cílem projektu je 15 vyškolených specialistů, tzv. průvodců demokratickou kulturou pro školy. Průvodci jsou vybaveni potřebnými znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi a porozuměním potřebným k tomu, aby po skončení projektu mohli podporovat rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu Rady Evropy (CDC ) přímo na konkrétních školách. Splněním cíle dojde k naplnění potřeby posílit ...
Více


Brána porozumění

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a podpora proinkluzivního prostředí školy prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Projekt přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Cílem projektu není jen podpora inkluze dětí s odlišným mateříským jazykem, ale ...
Více


Multikulturní vzdělávání a inkluze v IMSP.

Cílem projektu je zvýšení proinkluzivnosti v IMSP prostřednictvím personální podpory, projektové výuky a komunitních aktivit. Podpora je cílena především na děti, jejichž mateřským jazykem není ani čeština ani angličtina, ve které výuka probíhá, na MŠ i ZŠ je takových dětí min. 6. Cíl reflektuje společnou analýzu oblastí rozvoje IMSP pro ...
Více


Společně si rozumíme GPJP

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cíle projektu v bodech: Nová forma výuky, zvyšování kompetencí pedagogického sboru, prezentace školy, vytváření ...
Více


Multikulturní vzdělávání v Mateřské škole Maxík – jazyková škola a jesle, s.r.o.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Mezi cíle projektu se řadí navázání lepší kontaktů rodičů se školou, díky komunitním setkáním, ...
Více


Šablony OP PPR pro MŠ sv. Voršily

Cílem projektu je cílená podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, vzdělávání pedagogických pracovníků a zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). ...
Více


Podpora žáků na ZŠ a MŠ Parentes Praha

Cílem projektu je zejména začleňování dětí a žáků s OMJ a dále vytváření proinkluzivního prostředí škol. Škola a pedagogičtí pracovníci nemají zkušenost se začleňováním žáků s OMJ. Škola se zaměřuje zejména na tuto oblast vytváření proinkluzivního prostředí. ...
Více


Šablony OP PPR pro MŠ Bublinky na Praze 5

Cílem projektu je podpora žáků s OMJ (díky zapojení dvojjazyčného školního asistenta a realizaci intenzivních jazykových kurzů ČDJ na MŠ), zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s OMJ na MŠ. ...
Více


ZŠ Věda – pražské šablony

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Projekt je zaměřen na působení dvojjazyčného školního asistenta, realizace projektové výuky, vzdělávání a osobnostní ...
Více


Šablony OP PPR pro SOŠS sv. Zdislavy

Cílem projektu je podpora žáků s OMJ (díky zapojení dvojjazyčného školního asistenta a doučování), rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, vzdělávání a osobností rozvoj pedagogických pracovníků formou zahraničních stáží a zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí ...
Více


Šablony OP PPR pro CSZŠ Jana Pavla II.

Cílem projektu je podpora žáků s OMJ (díky zapojení dvojjazyčného školního asistenta a doučování), rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, vzdělávání a osobností rozvoj pedagogických pracovníků formou zahraničních stáží a zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí ...
Více


Multikulturní vzdělávání v OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. ...
Více


ZŠ Jílovská – Modernizace zařízení a vybavení školy s ohledem na jedinečnost každého žáka

Cílem projektu je zkvalitnění výuky ZŠ Jílovská v oblasti klíčových kompetencí Cizí jazyky, Matematická gramotnost, finanční gramotnost, přírodní vědy, technické a řemeslné vědy, práce s digitálními technologiemi a polytechnické vzdělávání prostřednictvím modernizace části vybavení 13 odborných učeben. ...
Více


Škola pro 3. tisíciletí

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků na ZŠ, a to prostřednictvím vybudování moderních prostor pro výuku odborných předmětů s vazbou na klíčové kompetence (anglický jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, fyzika, chemie, matematika, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda) za pomocí počítačové techniky (pořízení PC se SW a ...
Více