Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Multikulturalita a inkluze v MŠ Tyršovka

Projekt je zaměřen na vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Komunitní centrum POINT 50+

Projekt obecně prospěšné společnosti POINT 50+ se zaměřuje na otevření a provoz nového komunitního centra na adrese Ostružinová 3/2936, Praha 10, které se zaměřuje na podporu a integraci do společnosti osob z cílové skupiny seniorů. V jejich prospěch budou realizovány vzdělávací a preventivní aktivity, aktivity podporující zdravý životní styl, kulturně-aktivizační ...
Více


Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze a multikulturní vzdělávání 2018 – ZŠ Bítovská

Projekt je zaměřen na: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní výchova v ŠMP

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Komunitní centrum Andílek

Projekt Montessori školy Andílek -MŠ a ZŠ si klade za cíl rozvoj a provoz komunitního centra Andílek na Praze 5, jehož hlavním posláním bude integrovat rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a děti z těchto rodin do komunity. Ve prospěch CS bude realizován systém vzdělávacích, poradenských, volnočasových, svépomocných a ...
Více


Šablony OP PPR pro ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Komunitní centrum Borůvka II.

V projektu dojde k vytvoření Komunitního centra „BORŮVKA“, které bude primárně sloužit CS osob se zdravotním postižením (OZP), sekundárně také pro širší veřejnost. V projektu budou realizovány vzdělávací a kulturní aktivity, jejich cílem bude prevence sociální exkluze a posílení sociální soudržnosti, dojde k propojení komunity osob se zdravotním postižením s ...
Více


Poradenské středisko v rámci Interkulturního rodinného česko vietnamského komunitního centra Libuš

SEA-L (dříve Klub Hanoi) spolu s partnerem MČ Libuš a aktéry předkládaným projektem reaguje na nové podněty, které získal v průběhu realizace stávajícího projektu Interkulturního rodinného komunitního česko-vietnamského centra a chce vytvořit a realizovat Poradenské středisko s převažující činností mediace v rámci provozovaného Komunitního centra nejen pro osoby cílové skupiny ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s. II.

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení Střední průmyslové školy dopravní a.s. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace tří dílčích částí: -modernizace laboratoře diagnostiky vozidel -modernizace dílen odborného výcviku -modernizace videokonferenční učebny. Projekt je v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání v hl.m. Praze. V rámci tohoto plánu jsou definovány ...
Více


Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách,vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 476 218 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků ...
Více


KluBO(v)NA – nový komunitní život organizovaný Nadací BONA převážně prostřednictvím cílové skupiny osob s duševním onemocněním

Cílem projektu je rozjezd komunitního života osob s duševním onemocněním a okolních obyvatel Prahy 8, který bude organizovaný Nadací BONA převážně prostřednictvím cílové skupiny (CS). Žadatel založí Komunitní centrum včetně součásti Umělecký ateliér; v nich bude probíhat mnoho nízkoprahových kroužků, dále výstav, workshopů a besed – to vše pro CS ...
Více


HOP – hrajeme si, objevujeme, pracujeme

Cílem projektu je podpořit přírodovědné a polytechnické vzdělávání dětí z naší MŠ. Těchto cílů chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) vybudováním a vybavením učeben pro rozvíjení polytechnických a přírodovědných dovedností dětí 2) proškolením pedagogických pracovníků školky z projektu šablon vzděláváním dětí v naší MŠ v oblasti přírodních věd a polytechniky 4) vyhodnocením ...
Více


Nákup nových varhan do odborné učebny Pražské konzervatoře

Předkládaný projekt – Nákup varhan do odborné učebny Pražské konzervatoře – řeší nákup vhodného hudebního nástroje, který bude využíván zejména pro výuku hlavního oboru Hra na varhany, varhanní improvizace a varhanního doprovodu jiných nástrojových skupin a zpěvu. ...
Více


ScioŠkola Praha 9 – Inkluze a multikulturní vzdělávání

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Vybudování odborné učebny pro výuku fyziky a chemie na ZŠ U Parkánu

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro podporu pedagogů školy v oblasti inovace výuky a rozvoje přírodovědné gramotnosti a kompetencí žáků školy. Výstupem projektu je vybudování odborné učebny fyziky a chemie na ZŠ a MŠ, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17. Je realizován v jedné etapě, která zahrnuje ...
Více


Multikulturní vzdělávání v MŠ Duhovka

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 618 904 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 58 – počet dětí/žáků s OMJ na škole: 12 ...
Více


Šablony OP PPR pro DKSŠ Platnéřská

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Založení a provoz komunitního centra Sami sobě, neb jako doma 2

Předmětem předkládaného projektu je pokračování provozu již úspěšně fungujícího komunitního centra v Praze. Zařízení nabídne komunitní aktivity např. seniorům, osobám zdravotně postiženým a rodičům s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Realizovány budou zejména aktivizační kulturní, vzdělávací a pohybové aktivity. Délka projektu je stanovena na 19 měsíců. Podpořeno bude celkem minimálně ...
Více


ScioŠkola P6 – inkluze a multikulturní vzdělávání – 28. výzva

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí. ...
Více