Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Multikulturní šablony pro ZŠ Edvarda Beneše

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Jsme IN – INspirováno INkluzí II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze na Střední škole mediální grafiky a tisku

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora žáků s OMJ a jejich rodičů ve škole, projektová výuka a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Hloubětín 28

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ I.

Hlavním cílem projektu je modernizace stávajících odborných učeben tří vybraných základních škol na území správního obvodu Praha 14 se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí: cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi, polytechnická výchova. Informace uvedené ve studii proveditelnosti dokládají potřebnost projektu s ohledem na aktuální stav učeben a podmínky ...
Více


Doma na stejné adrese

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní Korunovační

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze na Střední škole hotelnictví a gastronomie Hotelu International

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, projektová výuka a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze a multikulturní vzdělávání 2018 – ZŠ Jižní IV

Projekt je zaměřen na: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturalita a inkluze v MŠ Tyršovka

Projekt je zaměřen na vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze a multikulturní vzdělávání 2018 – ZŠ Bítovská

Projekt je zaměřen na: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní výchova v ŠMP

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Šablony OP PPR pro ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s. II.

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení Střední průmyslové školy dopravní a.s. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace tří dílčích částí: -modernizace laboratoře diagnostiky vozidel -modernizace dílen odborného výcviku -modernizace videokonferenční učebny. Projekt je v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání v hl.m. Praze. V rámci tohoto plánu jsou definovány ...
Více


Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách,vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 476 218 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků ...
Více


HOP – hrajeme si, objevujeme, pracujeme

Cílem projektu je podpořit přírodovědné a polytechnické vzdělávání dětí z naší MŠ. Těchto cílů chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) vybudováním a vybavením učeben pro rozvíjení polytechnických a přírodovědných dovedností dětí 2) proškolením pedagogických pracovníků školky z projektu šablon vzděláváním dětí v naší MŠ v oblasti přírodních věd a polytechniky 4) vyhodnocením ...
Více


Nákup nových varhan do odborné učebny Pražské konzervatoře

Předkládaný projekt – Nákup varhan do odborné učebny Pražské konzervatoře – řeší nákup vhodného hudebního nástroje, který bude využíván zejména pro výuku hlavního oboru Hra na varhany, varhanní improvizace a varhanního doprovodu jiných nástrojových skupin a zpěvu. ...
Více


ScioŠkola Praha 9 – Inkluze a multikulturní vzdělávání

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Vybudování odborné učebny pro výuku fyziky a chemie na ZŠ U Parkánu

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro podporu pedagogů školy v oblasti inovace výuky a rozvoje přírodovědné gramotnosti a kompetencí žáků školy. Výstupem projektu je vybudování odborné učebny fyziky a chemie na ZŠ a MŠ, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17. Je realizován v jedné etapě, která zahrnuje ...
Více