Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

MŠ Jitřní a svět kolem nás

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně si rozumíme OAK

kombinaci následujících témat: projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně si rozumíme GJP

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně si rozumíme SPŠ EFK

kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Zkvalitnění odborného vzdělávání na Hotelové škole Vršovická

Cílem projektu je zkvalitnění poskytování odborného vzdělávání na Hotelové škole Vršovická prostřednictvím zkvalitnění výukové infrastruktury pro předmět Technologie přípravy pokrmů. Tento předmět je základním stavebním kamenem pro osvojení si správných návyků a technologických postupů v oblasti gastronomie s důrazem na vaření a pečení. Potřebnost nové infrastruktury je dána zejména nárůstem ...
Více


Inkluze a multikulturní vzdělávání na TGM

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze, sociální soudržnosti a multikulturní tolerance na VOŠIS a SŠEMI

Projekt je zaměřen na následující témata: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, Vzdělávání a osobností rozvoj pedagogických pracovníků škol a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Rozvoj polytechnické výuky a EVVO na MŠ Kunratice

Studie proveditelnosti popisuje a hodnotí projektový záměr MŠ Kunratice na vybudování vnitřní učebny polytechniky a EVVO a vybudování venkovní učebny EVVO a polytechniky. Cílem investice je podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání na škole. Dojde k rozšíření vybavení mateřské školy novými pomůckami na podporu polytechnického a evironmentálního vzdělávání, které vhodně doplňuje ...
Více


Vzdělávání v Ekoškolce Rozárce II

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Výuková produkční linka s pneumatickými prvky vč. konektivity a výukových SW

Hlavním cílem předkládaného projektu je zkvalitnění odborného technického vzdělávání na Střední průmyslové škole na Proseku prostřednictvím zajištění kvalitní vzdělávací infrastruktury. Předmětem projektu je nákup výukové produkční linky s pneumatickými prvky a SW pro její programování. Linka bude využita pedagogy školy pro výuku žáků oboru Strojírenství a Elektrotechnika a pro žáky ...
Více


Šablony OP PPR pro CMŠ Laura

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Zábava s přírodou

Projekt spočívá v modernizaci učebny přírodních věd na multimediální laboratoř a ve vybudování venkovního altánu a to prostřednictvím drobných stavebních prací, nákupem moderních výukových pomůcek a interaktivních prostředků, které jsou pro moderní způsob výuky nepostradalené. Projekt se zaměřuje na předměty přírodních věd ? fyzika, chemie, přírodověda, přírodopis. Součástí projektu je ...
Více


V SOULADU S PŘÍRODOU ZŠ A MŠ SLIVENEC

Hlavním cílem projektu je modernizace multimediální odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů (chemie, matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu), která podpoří individuální vzdělávání žáků a zkvalitní a zatraktivní proces výuky ZŠ a MŠ Slivenec, coz povede ke zvýšení odborných kompetencí žáků v přírodních vědách a práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Inkluze a multikulturní vzdělávání v MŠ Pro Family s. r. o.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace učebny a laboratoře biologie

Výsledkem předkládaného projektu je modernizace učebny pro přírodní vědy a laboratoře biologie, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborné pracovny budou sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Vybudování laboratoře pro hodnocení kvality tisku

Předkládaný projekt se zaměřuje na zkvalitnění odborného vzdělávání prostřednictvím zajištění kvalitní vzdělávací infrastruktury v budově Střední školy mediální grafiky a tisku. Konkrétně dojde ke vzniku laboratoře pro hodnocení kvality tisku, která bude vybavena plotrem pro tisk rolového i deskového materiálu a řezacím plotrem. Laboratoř bude pomocí ICT technologií propojena v ...
Více


I naši žáci potřebují kvalitní technické zázemí

Projekt je zaměřený na modernizaci vybavení odborných učeben Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, které přispěje k dalšímu rozvoji klíčových kompetencí cílové skupiny projektu – žáků školy. Cíl projektu bude naplněn vytvořením/vybavením 7 odborných učeben pro zajištění kvalitní výuky odborných předmětů. Jednoznačně dojde ke zvýšení úrovně ...
Více


Šablony OP PPR pro MŠ sv. Klimenta

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace jazykové učebny v Základní škole V. Vančury, Praha-Zbraslav, U lékárny 593

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření moderní jazykové multimediální učebny, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – komunikace v cizích jazycích žáků II. stupně a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


MŠ Lohniského 830 – multikulturní šablony

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více