Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Pomozme si sami aneb „neslyšící tlumočníci/překladatelé“ se sluchovým postižením

Projekt reaguje na nízkou personální kapacitu a dostupnost tlumočnických služeb pro neslyšící. Řešitel rozšíří svou činnost o nový obor podnikání – online tlumočení a vytvoří 4 nová prac. místa pro osoby se sluch. postižením a 2 nová místa pro osoby se zrak. postižením. Zaměstnáním osob z cíl. skupin projektu vznikne ...
Více


Můj úspěch – sociální podnik pro (re)start života

Předkládaný projekt je zaměřen na vytvoření nového sociálního podniku, který bude zaměřen na poskytování služeb v oblasti multimédií, grafické tvorby, propagace a on-line marketingu se zaměřením na zaměstnávání handicapovaných osob. Z cílové skupiny budou vybráni uchazeči o práci, kteří ve vzniklé PR agentuře a DTP studiu získají praxi a zaměstnání. ...
Více


Police Card Club, z.s.

Projekt má za cíl vybudovat stabilní sociální podnik v hlavním městě Praha, který se bude řídít principy sociálního podnikání a připraví tak podmínky pro zaměstnávání osob se zvolené cílové skupiny. Žadatel bude působit v oblasti poskytování bonusových karet pro klienty, kterými budou členové klubu. Hospodářská činnost tak bude spočívat v ...
Více


Kom centrum

Projekt se zabývá založením komunitního centra, které bude sloužit na podporu aktivní participace CS a posilování soc.soudržnosti a to především rodinám s dětmi v nep. soc. situaci, etnickým menšinám (Romům), seniorům a OZP s včetně osob s psychickým onemocněním. Kombinací vhodně zvolených kulturních, vzdělávacích, sociálních a volnočasových aktivit, které povedou ...
Více


Podpora seniorů formou mezigeneračních aktivit

Smyslem projektu je podpořit sociální interakce seniorů, díky nimž dojde k prevenci nebo odbourání sociální izolace a k udržení nebo zlepšení schopností a dovedností seniorů. Tohoto cíle bude dosaženo mj. navázáním spolupráce s pražskými předškolními zařízeními – členy žadatele. Výstupem projektu je vytvoření mezigenerační metodiky tak, aby došlo k profesionalizaci ...
Více


Provoz kulturně komunitního centra Czech Photo

Projekt je zaměřen na provoz kulturně komunitního centra Czech Photo, které je již v současnosti velmi aktivní v místě. Díky projektovým aktivitám dojde k zásadnímu rozšíření aktivit pro cílové skupiny projektu. Vybrané cílové skupiny se budou přímo podílet na aktivitách projektu prostřednictvím výukových kurzů fotografie, motivačních seminářů, komentovaných prohlídek a ...
Více


Posílení životního elánu seniorů společnými zážitky s nejmladší generací

Projekt je zaměřen na zmírnění sociálního vyloučení seniorů žijících v seniorských zařízeních či doposud v přirozeném prostředí. Cílí na jejich zapojení do života místní komunity pomocí mezigeneračních aktivit především ve školkách a na 1.stupni ZŠ. Nabízí aktivní skupinové setkávání, tvořivé dílny a čtení pohádek a praktickou pomoc seniorů ve školkách. ...
Více


Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7

Cílem projektu je rozvíjet činnost nového vzdělávacího a kulturního centra pro seniory Přístav 7 a profesionalizovat činnost NF Osvojme si stáří. Stávající provoz centra (vzdělávací, sportovní a kulturně kreativní aktivity) bude rozšířen o nová témata (poradenství, mezigenerační a multikulturní aktivity). Do aktivit se v průběhu 2 let projektu zapojí alespoň ...
Více


Sociální začleňování v JAHODĚ 2

Projekt navazuje na námi realizovaný projekt Sociální začleňování v Jahodě č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000144. Je zaměřen na pokračování aktivit kulturně komunitního života na území městské části Praha 14. Cílovou skupinou jsou děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci. Cílem je pomocí aktivit projektu realizovat prevenci vzniku sociálního vyloučení a aktivizaci ...
Více


Komunitní centrum při Mateřské škole V Úvalu

Projekt MŠ V Úvalu o.p.s. si klade za cíl vytvoření a provoz nového komunitního centra při MŠ na Praze 5, ul. Weberova 299/33, jehož hlavním posláním bude integrovat rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, rodiny cizinců a seniory do komunity. Ve prospěch cílových skupin vznikne a bude realizován systém ...
Více


Rozvoj komunitního centra Pexeso

Posláním projektu ROZVOJ KOMUNITNÍHO CENTRA PEXESO je zlepšení postavení dětí, mládeže a rodin s dětmi v nepříznivé sociální a psychosociální situaci v Praze-Zbraslavi a okolí. Sekundární cílovou skupinou je ostatní veřejnost, která je nutná pro předcházení sociálnímu vyloučení a začleňování do místní komunity těch, u kterých již k vyloučení došlo. ...
Více


Nákup vozidla pro terénní práci na otevřené drogové scéně v hl. m. Praze

Předmětem projektu je nákup vozidla s nástavbou do hmotnosti 3,5 t pro projekt Terénní programy SANANIM , které fungují na otevřené drogové scéně v Praze. V současné době terénní program má sanitní vůz, který je 17 let starý a je za hranicí své životnosti. V tomto voze probíhá kontaktní práce ...
Více


Znovu do života spolu II.

Cílem projektu je udržení a rozšíření aktivit komunitního centra na Praze 4 zaměřeného na mezigenerační soužití se seniory. Výstupem jeho efektivity bude udržení a vytvoření funkčních vztahů vzájemné výpomoci pro min. 80 seniorů. Projekt obsahuje transparentní definování společných zájmů a potřeb a jejich sdílení a přípravu a realizaci festivalu Znovu ...
Více


Komunitní centrum při CSOP Praha 15

Projekt Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 (dál CSOP) si klade za cíl rozvoj a navazující provoz stávajícího kulturně komunitního centra při CSOP na adrese Janovská 486, Praha 10, jehož hlavním posláním je a dále i bude posilování místní soudržnosti a sociální začleňování osob zdravotně postižených a seniorů v ...
Více


Komunitní centrum Leonardo

Leonardos, z,s. již v dnešní době obsluhuje svou stálou klientelu, kterou představují především rodiny a děti a mládež v nepříznivé sociální situaci. Aktivity doposud pořádané chce rozšířit a zkvalitnit, tak aby se cílová skupina lépe začlenila do místní skupiny. Projekt podpoří vznik a rozvoj plnohodnotného komunitního centra za účelem podpory ...
Více


Komunitní centrum Heřmánek

Projekt Centra pro rodinu Heřmánek si klade za cíl vytvoření a provoz nového komunitního centra Heřmánek na Praze 8, ul. U Slovanky, jehož hlavním posláním bude integrovat rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, rodiny cizinců a seniory do komunity. Ve prospěch cílových skupin vznikne a bude realizován systém vzdělávacích, ...
Více


Komunitní aktivity cizinců jako podpora při jejich integraci

Projektem plánujeme rozvinout a podpořit komunitní život cizinců na území hl.m.Prahy s přihlédnutím k oblasti Prahy 9 a okolí. Snahou bude aktivizace zejm. těch cizinců, kteří žijí či pracují v oblasti prostoru, kde bude komunitní centrum rozvíjeno. Cílem projektu je rozvíjet prostor, který bude skrze plánované aktivity směřovat k aktivní ...
Více


Sociální kavárna

V rámci projektu bude podpořena nová podnikatelská aktivita, jejímž cílem bude zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových skupin, zejména z řad osob se zdravotním postižením. Předmětem projektu je zahájení a udržení provozu kavárny, provoz bude doplněn o základní výrobu lahůdek nebo cukrářskou výrobků. Hlavním cílem projektu je vytvoření 12 nových prac. ...
Více


Podpora komunitního života v Městské části Praha 5

Cílem projektu je podpora komunitních aktivit a místní sociální soudržnosti v Městské části Praha 5 (dále též jen MČ P5) prostřednictvím 2 významných komunitních center v této lokalitě. Dojde k posílení provozu obou KC, která nabídnou své aktivity zejména seniorům a částečně i dětem a mládeži z rodin v nepříznivé ...
Více


Modernizace azylového domu Skloněná

Projekt je zaměřen na modernizaci objektu azylového domu pro muže Skloněná, kdy díky realizaci stavebních oprav interiérů dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytované sociální služby. Záměrem projektu jsou stavební úpravy prostor bez navýšení stávající kapacity. Jedná se o komplexní provedení celé řady oprav, výměn a doplnění vnitřních interiérů dle stávajících ...
Více