Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Hrajeme si spolu

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti, rozšiřování vzdělávacích programů o prvky rozvoje sociálních i občanských a kompetencí k udržitelnému rozvoji i ke zlepšení podmínek pro začleňování dětí a žáků s OMJ. Projekt podporuje bezpečné klima, multikulturu a sociální soudržnost. Rozšíření vzdělávacích programů povede ...
Více


OPEN 58

Projekt je zaměřen na podporu společného vzdělávání a kompetencí žáků v partnerských ZŠ Praze. V rámci projektu budou realizovány aktivity, které přispějí ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání podporou demokratické kultury a demokratického klimatu v partnerských školách a vytvořením a realizací programů na rozvoj TUR ve vztahu k sociálnímu pilíři. Aktivity ...
Více


Na cestě udržitelného rozvoje na střední škole

Projekt je zaměřen na podporu udržitelného rozvoje a demokratické kultury na 4 středních školách v Praze. V rámci 3 klíčových aktivit přivede žáky SŠ k aktivní práci s principy demokratické kultury, učitele SŠ k inovaci obsahů předmětových a třídnických hodin, zavede profesní pozice průvodců pro demokratickou kulturu na 4 středních ...
Více


Cesta za poznáním – Rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji s využitím moderních aktivizujících nástrojů výuky

Předkládaný projekt vytvoří vzdělávací program pro školy, který zajímavou a moderní formou seznámí žáky základních škol s tématy sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Součástí programu bude digitální vzdělávací zdroj (aplikace), který umožní pedagogům připravit projektovou výuku s prvky místně zakotveného učení a zároveň ji sdílet s dalšími kolegy. ...
Více


Máme demokracii a nebojíme se ji použít

Projekt rozvíjí kompetence pro demokratickou kulturu u žáků sekundárního vzdělávání. Žáci připraví a odprezentují projekt vlastní participace na rozhodovacím procesu. Projekty budou hodnoceny nezávislou komisí a autoři nejlepších projektů se s pedagogy zúčastní výjezdu do zahraničí zaměřeného na demokracii a participaci. Vznikne metodika vzdělávacího programu s pracovními listy a webová ...
Více


Začleňování žáků s OMJ do ZŠ česko-německého porozumění a Gymnázia Thomase Manna, o.p.s.

Projekt je zaměřen na vytvoření a ověření funkčnosti příručky pro začleňování dětí s OMJ do Základní školy německo-českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna a vytvoření komunitního centra, které bude podporovat integraci žáků s OMJ do běžného vzdělávacího proudu a zajišťovat jejich smysluplné trávení volného času a pomáhat jim v dosahování ...
Více


Rozvoj demokratické kultury ve školách v Praze

Projekt je zaměřen na rozvoj demokratické kultury zapojených škol. Využívá osvědčených metodických postupů pro angažování, participaci, posilování kompetencí školních aktérů (žáků, rodičů, učitelů a vedení školy), participativního přístupu a klimatu školy. Bude také posílena spolupráce s relevantními organizacemi. ...
Více


Demokratická základní škola

Demokratická základní škola je projektem zaměřujícím se na rozvoj demokratické kultury a klimatu na ZŠ Vela. Vela je škola objevů. Jejím posláním je, aby prostřednictvím jejího absolvování získaly děti přehled o světě a díky ní nalézaly a rozvíjely své schopnosti a dovednosti skrze svou vnitřní motivaci a zájmu k poznávání. ...
Více


Program pro začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem

Program pro začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na Gymnáziu Duhovka

Realizovaný projekt pomůže vytvářet ve škole demokratické klima, podporovat demokratickou kulturu, přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti. V rámci projektu bude vytvořen komplexní školní program, který díky synergicky propojeným aktivitám umožní posílit schopnosti školy průběžně hodnotit vlastní demokratickou kulturu a rozvíjet ji ve všech oblastech zaměřených na ...
Více


DUŠETAJE – výchova k respektu v odlišnostech, začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do běžné společnosti

Realizace inkluziv.programu DUŠETAJ-výchovou k respektu v odlišnostech (28 workshopů ZŠ,2multižánrové festivaly s komunit.přesahem) zvyšuje povědomí o integraci žáků s odliš. mateř.jazykem do sociokult.prostř.Prahy a přispívá k vytvoření atmosféry vzáj.tolerance mezi spolužáky,i v míst.komunitě.Zapojeno min.700 dětí ze ZŠ Prahy 8/14,min.20%,tj.140 žáků s OMJ.Účast rodiče,komunita,učitelé- cca200,šir.veřejnost cca 1000 os. ,celk.min.1900 osob z ...
Více


Zavádění moderních aktivizujících metod do výuky na ZŠ se zaměřením na rozvíjení kompetencí žáků k udržitelnému rozvoji

Projekt je zaměřen na rozvíjení kompetencí všech žáků ZŠ (a žáků odpov. tříd víceletých gymnázií) k soc. pilíři udržitel. rozvoje prostřednictvím tvorby a realizace vzděl. programů pro pedagogické pracovníky, kteří sehrávají zásadní úlohu při vytváření aktivního vztahu dětí k soužití v metropoli. Chceme inspirovat učitele k vylepšování/oživování vlastní výuky a ...
Více


Vzdělávání o migraci na pražských školách

Projektem chceme rozšířit povědomí o migraci a vzdělávat žáky ZŠ a SŠ v hl. m. Praze o problematice migrace a integrace cizinců v českém prostředí. Cílem projektu je vzdělávat, informovat a podnítit aktivní participaci samotných studentů v podpoře cizinců, jenž se snaží integrovat do české společnosti. Rozšíření povědomí mezi žáky ...
Více


O krok dál…

Cílem projektu je zlepšení proinkluzivního prostředí na ZŠ v MČ Praha 13. Cílem je rozšířit vzdělávací programy a pomocné materiály pro žáky s OMJ a jejich rodiče, které se zaměří na rozvoj občanských a soc. kompetencí a kompetencí k udržitelnému rozvoji. Dále cílí na zlepšení podmínek začleňování dětí a žáků ...
Více


Rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12

Předmětem projektu je navýšení kapacity školy o dvě nové třídy pro 56 dětí. Celková kapacita MŠ se tak zvýší ze 112 na 168 dětí. Realizace projektu proběhne realizací vnitřních stavebních úprav pavilonu, který je součástí MŠ, ale je v současné době využíván pro potřeby úřadu městské části. Součástí projektu je ...
Více


MŠ 4 pastelky – venkovní učebna EVVO

Projekt je zaměřen na vybudování venkovní učebny na zahradě školy zaměřené na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Venkovní učebna pro podporu EVVO bude sloužit nejen dětem a pedagogům z pracoviště Plamínkové 1589, ale i dalším 3 odloučeným pracovištím školy (Sedlčanská 14, Kotorská 1592 a Plamínkové 2), které se nacházejí ...
Více


Venkovní učebna u Mateřské školy, Praha 4, K Podjezdu 2

Záměrem projektu je výstavba venkovní učebny na zahradě MŠ K Podjezdu, ve které bude probíhat předškolní vzdělávání se zaměřením na EVVO a v návaznosti na kompetence přírodní vědy, polytechnická výchova, technické a řemeslné obory. Výukový prostor venkovní učebny bude s maximálním využitím její kapacity. Do venkovní učebny bude pořízen nový ...
Více


Zvýšení praktických schopností žáků SŠEMI k soužití v prostředí multikulturní společnosti

Cílem projektu je zlepšení sociální koheze u CS dětí a žáků (CS DaŽ) žadatele. Toho bude dosaženo úpravou školních vzdělávacích programů (ŠVP) třech studijních oborů, aktivním zapojením žáků žadatele při realizaci projektu a propojením aktivit školy s životem místních komunit, které u CS DaŽ zabezpečí porozumění vůči sociálně či národnostně ...
Více


Učíme se pro budoucnost

Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání v MŠ v oblasti udržitelného rozvoje/EVVO a polytechnice tak, abychom do výchovy mohli zakomponovat kombinaci teoretický výuky uvnitř MŠ a praktické na školní zahradě s využitím venkovních výukových pomůcek. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím instalace venkovních učebních prvků určených pro výchovu k udržitelnému rozvoji. Dále ...
Více


Přístavba objektu ZŠ CHODOV

Cílem projektu je navýšení vzdělávací kapacity základních škol na území městské části Praha 11, prostřednictvím přítavby ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57. Přístavba zvýší kapacitu kmenových tříd o 10 a umožní realizaci plánu rozvoje inkluzivního vzdělávání v souladu s Místním akčním plánem MAP. Projekt vybaví kmenové třídy moderním zařízením včetně interaktivních ...
Více