Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Rozšíření kapacity ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12

Předmětem projektu jsou stavební úpravy v přízemí Základní školy T. G. Masaryka v Praze 12. Z nevyužívaných prostor (šaten a knihovny) vzniknou 3 třídy pro celkem 75 žáků. ...
Více


Provoz dětské skupiny Krtečci ZZ MČ Praha 4

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. ...
Více


Provoz dětské skupiny Koťátka ZZ MČ Praha 4

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. ...
Více


Provoz dětské skupiny CSOP Sluníčka

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. ...
Více


Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd

Cílem projektu je vytvořit nové kmenové třídy v Základní škole a Mateřské škole a zajistit tak přiměřený počet žáků ve třídách v návaznosti na sociální inkluzi. ...
Více


Být v obraze – propojení multikulturní a mediální výchovy

V rámci projektu připravíme metodiku, která propojí multikulturní a mediální výchovou. Díky jejímu využití v hodinách se žáci naučí kriticky hodnotit informace z médií a sociálních sítí, aby byli schopni tvořit si názory a postoje na základě faktů a ověřených informací. ...
Více


Navýšení kapacity předškolního vzdělávání při MŠ Na Výšinách

Navýšení kapacity předškolního vzdělávání při MŠ Na Výšinách formou vybudování nové třídy pro děti zpravidla od 3 let. ...
Více


Provoz dětské skupiny BONA Centra sociálních služeb Praha

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. ...
Více


Provoz dětské skupiny CSOP Broučci

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. ...
Více


Letem interkulturním světem II.

Projekt si klade za cíl prohloubit znalosti a kompetence pedagogů MŠ v oblasti multikulturality, inkluze a diverzity, díky čemuž budou aktivněji pracovat s těmito tématy. ...
Více


Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem

Projekt rozvíjí témata podpory rovného přístupu dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) k neformálnímu a předškolnímu vzdělávání, snížení mezikulturních bariér, zlepšení společného soužití cizinců a většinové společnosti. ...
Více


Rozšíření kapacit kmenových tříd ZŠ Chvaletická za účelem sociální inkluze

Cílem projektu je zlepšení kvality procesu vzdělávání a inkluze v rámci procesu vzdělávání. Předmětem předkládaného projektu jsou stavební úpravy bytu vedoucí k vybudování nové kmenové třídy pro 18 dětí. ...
Více


Přístavba základní školy v Praze-Lipencích

Hlavním cílem projektu je přístavba kapacitně nedostatečné Základní školy Praha-Lipence a její částečné vybavení základním nábytkem, tak aby mohla být ihned po dostavení využívána. Celkem vznikne 6 nových kmenových tříd a další potřebné zázemí pro výuku. ...
Více


S divadlem kolem světa

Projekt si klade za cíl zkvalitnit inkluzi a multikulturní výchovu u 400 žáků v 6.-9. třídách prostřednictvím inovace výuky v stávajících hodinách, přípravou a vedením kroužků, realizací workshopů, exkurzí a projektových dnů – to vše za využití moderních výukových prostředků. ...
Více


Program vzdělávání pedagogických pracovníků v práci s žáky s OMJ v Praze

Posláním mezinárodní sítě AFS je podpora a rozvoj mezikulturního vzdělávání. Realizujeme hostitelské programy pro zahraniční i české studenty, podporujeme je v jejich začleňování, spolupracujeme s rozsáhlou sítí vyškolených dobrovolníků. ...
Více


ZŠ A. Čermáka – Půdní vestavba – navýšení kapacity základního vzdělávání

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu Základní školy a mateřské školy Antonína Čermáka, Praha 6, kdy rekonstrukcí nevyužívaných půdních prostor budovy školy dojde k navýšení kapacity školy a zároveň budou zajištěny i lepší podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ...
Více


Kmeny

Cílem projektu je podpořit rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků, ze kterých může vyrůst tolerantnější generace, ve které žijí majorita a minority nekonfliktně. Žáci budou ve školní výuce v průběhu 6 měsíců tvořit prezentace o 6 subkulturách (kmenech), které předvedou svým spolužákům. ...
Více


KUPROG – programy pro podporu rozvoje u žáků mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol

Projekt se zaměřuje na vytvoření podmínek pro práci s žáky s odlišného mateřského jazyka (OMJ) ve vzdělávacím systému. Aktivitami podpoříme provázání odborníků s pedagogy a sdílení dobré praxe a zavedení originálních metod a metodik vhodných pro žáky s odlišným mateřským jazykem. ...
Více


Dětská skupina Českolipská 1.

Cílem projektu je zkvalitnění předškolní péče o děti ve věku od 1 roku do 3 let. V návaznosti na provoz dětských skupin bude odstraněna nerovnost mužů a žen v přístupu k zaměstnání z důvodu dlouhého setrvání mimo pracovní trh a dojde ke srovnání podmínek mužů a žen. ...
Více


Mladý občan.cz

Projekt je zaměřen na rozvíjení kompetencí žáků pro posílení inkluze ve vzdělávacích programech škol. Cílem projektu je zvýšení úrovně sociálních a občanských kompetencí, kompetencí v oblasti multikulturní výchovy a kritického myšlení žáků základních škol v hl. m. Praze. ...
Více