Realizované projekty

47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 12. 4. 2021.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Inkluzivní program neformálního vzdělávání prostřednictvím hudební výchovy ve školách zřizovaných MHP

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím inkluzního programu neformálního vzdělávání v oblasti hudební výchovy. Dalšími cíli je posílení proinkluzivního prostředí ve školách, posílení přijímání odlišností a jejich respektování a tolerance, podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí a mládeže. Vzhledem k vývoji ve světě budou právě současní žáci ZŠ ...
Více


LAB64

Smyslem projektu je vznik nové, kvalitní infrastruktury podnikatelského inkubátoru s prvky technologického parku v oblasti kreativního průmyslu, s obecným záměrem dlouhodobě zlepšovat prostředí pro snažší vznik a rozvoj nových, znalostně intenzivních podniků s exportním potenciálem, zejména v začátcích jejich činnosti. ...
Více


Můj úspěch ? sociální podnik pro (re)start života

Dlouhodobým cílem sociálního podniku je vytvořit funkční centrum veřejně prospěšného podnikání (sociálního podniku) v oblasti grafiky, služby v oblasti internet marketingu: SEO, copywriting, správa PPC kampaní, e-mail marketing, včetně poradenství, nastavení a správy komplexních kampaní atd. Jako doplňové služby bude sociální podnik poskytovat služby natáčení videoživotopisů, videodotazníků a dokumentárních videozáznamů, ...
Více


Play Everyday Together

Projekt Play EveryDay Together svými činnostmi podporuje a rozpracovává téma komunitních aktivit a začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit. ...
Více


Twin Catering – rozvoj nové cateringové sociální firmy

Cílem projektu je založit nový dynamický a moderní sociální podnik, který zaměstná osoby se zdravotním postižením, konkrétně s lehkým mentálním postižením. Nový sociální podnik bude nabízet komplexní cateringové služby, především atraktivním způsobem prodeje z mobilní kavárny. Hlavní inovací a zároveň symbolem Twin Catering bude speciálně upravený automobil (dodávka) pro potřeby ...
Více


Komunitní centrum pro integraci moldavské menšiny

Cílem projektu je zřízení a provoz komunitního centra pro cizince moldavské národnosti, vytvoření poradenského centra a zároveň prostřednictvím kulturního komunitního centra nastavit efektivní cestu pro plnou integraci cílové skupiny do většinové společnosti. ...
Více


ETIKA jako komplexní přístup k rozvíjení etických, sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků MŠ a ZŠ Parentes (1. stupně)

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj etických, sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků MŠ a ZŠ Parentes. MŠ i ZŠ Parentes jsou školská zařízení poskytující inkluzivní vzdělávání , která jsou otevřená pro všechny děti. V MŠ, která disponuje kapacitou 23 dětí ve 2 třídách (Motýlci a Koníci), je ...
Více


Odpolední klub pro inkluzi

Cílem projektu je rozvíjet kompetence žáků v návaznosti na rámcové vzdělávací programy (sociální a personální kompetence, občanské kompetence, udržitelný rozvoj, vztah k místu, multikulturní kompetence a další) v rámci volnočasových aktivit a to v inkluzivním kolektivu sestaveném z dětí cizinců i dětí z většinové společnosti. ...
Více


Šance pro všechny, šance pro každého

Cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků, tím přispět ke zlepšení rovných příležitostí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a včasné zajištění péče o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a dětí s odlišným mateřským jazykem. Pedagogvé budou proškoleni v metodě FIE, jejíž kvalifikované používání vede u dětí k rozvoji myšlení a schopnosti ...
Více


Založení výrobny pokrmů EatFit.cz

Cílem projektu je vytvořit sociální podnik, který jednak vytvoří pracovní místa pro osoby z cílové skupiny a současně bude vytvářet produkt, který přispěje k řešení situace neustále se zvyšujícího počtu obyvatel trpících nadváhou. Hlavním produktem projektu je výroba pokrmů z kvalitních surovin, které budou obsahovat dostatek základních nutrientů ve vyváženém ...
Více


Kulturně komunitní centrum Palmovka – „Lahůdky“

Smyslem projektu je rozšířit stávající působení žadatele v kulturní sféře do kulturně-sociální, a to prostřednictvím vybudování kulturně komunitního centra Lahůdky na Palmovce, a s tím související naplnění potřeb vymezených cílových skupin pomocí aktivit, které vedou k jejich integraci. ...
Více


Prověrka portfolia komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA s využitím přístupu otevřených inovací

Cílem projektu je prověrka aplikačního potenciálu využití výsledků vlastního výzkumu a vývoje inovační agentury ILA cestou evaluace 3 komercializačních konceptů formulovaných s využitím přístupu otevřených inovací. V projektu se plánuje, že z těchto 3 komercializačních konceptů budou nejméně 2 dotaženy až do fáze přípravy komercializace a 1 bude využit v provozní fázi ...
Více


Rozšíření a zkvalitnění činnosti inkubátoru a akcelerátoru XT Park z.ú.

Cílem a předmětem projektu je rozšíření potřebných inkubačních a podpůrných kapacit inkubátoru se specializací v medicíně a medicíně blízkých oborech. Jedná se zejména o specializované elektrotechnické laboratoře pro vývoj a testování prototypů, 3D modelování, která bude dostupná pro začínající podniky, dále rozšíření kapacit stávajícího pracoviště pro odborný mentoring a koučing ...
Více


Podnikatelský inkubátor H 4.0 Art&Digital Lab

Cílem projektu je primárně vybudovat jeden moderní, technologicky vyspělý podnikatelských inkubátor pro odvětí Art&Digital s kvalitní infrastrukturou pro inovátory a inovační MSP v objektu hl. m. Prahy, v městské části Praha 7, která má právě pro oblast kreativního průmyslu a digitálních technologií velký potenciál.     ...
Více


PowerHUB – Transfer technologií

Projekt je tvořen 2 koncepty: (1) Zefektivnění územního plánování veřejné správy s využitím identifikace hodnot a problémů – vytvoření softwarového rozhraní pro samosprávy na interpretaci územních dat, (2)Vyhodnocování rizikových městských oblastí a podpora činností IZS – vytvoření aplikace s využitím pokročilých nástrojů prostorových analýz ...
Více


Neurotechnologie ke zvýšení kvality života a Prevence kyberšikany ve Společnosti 4.0

Cílem projektu je vytvoření dvou produktů a to: 1) Technologie ke zvýšení kvality života a za 2) Kyberšikana ve společnosti 4.0. V souvislosti s požadavkem na tematické zacílení výzvy musí ověřované produkty spadat do některé z národních nebo pražských domén specializace. Výstup projektu 1) Technologie ke zvýšení kvality života je ...
Více


Technologie pro eHealth na ČVUT

Projekt je tvořen 3 koncepty: (1) Telemedicínský systém pro efektivní léčbu dětských pacientů s DM1 – Předmětem návrhu projektu je ověření konceptu technologické platformy osobního zdravotního systému nastavené dle potřeb a na míru budoucích uživatelů (pacienti, lékaři). Hlavní částí platformy je mobilní aplikace diabetického deníku, která umožňuje evidovat záznamy o změřených ...
Více


Pokročilé technologie pro bezpečnost potravin

Projekt je tvořen 3 koncepty: (1) Vývoj biočipové technologie pro rychlou detekci v široké škále potravinových extraktů – má za cíl otestovat zařízení pro rychlou detekci přímo v terénu v širokém spektru vzorků z potravin. (2) Vývoj biočipové technologie na detekci patogenních látek stejného typu v potravinách – zaobírá se zařízením ...
Více


Nedestruktivní metody testování památek

Projekt je tvořen 2 koncepty: (1) PIXE – Umožňuje získání informace o prvkovém složení zkoumaného předmětu bez nutnosti využití vakua a omezení velikostí předmětu, metoda je plně nedestruktivní a bude využitelná u širokého spektra předmětu (mince, obrazy, plastiky ad.), (2) (D)PAA – Představuje světově unikátní využití laserového zdroje urychlených částic. ...
Více


Komercializace nových výsledků zemědělského výzkumu VÚRV, v.v.i pro zlepšení životního prostředí v hlavním městě Praze

Projekt je tvořen 6 koncepty: (1) Záchyt a determinace mikroskopických hub v ovzduší hl. m. Prahy, (2) Včasné zjištění zasolení půdy pro zdravou městskou zeleň, (3) Nástroje pro zajištění bezpečnosti městské zeleně: GM variety, (4) Pražská zeleň bez rizikových látek, (5) Zelené stěny pro čistší vzduch, udržitelné hospodaření s vodou a snížení ...
Více