Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Školy a děti s OMJ jako součást komunitního života

Cílem projektu je spolu s místními ZŠ a SŠ prostřednictví komunitních volnočas. a neform. aktivit vznikajícího kom. centra FS ČCE Smíchov integrovat jejich žáky s odlišným mat. jazykem s ostatními, podporovat jejich společné vzdělávání i trávení vol. času a současně více zapojit místní neziskové organizace do vzdělávacího procesu a školy ...
Více


Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ Mufánkov

Cílem projektu je skrze aktivity pro pedagogy, děti a jejich rodiče rozvíjet demokratické prostředí v MŠ Mufánkov. Realizační tým ve spolupráci s vedením školy zanalyzuje stav školy a soulad vize s principy demokratické kultury (dále jen „DK“), dojde k revizi ŠVP na základě strategie rozvoje DK, ověření strategie, vyhodnocení a ...
Více


Rozvoj a podpora ženského principu ve školství

Projekt se věnuje rozvoji demokratických kompetencí ve školách skrze vyvažování ženských a mužských principů. Je zaměřen na rovnost ve smyslu respektu k tomu, že jsme každý jiný a můžeme dosáhnout stejné věci různou cestou, jen k tomu musíme mít rovné příležitosti. Proto aktivity podporují rozvoj principů a hodnot, které bývají ...
Více


Inkluze hrou

Reagujeme na zvyšující se nesnášenlivost v české společnosti a tendence rozdělovat společnost na protichůdné tábory. Cíl je vzdělávání k větší inkluzivnosti a demokratické kultuře na čtyřech pražských školách Připravíme, ověříme a evaluujeme ŠPMV. Inovací je využití zážitkové outdoorové hry Romeo a Julie v Praze, kterou OS ops úspěšně odpilotovala. Hra ...
Více


Česko – náš domov

Cílem projektu je skrze neformální a volnočasové aktivit začlenit 128 osob z CS Děti, žáci mateřských, základní a středních škol s odlišným mateřským jazykem a posílit komunitní roli 4 škol na Praze 10. Projektem bude celkem podpořeno 384 dětí a žáků ze čtyř zapojených škol. ...
Více


Společným tvořením k integraci dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Cílem projektu je skrze neformální a volnočasové aktivit začlenit 44 osob z CS Děti, žáci mateřských, základní a středních škol s odlišným mateřským jazykem a posílit komunitní roli 3 škol na Praze 2. Projektem bude celkem podpořeno 130 dětí a žáků ze tří zapojených škol. ...
Více


Agora ve školách – rozvoj demokratických kompetencí mladých lidí

Agora CE připraví dva vzdělávací programy (série aktivit rozprostřených do průběhu celého školního roku) přizpůsobené jak pro žáky 2. stupně ZŠ tak studenty SŠ, které budou zaměřeny na rozvoj demokratických kompetencí mladých lidí. Žáci se interaktivními metodami zdokonalí v kompetencích z oblasti demokratické kultury, komunikace, kritického myšlení, mediální gramotnosti, participace ...
Více


Demokratická kultura na středních odborných školách (SOŠ)

V projektu bude zvýšena kvalita vzdělávání v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu (dále jen DK) u 6 pražských SOŠ. Tím přispějeme k rozvoji celkové DK daných institucí. Toho bude dosaženo díky vytvoření funkčních žákovských parlamentů a s tím spojeným rozvojem občanských a sociálních kompetencí žáků. Rozvíjeny budou také profesní dovednosti ...
Více


Mosty ke školám III

Cílem projektu je ve 3 školách v Praze (2xZŠ a 1xMŠ) podpořit zavedení systémových změn v začleňování dětí/žáků OMJ, rozšíření chápání sociokulturní rozmanitosti zvýšením kvality multikulturního vzdělávání prostřednictvím 5 KA (Zmapování a nastavení spolupráce a komunikace se školami, Vytvoření plánů škol pro začleňování dětí a žáků s OMJ, Vytvoření plánů ...
Více


Výukový program Social impact of climate rules

V projektu vznikne nový výukový program Social impact of climate rules určený pro pedagogy základních a středních škol, který bude podporovat rozvoj kompetencí k udržitelnému růstu a zvýšení praktických schopností žáků k soužití v rámci hl. m. Prahy. Výukový program bude zapracován do komplexní metodiky. Projekt podporuje využívání nových technologií, ...
Více


Praha do škol: vytvoření a realizace programů pro rozvoj kompetencí ve vztahu k sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje

Projekt řeší problematiku rozvoje vzdělávání v Praze v oblasti podpory rozvoje kompetencí k sociálnímu pilíři trvale udržitelného rozvoje. V rámci projektu vzniknou ucelené vzdělávací bloky s využitím prvků regionální kultury, které na základě reflexe historických příkladů a v rámci zážitkové pedagogiky probíhající v převážné míře ve venkovním prostředí umožní pochopení ...
Více


Inovací výuky a podporou dobrého klimatu ve třídě k demokratickému rozvoji

Projekt podporuje inovaci výuky a dobré klima ve třídě za účelem rozvoje demokratické kultury ve vybraných pražských školách. Konkrétně se zaměřuje na rozvoj demokratických kompetencí pedagogů v oblasti inovativní a inkluzivní výuky a rozvoj demokratických dovedností žáků, které jsou pro orientaci v globalizovaném světě klíčové. Cílem projektu je systémově rozvíjet ...
Více


Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Naše škola Praha

Projekt se zabývá přímou podporou 105 žáků vč. žáků se SVP a OMJ a 25 pedagogů ZŠ Naše škola Praha – základní škola v rámci posílení jejich kompetencí v inkuzivní a multikulturní společnosti. V rámci projektu bude vytvořen, implementován, vyhodnocen a finálně aktualizován Školní plán multikulturní výchovy a také Školní ...
Více


Demokratická kultura ve třídách

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání v 6 pražských ZŠ prostřednictvím rozvoje demokratické kultury. Cíle dosáhneme vytvořením systému rozvoje bezpečného klimatu ve třídách zavedením pravidelných třídnických hodin a s tím spojeným rozvojem občanských a sociálních kompetencí žáků. Rozvíjeny budou i profesní dovednosti pedagogů. Předpokladem je prokazatelný fakt, že bezpečné klima ...
Více


Učíme se spolu

Aspirací projektu je posílení inkluze v pražských ZŠ. Snazšího začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do třídy, školy i společnosti dosáhne skrz propracovaný program online doučování těchto žáků, při zapojení interkulturních pracovníků a dobrovolníků. Ve snaze o komplexnost nabízené pomoci pracuje i se zbytkem třídního kolektivu a pamatuje i ...
Více


Rozvoj kompetencí v oblasti udržitelného rozvoje vedoucí ke snížení plýtvání potravin

Záměr projektu vychází z problematiky plýtvání potravinami (Udržitelný rozvoj – Sociální pilíř). Jeho cílem je naplnit závazek vyplývající ze stanoviska EU a snížit u pražských CS dětí a žáků na zapojených ZŠ plýtvání jídlem. Tohoto cíle bude dosaženo skrze aplikaci aktivizujících metodik, vzdělávacích programů a interaktivních médií, která pomůžou CS ...
Více


Rozvoj multikulturního prostředí na středních školách

Cílem projektu je posílit průřezové téma multikulturní výchova ve výuce a volnočasových aktivitách na školách a tím posílit multikulturní prostředí ve škole. Cíle chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice multikulturní výchovy. 2) Vytvořením plánu multikulturní výchovy jeho implementací do výuky předmětů a volnočasových aktivit na školách. ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na ZŠ Barrandov, Praha 5

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání, zlepšení klimatu a posílení inkluze na ZŠ Barrandov vytvořením komplexního systému rozvoje demokratické kultury od analýzy výchozího stavu a dokumentů školy po vytvoření Plánu rozvoje DK pro multikulturní prostředí školy. Součástí projektu je intenzivní zapojení a vzdělávání pedagogického sboru a žáků podpořené společnými ...
Více


Akademie Young Caritas v Praze

Projekt zavádí v 10 pražských školách vzdělávací program Akademie Young Caritas. V něm si pedagogové a další odborní pracovníci budou systematicky prohlubovat své znalosti a dovednosti v oblasti sociálního pilíře udržitelného rozvoje. S využitím kvalitní a moderní metodiky program podpoří ve škole prostředí motivující žáky k sociální soudržnosti, povzbudí je ...
Více


Rozvoj vzdělávání v MŠ Pro Family: Jdeme ruku v ruce

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání prostřednictvím posílení tématu multikulturní výchovy a práce s dětmi s OMJ v MŠ Pro Family. Projekt je kombinací následujících aktivit: – tvorba příručky pro začleňování dětí s OMJ a její pilotní ověřování – vytvoření školního plánu multikulturní výchovy a jeho pilotní ověření – ...
Více