Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Rozšíření kapacity a transformace třídy Lvíček

Cílem projektu je rozšíření stávajícího zařízení péče o děti předškolního věku z 10 na 16 dětí a současně transformace tohoto zařízení na dětskou skupinu. Z těchto důvodů bude provedena stavební rekonstrukce v objektu žadatele na Národní třídě a zajištěno vybavení dětské skupiny. Účel tohoto zařízení zůstává nezměněn – péče o ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 – aktivita C

V rámci projektu bude rekonstruován kinosál školy a bude dodáno vybavení potřebné pro realizaci kulturně komunitních programů, podporu programů multikulturní výchovy, přijímání odlišných kultur, osobnostní a sociální rozvoj dětí, podporu začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem. Projekt je komplementární k projektu PRIMAS Praha 13, CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288 s cílem zvýšení kvality vzdělávání ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Základní škola, Praha 13, Mládí 135

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Základní škola, Praha 13, Janského 2189

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu, bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu, bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu, bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Multimediální učebna ve výuce základní školy

Projekt spočívá ve vytvoření odborné multimediální učebny pro výuku předmětů jazyků, čtenářské gramotnosti a přírodních věd (ČJ, RJ, NJ, AJ, Z, VL, PŘ a M). Modernizace bude spočívat v pořízení nového zařízení a vybavení, souvisejících pomůcek včetně ICT, SW, HW, nábytku, drobných stavebních úpravy (rekonstrukce podlahy a rozvody slaboproudu ? ...
Více


Vytvoření nové učebny dílen

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků Fakultní základní školy a mateřské školy Barrandov II v oblasti polytechnické výchovy. Cílem projektu je vytvořit 1 novou odbornou učebnu Dílen pro polytechnickou výuku včetně vybavení nábytkem a nezbytným pomůckami. Učebna bude vytvořena rekonstrukcí ...
Více


Výstavba filmového ateliéru – MICHAEL

Předmětem předkládaného projektu je výstavba nového filmového ateliéru, a to za účelem zkvalitnění výuky na SŠ Michael v oboru Filmová tvorba. Kromě celkového zkvalitnění a zefektivnění výuky projekt povede k rozvoji klíčových kompetencí v dotčených odborných předmětech a ke zvýšení zájmu žáků o studium na SŠ. Cílovými skupinami projektu jsou ...
Více


Učebna jazyků na SOŠ Drtinova

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření moderní jazykové multimediální učebny, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – komunikace v cizích jazycích a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole YMCA

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Modernizace jazykového vzdělávání na Gymnáziu prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36

Cílem projektu je zkvalitnění výuky na Gymnázium prof. Jana Patočky v oblasti komunikace v cizích jazycích. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vybudování a vybavení dvou nových interaktivních jazykových učeben. Dotace bude použita na pořízení specializovaného moderního vybavení a výukových pomůcek pro výuku cizích jazyků – bude pořízeno nábytkové vybavení učeben umožňující ...
Více


Sociální podnik Resto Servis s.r.o.

Projekt vznikl z poptávky cílové skupiny po kvalifikovanějším zaměstnání, které by mohli vykonávat i přes svoji trestní minulost nebo jinou formu sociálního znevýhodnění jako je dlouhodobá nezaměstnanost nebo bezdomovectví. Cílem projektu je vytvořit pro zaměstnance prostředí, díky kterému budou schopni stabilně vykonávat své povolání a splácet dluhy. Vznikne 7 nových ...
Více


Všichni jsme tu kamarádi

Projekt je zaměřen na jedno kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

Cílem je naplnění SR MAP v relaci na rozvoj KK žáků. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. V rámci příprav projektu, bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k obnově odborných učeben, k posílení vnitřní konektivity internetu, k vytvoření zázemí pro moderní ...
Více


Nízkoprahové centrum JAHODA v Praze 14

Předmětem projektu je modernizace objektu, kde jsou poskytovány sociální služby pro cílovou skupinu dětí a mládeže z rodin v nepříznivé sociální situaci žijící v Praze 14. Záměrem projektu je rozvoj zavedených sociálních služeb ve smyslu zlepšení účelnosti a atraktivity zázemí pro zvýšení motivace uživatelů k vyhledání a setrvání ve službě. ...
Více