Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Úklidové služby sociálního podniku Sigyn Invest, s.r.o.

Projekt se zaměřuje na vznik sociálního podniku, kterým bude úklidová společnost SIGYN INVEST s.r.o. V rámci projektu bude podpora formou začlenění se zpět do pracovního procesu udělena 6-ti osobám z cílových skupin. Projekt povede manažerka podniku, která má z minulých let zkušenosti s vedením OZP. Výsledkem projektu je zvýšení zaměstnanosti ...
Více


Úklidové služby sociálního podniku Sigyn Invest, s.r.o.

Projekt se zaměřuje na vznik sociálního podniku, kterým bude úklidová společnost SIGYN INVEST s.r.o. V rámci projektu bude podpora formou začlenění se zpět do pracovního procesu udělena 6-ti osobám z cílových skupin. Projekt povede manažerka podniku, která má z minulých let zkušenosti s vedením OZP. Výsledkem projektu je zvýšení zaměstnanosti ...
Více


Rekonstrukce objektu Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše Armády spásy

Předmětem projektu je rekonstrukce budovy Centra sociálních služeb B.Bureše Armády spásy v Praze – Holešovicích. Dojde tak ke zvýšení kvality 3 poskytovaných sociálních služeb v CSS – azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra. Realizace projektu proběhne v roce 2019 a 2020. ...
Více


Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Dubeč

Projekt řeší vytvoření 2 sociálních bytů (dostupné byty) v podkroví bytového domu v ul. Netlucká 11, Praha-Dubeč pro osoby v bytové nouzi z CS dle 35. výzvy OP PPR. Je prokázána poptávka po bytech. Vzniká tak možnost integrace potřebných osob a bude tak předcházeno k jejich sociálnímu vyloučení. 4NP BD ...
Více


Rozšíření činnosti výrobního družstva Drutěva

V realizaci projektu dojde k rozšíření podnikatelské činnosti výrobního družstva Drutěva, které je největším zaměstnavatelem OZP v reginu. Novou podnikatelskou činností bude otevření prádelny a žehlírny. Provozovna bude v budově v Praze 7 Holešovicích, která je v majetku družstva. Celkem bude vytvořeno 5 pracovních míst pro osoby z cílových skupin ...
Více


Kulturně komunitní centrum

Projektem bude vytvořeno kulturně komunitní centrum nástavbou objektu ÚMČ v souladu s 35. výzvou OP PPR pro osoby z CS a občany Suchdola a okolí. Cílem je integrovat znevýhodněné skupiny osob, aktivizovat je a zkvalitnit jejich život. Pomoci jim při začleňování do většinové společnosti a zapojit ostatní občany do komunitního ...
Více


Komunitní centrum při ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Projekt ZŠ genpor. Františka Peřiny si klade za cíl vytvoření a navazující provoz kulturně komunitního centra při naší Základní škole na Praze 17 v Řepích, jehož hlavním posláním bude posilování místní soudržnosti a sociální začleňování rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, rodin z odlišného sociokult. prostředí a jejich dětí. ...
Více


Dům na půli cesty KORUNA

Předmětem projektu bylo vybudování nového Domu na půli cesty, který pomáhá zejména k samostatnému startu dětem z dětských domovů. Je zde provozována sociální služba poskytující ubytování, společenské prostředí, terapeutickou činnost a pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí pro mladé osoby začínající obtížný vstup do samostatného života. Dům na ...
Více


Kulturně komunitní centrum KORUNA

Radotínská Koruna - místo, které spojuje ...
Více


Tamtam – moderní, jedinečné a efektivní služby pro klienty v Praze

Projekt reaguje na specifické potřeby cílové skupiny – dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením a jejich slyšících i neslyšících rodičů. Projekt vytváří dvě zázemí pro poskytování nových moderních metod práce a technologií zaměřených na rozvoj komunikace a sluchového vnímání a na stimulaci dětí s kombinovaným postižením. Zvýší kvalitu i rozsah ...
Více


Komunitní žižkovský kostel a nízkoprahové služby pro děti a mládež

Jde o rekonstrukci objektu Komunitního kostela, známého také jako Žižkostel, na nám. Barikád 1, Praha 3- Žižkov 130 00, kde již několik let probíhají kulturně-komunitní aktivity a zároveň je zde provozována soc. služba Nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Jedná se kombinovaný projekt, který rozvine dosavadních fungování, a to zaměřením ...
Více


Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha

Projekt řeší problematiku nedostatečné kvality poskytovaných sociální služeb Arcidiecézní charity Praha na území Hl. m. Prahy. Cílem projektu je zvýšení kvality čtyř poskytovaných sociálních služeb – dvou azylových domů, noclehárny a sociální rehabilitace ve třech objektech na území Městské části Praha – Třeboradice, Městské části Praha 5 a Praha 8, ...
Více


Komunitní centrum 4BL

Předkládaný projekt se zaměřuje na podporu sociální soudržnosti dětí, mládeže, rodin v nepříznivé sociální situaci a seniorů. Posláním projektu je podpořit cílovou skupinu ve vyvíjení aktivit kulturního, sociální a pohybového charakteru a pracovat na odbourávání sociální separace obyvatel. Projekt nabízí možnost trávení volného času dětí a jejich rodičů, zabývá se ...
Více


Pomozme si sami aneb „neslyšící tlumočníci/překladatelé“ se sluchovým postižením

Projekt reaguje na nízkou personální kapacitu a dostupnost tlumočnických služeb pro neslyšící. Řešitel rozšíří svou činnost o nový obor podnikání – online tlumočení a vytvoří 4 nová prac. místa pro osoby se sluch. postižením a 2 nová místa pro osoby se zrak. postižením. Zaměstnáním osob z cíl. skupin projektu vznikne ...
Více


Začleňování a podpora dětí s OMJ v OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o.

Projekt je zaměřen na personální podporu MŠ OPALINKA spočívající v zavedení dvojjazyčného asistenta pro děti s OMJ a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Můj úspěch – sociální podnik pro (re)start života

Předkládaný projekt je zaměřen na vytvoření nového sociálního podniku, který bude zaměřen na poskytování služeb v oblasti multimédií, grafické tvorby, propagace a on-line marketingu se zaměřením na zaměstnávání handicapovaných osob. Z cílové skupiny budou vybráni uchazeči o práci, kteří ve vzniklé PR agentuře a DTP studiu získají praxi a zaměstnání. ...
Více


Cestujeme za inspirací

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Police Card Club, z.s.

Projekt má za cíl vybudovat stabilní sociální podnik v hlavním městě Praha, který se bude řídít principy sociálního podnikání a připraví tak podmínky pro zaměstnávání osob se zvolené cílové skupiny. Žadatel bude působit v oblasti poskytování bonusových karet pro klienty, kterými budou členové klubu. Hospodářská činnost tak bude spočívat v ...
Více


Cestujeme Evropou

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Kom centrum

Projekt se zabývá založením komunitního centra, které bude sloužit na podporu aktivní participace CS a posilování soc.soudržnosti a to především rodinám s dětmi v nep. soc. situaci, etnickým menšinám (Romům), seniorům a OZP s včetně osob s psychickým onemocněním. Kombinací vhodně zvolených kulturních, vzdělávacích, sociálních a volnočasových aktivit, které povedou ...
Více