Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

MŠ Dolní Měcholupy – venkovní prostor k podpoře EVVO – zahrada

Cílem projektu je vybudovat vhodné zázemí pro rozvoj enviromentální a polytechnické výuky dětí na stávající zahradě, prostřednictvím zlepšení vybavení Mateřské školy Dolní Měcholupy, která je příspěvkovou organizací Městské části Praha – Dolní Měcholupy. Projekt je zaměřen na vybudování 3 nových prvků v zahradě školy. ...
Více


Podpora inkluze v mateřské škole SMARTFOX Jahodnice

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Rozvoj polytechnických dovedností digitální a kreativní formou s využitím logiky a robotiky v Základní škole, Praha 9 ? Horní Počernice, Ratibořická 1700 – vytvoření nové odborné učebny pro polytechnickou výchovu (robotiku)

Předmětem předkládaného projektu je vybudování moderní učebny pro (digitální) polytechnickou výchovu – robotiku a logiku, v rámci které žáci kreativní a zábavnou formou získají základní poznatky z této oblasti. Tímto inovativním projektem dojde kromě zvýšení kvality výuky na škole i ke zlepšení technického myšlení žáků a zvýšení zájmu žáků o ...
Více


Modernizace výuky na Gymnáziu Duhovka

Předkládaný projekt se zaměřuje na zkvalitnění jazykového vzdělávání prostřednictvím zajištění kvalitní vzdělávací infrastruktury v budově Gymnázia Duhovka. Konkrétně dojde ke vzniku moderní jazykové učebny pro navýšení kompetencí komunikace v cizím jazyce a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu bude realizováno samotné vybudování učebny, současně budou posilovány i kompetence v ...
Více


Venkovní amfiteáter

Cílem projektu je podpora a rozvoj kulturně komunitních aktivit, posílení místní sociální soudržnosti a sociálního začleňování prostřednictvím různých komunitních aktivit. Mezi aktivity, které výrazně přispějí k plnění cíle, řadíme aktivity motivační, podpůrné, doučovací a volnočasové aktivity nekomerčního charakteru. Komunitní vzdělávání, programy pro volný čas, diskuze o dění ve škole a ...
Více


Společným vzděláváním ke společnému soužití 2

Projekt propojuje následujících témata: personální podporu škol, přímou podporu dětí s OMJ ve školách, projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. V rámci udržitelnosti projekt plynule navazuje na předchozí projekt z OP PPR – viz Popis projektu. ...
Více


Zajištění vybavenosti školy pro rozvoj gramotnosti a kompetencí žáků na ZŠ Kunratice II

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro podporu pedagogů školy v oblasti inovace výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy. Výstupem projektu je pořízení vybavení přírodovědné laboratoře, modernizace cvičné kuchyňky a vybudování centra čtenářské gramotnosti včetně doprovodného zajištění vnitřní konektivity školy a rozvoje související ICT infrastruktury. ...
Více


Otevřená školka

Předkládaný projekt mateřské školky Žiraifka se zaměřuje na vybudování nové venkovní polytechnické učebny na naší pobočce Za Parkem 16/651, Kunratice. V rámci projektu dojde k přestavbě nevyhovujícího garážového domku na venkovní učebnu, včetně jejího vybavení pro rozvoj polytechnických dovedností dětí MŠ. Součástí projektu je i sdílení zkušeností s PP spolupracujících ...
Více


Učebna výpočetní techniky a digitální výuka v uměleckých předmětech

Současné vybavení školy neodpovídá moderním trendům, které je nutné ve vzdělávání sledovat, a učitelé i žáci jsou tím ve své činnosti velmi limitovaní. Řešením je pořízení nových technologií a zavedení moderní výuky žáků v odborných předmětech, které nejlépe odpovídají jejich budoucím pracovním uplatnění. Projekt spočívá v rekonstrukci stávající učebny výpočetní ...
Více


DVĚ MODERNÍ UČEBNY PŘÍRODNÍCH VĚD ŠMP PRAHA

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření 2 moderních přírodovědných učeben, které budou odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborné učebny budou sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Podpora inkluze v mateřské škole MALVÍNA

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Rozšíření kapacity a transformace třídy Lvíček

Cílem projektu je rozšíření stávajícího zařízení péče o děti předškolního věku z 10 na 16 dětí a současně transformace tohoto zařízení na dětskou skupinu. Z těchto důvodů bude provedena stavební rekonstrukce v objektu žadatele na Národní třídě a zajištěno vybavení dětské skupiny. Účel tohoto zařízení zůstává nezměněn – péče o ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 – aktivita C

V rámci projektu bude rekonstruován kinosál školy a bude dodáno vybavení potřebné pro realizaci kulturně komunitních programů, podporu programů multikulturní výchovy, přijímání odlišných kultur, osobnostní a sociální rozvoj dětí, podporu začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem. Projekt je komplementární k projektu PRIMAS Praha 13, CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288 s cílem zvýšení kvality vzdělávání ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Základní škola, Praha 13, Mládí 135

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Základní škola, Praha 13, Janského 2189

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu, bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu, bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více