Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Odlišnost inspiruje III – měníme klima škol

V rámci projektu budou ve třech základních a třech středních pražských školách realizovány výukové, vzdělávací, poznávací a networkingové aktivity v oblasti začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, rozvoje demokratické kultury a rozvoje kompetencí k udržitelnému rozvoji. Cílem projektových aktivit, zaměřených jak na děti a studující, tak na vyučující, ...
Více


Rozvojem znalostí k toleranci II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Jeden svět na školách v Praze (JSNŠ v Praze) – využitím dokumentárního filmu a týmových projektů ke změně klimatu školy a třídy a k posílení občanských a sociálních kompetencí žáků i vyučujících

Na zapojených školách posílíme vyučující a žáky v jejich osobnostních a sociálních kompetencích a ve spolupráci s nimi rozvineme demokratickou kulturu ve škole i třídách a přispějeme tak ke zvýšení kvality vzdělávání a proinkluzivity těchto škol. Hlavním nástrojem k dosažení změny je zapojení celé školy do projektů JSNŠ (využívání audiovizuálních ...
Více


Odborná příprava specialistů na rozvoj demokratické kultury ve školách

Smyslem projektu je přispět k rozvoji demokratické kultury a klimatu v pražských školách tím, že navýší nedostatečné odborné kapacity v této oblasti. V rámci dvou nově vytvořených vzdělávacích programů vyškolíme 30 specialistů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu, tzv. průvodců. Část z nich (odborní a terénní pracovníci) budou ve ...
Více


Divadelním zážitkem k demokracii

Projekt vytvoří vzdělávací program využívající divadlo a paradivadelní aktivity jako prostředek ke zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze, k předávání znalostí a osvojování si sociálních a občanských kompetencí žáků ZŠ a SŠ v Praze. Součástí projektů jsou workshopy pro pedagogy zaměřené na rozvoj demokratické kultury v zapojených školách prostřednictvím využití ...
Více


Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v Anglicko-české školce YMCA

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky (dvojjazyčný školní asistent), vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu

Dva 71 hodinové kurzy pro průvodce CDC (v letech 2020 a 2021). Absolventi kurzu budou schopni s CDC seznámit vedení školy a pedagogický sbor, zmapovat situaci na škole a navrhnout změny. Náplní kurzů bude osvojení si kompetenčního modelu a jeho aplikace prostřednictvím lektorských a komunikačných dovedností, vzdělávacích metod a za ...
Více


Dostavba ZŠ Praha – Dolní Chabry

Kvalitní vzdělání v místě bydliště je jedna z priorit Prahy. Prostředky z evropských fondů pomohly v roce 2021 vybudovat třípodlažní pavilon s 10 učebnami pro 300 žáků základní školy v Dolních Chabrech. Škola tak pojme nyní o 100 dětí více. Ve třídě je přitom méně dětí, což umožňuje individuálnější přístup. ...
Více


Kompetence pro demokratickou kulturu – nástroj pro otevřenou společnost II

Ve spolupráci s vybranými odborníky dojde k inovaci vzdělávacího programu pro pedagogy-specialisty na implementaci modelu kompetencí pro demokratickou kulturu (CDC) do pražských škol. Těžiště projektu tkví ve vybavení pedagogů metodami zapojování zainteresovaných skupin (učitelé, žáci, vedení školy, rodiče a komunita) do rozhodovacích procesů a do výuky, zhodnocení proinkluzivního prostředí a ...
Více


Nest Big Data Arena

Cílem projektu NEST BIG DATA ARENA je vytvoření zcela jedinečného inkubátoru v centru hlavního města a jeho následné provozování tj. administrativního objektu pro podporu podnikání a zavádění inovačních metod do regionálního podnikatelského prostředí ve spolupráci s výzkumným partnerem projektu. Projekt je zaměřen na znalostně intenzivní firmy, kterým nabídne jedinečné prostředí ...
Více


Čeština na druhou!

Projekt se bude věnovat vzdělávání dvou cílových skupin – dvojjazyčným asistentům pedagoga a specialistům na výuku češtiny jako druhého jazyka. Oběma cílovým skupinám nabídneme ucelený vzdělávací program (VP, rozsah 63, resp. 70 vyučovacích hodin), součástí bude praxe a spolupráce se školami. Na VP budou navazovat další semináře, metodická podpora, webová ...
Více


Mateřská umělecká škola Muška-pražské šablony II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Začleňování a podpora dětí s odlišným mateřským jazykem ve Villa Luna

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol, – vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, – odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí, – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Všichni jsme tu kamarádi II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Výzva 49 ZŠ UVN

Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): – celkový počet dětí/žáků 306 – počet dětí/žáků s OMJ na škole 21 ...
Více


MODERNIZACE MZŠ

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření moderní jazykové multimediální učebny, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – komunikace v cizích jazycích a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Putováním Evropou k nové inspiraci

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


VÝZVA 49 MŠS

Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): 160 celkový počet dětí/žáků školy – počet dětí/žáků s OMJ na škole 9 ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ a MŠ Sdružení

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Výzva 49 ZMŠL

Projekt je zaměřen na: přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více