Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Modernizace AD v objektech Šromova

Projekt je zaměřen na modernizaci 3 azylových domů provozovaných v objektech Šromova 1 a 3, které jsme zahrnuli do jednoho projektu z logické vazby umístění v sousedících a do značné míry souvisejících objektech. Díky realizaci projektu dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytovaných sociálních služeb našich zařízení. Jedná se o Azylový ...
Více


Rozvoj služeb Komunitního centra Husitská

Projekt je přirozeným pokračováním dosud úspěšného projektu KC Husitská, jenž započal v lednu 2018 v partnerství R-mosty, z.s.,MČ Prahy 3 a Naděje (v18). Jedná se o jediný projekt neziskové organizace podpořený i investičně ve výzvě 17. Díky tomu má prostor namíru vybudované zázemí, dobré vybavení technikou a stavebními komplety, které ...
Více


Rozvoj a zlepšení služeb Komunitního centra pro Zotavení

Projekt zlepšuje a rozvíjí aktivity Komunitního centra pro zotavení, které integruje lidi s duševním onemocněním do běžného života společnosti a posiluje sociální soudržnost. Prostřednictvím evaluace stávajících aktivit a přenosu osvědčených zahraničních zkušeností budou zkvalitněny nabízené služby. Bude posílen dialog s veřejností ohledně problematiky duševních onemocnění. Nabídka služeb bude rozšířena o ...
Více


Celesta Praha z.ú. – Rozšíření aktivit sociálního podniku

Cílem projektu je rozšíření etablovaného sociálního podniku Celesta Praha, z. ú. , a to o nabídku služeb péče o domácnost. Díky rozšíření sociálního podniku o tuto službu dojde k navýšení počtu pracovních míst pro CS, vznikne 5 nových pracovních míst v celkovém rozsahu 2,5 úvazku pro osoby znevýhodněné na trhu ...
Více


Celesta Praha z.ú. – Rozšíření aktivit sociálního podniku

Cílem projektu je rozšíření etablovaného sociálního podniku Celesta Praha, z. ú. , a to o nabídku služeb péče o domácnost. Díky rozšíření sociálního podniku o tuto službu dojde k navýšení počtu pracovních míst pro CS, vznikne 5 nových pracovních míst v celkovém rozsahu 2,5 úvazku pro osoby znevýhodněné na trhu ...
Více


Komunitní centrum Žižkov II.

Projekt KCŽ II. je pokračováním místního komunitního centra, které na Žižkově úspěšně přispívá k aktivní participaci jeho klientů a posílení místní sociální soudržnosti. KCŽ II. nabídne otevřený kvalitní prostor pro každodenní interakci znevýhodněných skupin osob s cílem zapojit je do života komunity. Na projektu žadatel spolupracuje se 4 partnery, organizacemi ...
Více


Komunitní centrum InBáze 2020 II.

Projekt se složen z 5 KA a je zaměřen na min. 3000 oslovených a 800 zapojených účastníků. Díky projektu bude podpořeno min. 500 osob. Cílem je navázat na stávající činnost nízkoprahového komunitního centra pro migranty s důrazem na socio-ekonomicky ohrožené skupiny (senioři, matky s dětmi, ženy), realizovat KA a služby ...
Více


Sociální podnik Ben Becalel

Obsahem předkládaného projektu je založit nový sociální podnik Ben Becalel, jež vznikne transformací sociálního podniku Becalel při Židovské obci v Praze (dále jen ŽOP). Dojde k rozšíření činnosti o nový obor podnikání – knihařskou dílnu a navýšení počtu zaměstnanců z cílových skupin (dále jen CS) osob se zdravotním postižením a ...
Více


Sociální podnik Maple Crown

Obsahem předkládaného projektu je v souladu s Výzvou č. 34 OP PPR založení nového provozu pro sociální podnikání a zahájení nových podnikatelských aktivit. Záměrem žadatele je vybudovat dvě nové podnikatelské aktivity, po nichž registruje poptávku – pomocné služby (back-office) právnickým subjektům a kontaktní místo pro zákazníky cestovních kanceláří (front desk). ...
Více


Komunitní centrum Farni charity Praha 1 Nové Město

Projekt umožní rozvoj kulturně komunitního centra Farní charity na Praze 1 na adrese Žitná 35 Praha 1, jehož cílem bude podpora ohrožené cílové skupiny osob bez přístřeší nebo ohrožených bezdomovectvím aktivitami centra vedoucích k větší aktivizace CS a propojení s místními komunitami a prevenci sociálního vyloučení. Činnosti komunitního centra budou ...
Více


Sociální podnik ART4LEG: Výroba designových krytů protéz

Předmětem projektu je založení sociálního podniku zaměřeného na začlenění zdravotně postižených osob do výroby a prodeje designových krytů protéz a příbuzných produktů. Cílem je zapojit handicapované osoby do smysluplného projektu inovace stávajícího produktu ART4LEG a inovace výrobního procesu. Založením sociálního podniku najdou plnohodnotné uplatnění osoby s handicapem a budou mít ...
Více


Komunitní centrum při CČSH

Komunitní centrum na nám. Barikád 1, Praha 3 výrazně posílí sociální začleňování osob (110) z rodin v nepříznivé sociální situaci včetně s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou pomocí komunit.,sociálně intervenčních, sociálně aktivizačních, osvětových, výchovně vzdělávacích a zájmových aktivit,které napomůžou jejich přiblížení do života místní komunity v této soc.vyloučené lokalitě. Plánované aktivity pomůžou ...
Více


Stabilizace a navýšení kapacity integrační dílny

V rámci projektu vytvoříme nová pracovní místa pro osoby s duševním onemocněním na pozici Pomocný zahradník ve stávající integrační dílně Kokoza, o. p. s.. Vytvoříme celkem 5 nových integračních pracovních míst, která budou zachována i po skončení projektu. Zároveň bude vytvořeno místo peer konzultanta pro další osobu z cílové skupiny. ...
Více


Sociální podnik Limpio SP, s.r.o.

Na základě projektu vznikne sociální podnik – úklidová firma Limpio SP, s.r.o., za účelem rozšíření počtu pracovních míst pro znevýhodněné osoby na trhu práce, v souladu s výčtem cílových skupin ve výzvě OP PPR č. 38. Projekt umožní firmě její vznik prostřednictvím nákupu nemovitých prostor zázemí – skladu vybavení, kanceláře ...
Více


Společně si rozumíme MŠS

kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze na Střední průmyslové škole na Proseku

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora žáků s OMJ, projektová výuka, vzdělávání a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Komunitní centrum Údolní

Realizací projektu dojde k vybudování nového komunitního centra v ulici Údolní 1147, v k.ú. Braník, na Praze 4. Komunitní centrum bude primárně zaměřeno na podporu aktivizační programů pro osoby v seniorském věku, ale i na volnočasové aktivity pro širokou místní komunitu. Komunitní centrum bude o výměře 256 m2 podlahové plochy ...
Více


Vybudování záchytného parkoviště systému P+R v Radotíně

Cílem projektu „Vybudování záchytného parkoviště systému P+R v Radotíně“ je udržitelná mobilita a energetické úspory, Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy. V rámci realizace projektu dojde k: samotné realizaci (stavební práce) P+R s celkovou kapacitou 240 park. míst (z toho 13 pro VZP, 4 pro elektromobily), úspor emisí; CO2 135,5 ...
Více


Navýšení kapacity MŠ Praha – Slivenec

Předmětem projektu je navýšení kapacity MŠ Praha Slivenec formou výstavby nového pavilonu. ...
Více


Interaktivní sledování obsazenosti parkovacích míst pomocí senzorů

Cílem projektu „Interaktivní sledování obsazenosti parkovacích míst pomocí senzorů“ je řidičům přijíždějícím do oblasti Městské části Praha 3 a hledajícím parkovací místo bude umožnit prostřednictvím chytré aplikace nebo webu MČ Praha 3 získat informace o aktuální obsazenosti parkovacích míst. Současně řidičům tyto aktuální informace poskytnout i prostřednictvím interaktivních dopravních tabulí. ...
Více