Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Chráněné nudle

Předmětem projektu je vznik sociálního podniku, jehož činností bude výroba čerstvých nudlí asijského typu. V podniku vznikne celkem 5 nových pracovních míst, z toho 4 místa budou určená pro osoby se zdravotním postižením. Pro tyto osoby budou pracovní podmínky uzpůsobeny na zkrácené pracovní úvazky a na směnný provoz. Hlavním cílem ...
Více


PUNK COFFEE

Předmětem předkládaného projektu je vznik sociálního podniku, jež se bude zabývat zejména provozem pojízdných kaváren a s tím spojeným prodejem kávy a čaje. V podniku bude vytvořeno celkem 9 nových pracovních míst, z toho 4 pozice budou vyčleněny pro osoby z vybraných cílových skupin, na jejichž zaměstnávání je projekt zaměřen. ...
Více


Sociální podnik – Santini Café s.r.o. – kavárna s pražírnou v Praze

Obsahem projektu žadatele Santini Café s.r.o. je vytvoření udržitelného sociálního podniku v Praze, jenž bude podporovat integraci osob znevýhodněných na trhu práce. Předmětem projektu je nákup vybavení podniku, ve kterému bude provozována kavárna s pražírnou, která bude sloužit k posílení sociální soudržnosti a k šíření myšlenek sociálního podnikání v regionu. ...
Více


ARCHA VŮNÍ s.r.o. – sociální podnik v Praze

Obsahem projektu žadatele ARCHA VŮNÍ s.r.o. je vytvoření udržitelného sociálního podniku v Praze, jenž bude podporovat integraci osob znevýhodněných na trhu práce. Předmětem projektu je nákup vybavení podniku, ve kterému bude provozována zážitková galerie a manufakturní dílna v oblasti vůní, která bude sloužit k posílení sociální soudržnosti a k šíření ...
Více


Ozvučovací agentura SERENDIPITY Prague s.r.o.

Podnikatelskou aktivitou nově založeného sociálního podniku v podobě společnosti s ručením omezeným bude zabezpečení koncertů, festivalů, sportovních akcí kde je potřeba ozvučení, osvětlení, videoprojekce či pódium – NACE 90.02. V podniku vznikne 5 pracovních míst na HPP z toho 2 pracovní místa pro zaměstnance z CS nezaměstnaní nad 50 let. ...
Více


Ozvučovací agentura SERENDIPITY Prague s.r.o.

Podnikatelskou aktivitou nově založeného sociálního podniku v podobě společnosti s ručením omezeným bude zabezpečení koncertů, festivalů, sportovních akcí kde je potřeba ozvučení, osvětlení, videoprojekce či pódium – NACE 90.02. V podniku vznikne 5 pracovních míst na HPP z toho 2 pracovní místa pro zaměstnance z CS nezaměstnaní nad 50 let. ...
Více


Založení centra pohybových aktivit – sociální podnik

Cílem předkládaného projektu je především podpora začleňování cílových skupin do pracovního života prostřednictvím vytvoření sociálního podniku centra pohybových aktivit, podporou aktivizace a dalšího rozvoje jejich pracovních kompetencí a dovedností za účelem posílení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. ...
Více


Úklidové služby sociálního podniku Sigyn Invest, s.r.o.

Projekt se zaměřuje na vznik sociálního podniku, kterým bude úklidová společnost SIGYN INVEST s.r.o. V rámci projektu bude podpora formou začlenění se zpět do pracovního procesu udělena 6-ti osobám z cílových skupin. Projekt povede manažerka podniku, která má z minulých let zkušenosti s vedením OZP. Výsledkem projektu je zvýšení zaměstnanosti ...
Více


Rekonstrukce objektu Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše Armády spásy

Předmětem projektu je rekonstrukce budovy Centra sociálních služeb B.Bureše Armády spásy v Praze – Holešovicích. Dojde tak ke zvýšení kvality 3 poskytovaných sociálních služeb v CSS – azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra. Realizace projektu proběhne v roce 2019 a 2020. ...
Více


Úklidové služby sociálního podniku Sigyn Invest, s.r.o.

Projekt se zaměřuje na vznik sociálního podniku, kterým bude úklidová společnost SIGYN INVEST s.r.o. V rámci projektu bude podpora formou začlenění se zpět do pracovního procesu udělena 6-ti osobám z cílových skupin. Projekt povede manažerka podniku, která má z minulých let zkušenosti s vedením OZP. Výsledkem projektu je zvýšení zaměstnanosti ...
Více


Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Dubeč

Projekt řeší vytvoření 2 sociálních bytů (dostupné byty) v podkroví bytového domu v ul. Netlucká 11, Praha-Dubeč pro osoby v bytové nouzi z CS dle 35. výzvy OP PPR. Je prokázána poptávka po bytech. Vzniká tak možnost integrace potřebných osob a bude tak předcházeno k jejich sociálnímu vyloučení. 4NP BD ...
Více


Rozšíření činnosti výrobního družstva Drutěva

V realizaci projektu dojde k rozšíření podnikatelské činnosti výrobního družstva Drutěva, které je největším zaměstnavatelem OZP v reginu. Novou podnikatelskou činností bude otevření prádelny a žehlírny. Provozovna bude v budově v Praze 7 Holešovicích, která je v majetku družstva. Celkem bude vytvořeno 5 pracovních míst pro osoby z cílových skupin ...
Více


Kulturně komunitní centrum

Projektem bude vytvořeno kulturně komunitní centrum nástavbou objektu ÚMČ v souladu s 35. výzvou OP PPR pro osoby z CS a občany Suchdola a okolí. Cílem je integrovat znevýhodněné skupiny osob, aktivizovat je a zkvalitnit jejich život. Pomoci jim při začleňování do většinové společnosti a zapojit ostatní občany do komunitního ...
Více


Komunitní centrum při ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Projekt ZŠ genpor. Františka Peřiny si klade za cíl vytvoření a navazující provoz kulturně komunitního centra při naší Základní škole na Praze 17 v Řepích, jehož hlavním posláním bude posilování místní soudržnosti a sociální začleňování rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, rodin z odlišného sociokult. prostředí a jejich dětí. ...
Více


Dům na půli cesty KORUNA

Předmětem projektu je vybudování nového DNPC, v němž bude provozována sociální služba poskytující ubytování, společenské prostředí, terapeutickou činnost a pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí pro mladé osoby začínající obtížný vstup do samostatného života. Důraz bude kladen na zapojení sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob. Výstupem projektu ...
Více


Kulturně komunitní centrum KORUNA

Předmětem projektu je vybudování nového kulturně komunitního centra v MČ Praha 16, v němž budou provozovány sociálně aktivizační aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin. Prostřednictvím vybudování nového komunitního centra v návaznosti na dosavadní kulturní centrum vzniknou nové potřebné prostory pro zajištění následné realizace sociálních, kulturních, pohybových, informační ...
Více


Tamtam – moderní, jedinečné a efektivní služby pro klienty v Praze

Projekt reaguje na specifické potřeby cílové skupiny – dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením a jejich slyšících i neslyšících rodičů. Projekt vytváří dvě zázemí pro poskytování nových moderních metod práce a technologií zaměřených na rozvoj komunikace a sluchového vnímání a na stimulaci dětí s kombinovaným postižením. Zvýší kvalitu i rozsah ...
Více


Komunitní žižkovský kostel a nízkoprahové služby pro děti a mládež

Jde o rekonstrukci objektu Komunitního kostela, známého také jako Žižkostel, na nám. Barikád 1, Praha 3- Žižkov 130 00, kde již několik let probíhají kulturně-komunitní aktivity a zároveň je zde provozována soc. služba Nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Jedná se kombinovaný projekt, který rozvine dosavadních fungování, a to zaměřením ...
Více


Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha

Projekt řeší problematiku nedostatečné kvality poskytovaných sociální služeb Arcidiecézní charity Praha na území Hl. m. Prahy. Cílem projektu je zvýšení kvality čtyř poskytovaných sociálních služeb – dvou azylových domů, noclehárny a sociální rehabilitace ve třech objektech na území Městské části Praha – Třeboradice, Městské části Praha 5 a Praha 8, ...
Více


Komunitní centrum 4BL

Předkládaný projekt se zaměřuje na podporu sociální soudržnosti dětí, mládeže, rodin v nepříznivé sociální situaci a seniorů. Posláním projektu je podpořit cílovou skupinu ve vyvíjení aktivit kulturního, sociální a pohybového charakteru a pracovat na odbourávání sociální separace obyvatel. Projekt nabízí možnost trávení volného času dětí a jejich rodičů, zabývá se ...
Více