Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Sociální podnik Ben Becalel

Obsahem předkládaného projektu je založit nový sociální podnik Ben Becalel, jež vznikne transformací sociálního podniku Becalel při Židovské obci v Praze (dále jen ŽOP). Dojde k rozšíření činnosti o nový obor podnikání – knihařskou dílnu a navýšení počtu zaměstnanců z cílových skupin (dále jen CS) osob se zdravotním postižením a ...
Více


Sociální podnik Maple Crown

Obsahem předkládaného projektu je v souladu s Výzvou č. 34 OP PPR založení nového provozu pro sociální podnikání a zahájení nových podnikatelských aktivit. Záměrem žadatele je vybudovat dvě nové podnikatelské aktivity, po nichž registruje poptávku – pomocné služby (back-office) právnickým subjektům a kontaktní místo pro zákazníky cestovních kanceláří (front desk). ...
Více


Komunitní centrum Farni charity Praha 1 Nové Město

Projekt umožní rozvoj kulturně komunitního centra Farní charity na Praze 1 na adrese Žitná 35 Praha 1, jehož cílem bude podpora ohrožené cílové skupiny osob bez přístřeší nebo ohrožených bezdomovectvím aktivitami centra vedoucích k větší aktivizace CS a propojení s místními komunitami a prevenci sociálního vyloučení. Činnosti komunitního centra budou ...
Více


Sociální podnik ART4LEG: Výroba designových krytů protéz

Předmětem projektu je založení sociálního podniku zaměřeného na začlenění zdravotně postižených osob do výroby a prodeje designových krytů protéz a příbuzných produktů. Cílem je zapojit handicapované osoby do smysluplného projektu inovace stávajícího produktu ART4LEG a inovace výrobního procesu. Založením sociálního podniku najdou plnohodnotné uplatnění osoby s handicapem a budou mít ...
Více


Komunitní centrum při CČSH

Komunitní centrum na nám. Barikád 1, Praha 3 výrazně posílí sociální začleňování osob (110) z rodin v nepříznivé sociální situaci včetně s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou pomocí komunit.,sociálně intervenčních, sociálně aktivizačních, osvětových, výchovně vzdělávacích a zájmových aktivit,které napomůžou jejich přiblížení do života místní komunity v této soc.vyloučené lokalitě. Plánované aktivity pomůžou ...
Více


Sociální podnik Limpio SP, s.r.o.

Na základě projektu vznikne sociální podnik – úklidová firma Limpio SP, s.r.o., za účelem rozšíření počtu pracovních míst pro znevýhodněné osoby na trhu práce, v souladu s výčtem cílových skupin ve výzvě OP PPR č. 38. Projekt umožní firmě její vznik prostřednictvím nákupu nemovitých prostor zázemí – skladu vybavení, kanceláře ...
Více


Stabilizace a navýšení kapacity integrační dílny

V rámci projektu vytvoříme nová pracovní místa pro osoby s duševním onemocněním na pozici Pomocný zahradník ve stávající integrační dílně Kokoza, o. p. s.. Vytvoříme celkem 5 nových integračních pracovních míst, která budou zachována i po skončení projektu. Zároveň bude vytvořeno místo peer konzultanta pro další osobu z cílové skupiny. ...
Více


Společně si rozumíme MŠS

kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze na Střední průmyslové škole na Proseku

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora žáků s OMJ, projektová výuka, vzdělávání a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Komunitní centrum Údolní

Realizací projektu dojde k vybudování nového komunitního centra v ulici Údolní 1147, v k.ú. Braník, na Praze 4. Komunitní centrum bude primárně zaměřeno na podporu aktivizační programů pro osoby v seniorském věku, ale i na volnočasové aktivity pro širokou místní komunitu. Komunitní centrum bude o výměře 256 m2 podlahové plochy ...
Více


Vybudování záchytného parkoviště systému P+R v Radotíně

Cílem projektu „Vybudování záchytného parkoviště systému P+R v Radotíně“ je udržitelná mobilita a energetické úspory, Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy. V rámci realizace projektu dojde k: samotné realizaci (stavební práce) P+R s celkovou kapacitou 240 park. míst (z toho 13 pro VZP, 4 pro elektromobily), úspor emisí; CO2 135,5 ...
Více


Navýšení kapacity MŠ Praha – Slivenec

Předmětem projektu je navýšení kapacity MŠ Praha Slivenec formou výstavby nového pavilonu. ...
Více


Interaktivní sledování obsazenosti parkovacích míst pomocí senzorů

Cílem projektu „Interaktivní sledování obsazenosti parkovacích míst pomocí senzorů“ je řidičům přijíždějícím do oblasti Městské části Praha 3 a hledajícím parkovací místo bude umožnit prostřednictvím chytré aplikace nebo webu MČ Praha 3 získat informace o aktuální obsazenosti parkovacích míst. Současně řidičům tyto aktuální informace poskytnout i prostřednictvím interaktivních dopravních tabulí. ...
Více


Škola pro konkurenceschopnost

Cílem projektu je modernizace učeben, které slouží k výuce přírodovědných předmětů a matematiky. Projekt řeší: 1. Modernizaci učeben matematiky, přírodopisu a fyziky – osazení dataprojektorů k interaktivním tabulím. 2. Modernizaci učebny výpočetní techniky – obměna zastaralé techniky a softwaru 3. Konektivita učebny výpočetní techniky – navýšení rychlosti přenosu dat mezi ...
Více


Multikulturní festival

V rámci území HMP pobývá více než jedna třetina všech cizinců v ČR a tedy i dětí. Tato množina je složená z mnoha různých národností, jejichž zvyky jsou odlišné vůči většinové společnosti, ale často i mezi sebou navzájem. Právě díky těmto odlišnostem bývá jejich integrace velmi komplikovaná. Cílem projektu je ...
Více


Azylový dům pro rodiny s dětmi, Horáčkova 1096/3, Praha 4

Předmětem realizace projektu jsou stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3, Praha 4 za účelem vybudování Azylového domu pro rodiny s dětmi o celkové kapacitě 35 lůžek. Azylový dům bude sloužit k ubytování rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou na dobu max. 1 roku. Azylový ...
Více


Prádelna SIRONA

Nově vzniklý sociální podnik prádelna SIRONA nabídne zaškolení a následný rozvoj kompetencí, dovedností a znalostí 4 znevýhodněným osobám. Konkrétně se bude jednat o dvě osoby z cílové skupiny osoby opouštějící institucionární zařízení dětský domov a dvě osoby z cílové skupiny nezaměstnané osoby starší 50 let. Prádelna SIRONA je zaměřena na ...
Více


Projekt Čoko(z)féra

Cílem projektu Čoko(z)féra je založení nového provozu pro sociální podnikání a zahájení nových podnikatelských aktivit. Během i po realizaci projektu poskytne Čoko(z)féra pracovní uplatnění osobám z cílových skupin příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů dále pak případně nezaměstnaným osobám. Principy sociálního podniku budou od ...
Více


Lidi lidem

V projektu vznikne Kulturně komunitní centrum, kde bude probíhat převážná část aktivit a setkání s CS . Většina projektových aktivit se bude odehrávat v MČ Praha 5, ale i v dalších MČ. Projekt se opírá o tři typy aktivit: prevence soc. vyloučení, sociálně kulturní a vzdělávací. Cílem je podchytit CS, ...
Více


GO Aktiv, Vaše cesta do zaměstnání

Vznik nových podnikatelských aktivit, pracovních míst pro OZP a produktů, které vytváří provázaný systém návratu OZP do zaměstnání (rehabilitace/ergodiagnostika/firemní osvěta/agentura práce). Na kvalifikovaných pracovních pozicích působí přímo lidé se ZP, převážně se získaným poškozením mozku, kteří mají vlastní zkušenost s nevyhovujícím stavem. Díky tomu dokáží poskytnout cílený profesionální servis a ...
Více