Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 15. 2. ZDE   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 22. 2. 2021.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Komunitní centrum při CSOP Praha 15

Projekt Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 (dál CSOP) si klade za cíl rozvoj a navazující provoz stávajícího kulturně komunitního centra při CSOP na adrese Janovská 486, Praha 10, jehož hlavním posláním je a dále i bude posilování místní soudržnosti a sociální začleňování osob zdravotně postižených a seniorů v ...
Více


Komunitní centrum Leonardo

Leonardos, z,s. již v dnešní době obsluhuje svou stálou klientelu, kterou představují především rodiny a děti a mládež v nepříznivé sociální situaci. Aktivity doposud pořádané chce rozšířit a zkvalitnit, tak aby se cílová skupina lépe začlenila do místní skupiny. Projekt podpoří vznik a rozvoj plnohodnotného komunitního centra za účelem podpory ...
Více


Komunitní centrum Heřmánek

Projekt Centra pro rodinu Heřmánek si klade za cíl vytvoření a provoz nového komunitního centra Heřmánek na Praze 8, ul. U Slovanky, jehož hlavním posláním bude integrovat rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, rodiny cizinců a seniory do komunity. Ve prospěch cílových skupin vznikne a bude realizován systém vzdělávacích, ...
Více


Komunitní aktivity cizinců jako podpora při jejich integraci

Projektem plánujeme rozvinout a podpořit komunitní život cizinců na území hl.m.Prahy s přihlédnutím k oblasti Prahy 9 a okolí. Snahou bude aktivizace zejm. těch cizinců, kteří žijí či pracují v oblasti prostoru, kde bude komunitní centrum rozvíjeno. Cílem projektu je rozvíjet prostor, který bude skrze plánované aktivity směřovat k aktivní ...
Více


Sociální kavárna

V rámci projektu bude podpořena nová podnikatelská aktivita, jejímž cílem bude zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových skupin, zejména z řad osob se zdravotním postižením. Předmětem projektu je zahájení a udržení provozu kavárny, provoz bude doplněn o základní výrobu lahůdek nebo cukrářskou výrobků. Hlavním cílem projektu je vytvoření 12 nových prac. ...
Více


Podpora komunitního života v Městské části Praha 5

Cílem projektu je podpora komunitních aktivit a místní sociální soudržnosti v Městské části Praha 5 (dále též jen MČ P5) prostřednictvím 2 významných komunitních center v této lokalitě. Dojde k posílení provozu obou KC, která nabídnou své aktivity zejména seniorům a částečně i dětem a mládeži z rodin v nepříznivé ...
Více


Modernizace azylového domu Skloněná

Projekt je zaměřen na modernizaci objektu azylového domu pro muže Skloněná, kdy díky realizaci stavebních oprav interiérů dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytované sociální služby. Záměrem projektu jsou stavební úpravy prostor bez navýšení stávající kapacity. Jedná se o komplexní provedení celé řady oprav, výměn a doplnění vnitřních interiérů dle stávajících ...
Více


Společně pro Prahu 7

Projekt Asociace občanských poraden (AOP) se zaměřuje na integraci cílové skupiny seniorů a rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, specificky rodin s jedním rodičem samoživitelem, do komunity Prahy 7. Tohoto stěžejního cíle bude dosaženo skrze rozvoj a provoz našeho kulturně komunitního centra v Holešovicích. Ve prospěch cílových skupin budou ...
Více


Modernizace AD v objektech Šromova

Projekt je zaměřen na modernizaci 3 azylových domů provozovaných v objektech Šromova 1 a 3, které jsme zahrnuli do jednoho projektu z logické vazby umístění v sousedících a do značné míry souvisejících objektech. Díky realizaci projektu dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytovaných sociálních služeb našich zařízení. Jedná se o Azylový ...
Více


Rozvoj služeb Komunitního centra Husitská

Projekt je přirozeným pokračováním dosud úspěšného projektu KC Husitská, jenž započal v lednu 2018 v partnerství R-mosty, z.s.,MČ Prahy 3 a Naděje (v18). Jedná se o jediný projekt neziskové organizace podpořený i investičně ve výzvě 17. Díky tomu má prostor namíru vybudované zázemí, dobré vybavení technikou a stavebními komplety, které ...
Více


Rozvoj a zlepšení služeb Komunitního centra pro Zotavení

Projekt zlepšuje a rozvíjí aktivity Komunitního centra pro zotavení, které integruje lidi s duševním onemocněním do běžného života společnosti a posiluje sociální soudržnost. Prostřednictvím evaluace stávajících aktivit a přenosu osvědčených zahraničních zkušeností budou zkvalitněny nabízené služby. Bude posílen dialog s veřejností ohledně problematiky duševních onemocnění. Nabídka služeb bude rozšířena o ...
Více


Celesta Praha z.ú. – Rozšíření aktivit sociálního podniku

Cílem projektu je rozšíření etablovaného sociálního podniku Celesta Praha, z. ú. , a to o nabídku služeb péče o domácnost. Díky rozšíření sociálního podniku o tuto službu dojde k navýšení počtu pracovních míst pro CS, vznikne 5 nových pracovních míst v celkovém rozsahu 2,5 úvazku pro osoby znevýhodněné na trhu ...
Více


Celesta Praha z.ú. – Rozšíření aktivit sociálního podniku

Cílem projektu je rozšíření etablovaného sociálního podniku Celesta Praha, z. ú. , a to o nabídku služeb péče o domácnost. Díky rozšíření sociálního podniku o tuto službu dojde k navýšení počtu pracovních míst pro CS, vznikne 5 nových pracovních míst v celkovém rozsahu 2,5 úvazku pro osoby znevýhodněné na trhu ...
Více


Komunitní centrum Žižkov II.

Projekt KCŽ II. je pokračováním místního komunitního centra, které na Žižkově úspěšně přispívá k aktivní participaci jeho klientů a posílení místní sociální soudržnosti. KCŽ II. nabídne otevřený kvalitní prostor pro každodenní interakci znevýhodněných skupin osob s cílem zapojit je do života komunity. Na projektu žadatel spolupracuje se 4 partnery, organizacemi ...
Více


Komunitní centrum InBáze 2020 II.

Projekt se složen z 5 KA a je zaměřen na min. 3000 oslovených a 800 zapojených účastníků. Díky projektu bude podpořeno min. 500 osob. Cílem je navázat na stávající činnost nízkoprahového komunitního centra pro migranty s důrazem na socio-ekonomicky ohrožené skupiny (senioři, matky s dětmi, ženy), realizovat KA a služby ...
Více


Sociální podnik Ben Becalel

Obsahem předkládaného projektu je založit nový sociální podnik Ben Becalel, jež vznikne transformací sociálního podniku Becalel při Židovské obci v Praze (dále jen ŽOP). Dojde k rozšíření činnosti o nový obor podnikání – knihařskou dílnu a navýšení počtu zaměstnanců z cílových skupin (dále jen CS) osob se zdravotním postižením a ...
Více


Komunitní centrum Farni charity Praha 1 Nové Město

Projekt umožní rozvoj kulturně komunitního centra Farní charity na Praze 1 na adrese Žitná 35 Praha 1, jehož cílem bude podpora ohrožené cílové skupiny osob bez přístřeší nebo ohrožených bezdomovectvím aktivitami centra vedoucích k větší aktivizace CS a propojení s místními komunitami a prevenci sociálního vyloučení. Činnosti komunitního centra budou ...
Více


Sociální podnik Maple Crown

Obsahem předkládaného projektu je v souladu s Výzvou č. 34 OP PPR založení nového provozu pro sociální podnikání a zahájení nových podnikatelských aktivit. Záměrem žadatele je vybudovat dvě nové podnikatelské aktivity, po nichž registruje poptávku – pomocné služby (back-office) právnickým subjektům a kontaktní místo pro zákazníky cestovních kanceláří (front desk). ...
Více


Sociální podnik ART4LEG: Výroba designových krytů protéz

Předmětem projektu je založení sociálního podniku zaměřeného na začlenění zdravotně postižených osob do výroby a prodeje designových krytů protéz a příbuzných produktů. Cílem je zapojit handicapované osoby do smysluplného projektu inovace stávajícího produktu ART4LEG a inovace výrobního procesu. Založením sociálního podniku najdou plnohodnotné uplatnění osoby s handicapem a budou mít ...
Více


Komunitní centrum při CČSH

Komunitní centrum na nám. Barikád 1, Praha 3 výrazně posílí sociální začleňování osob (110) z rodin v nepříznivé sociální situaci včetně s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou pomocí komunit.,sociálně intervenčních, sociálně aktivizačních, osvětových, výchovně vzdělávacích a zájmových aktivit,které napomůžou jejich přiblížení do života místní komunity v této soc.vyloučené lokalitě. Plánované aktivity pomůžou ...
Více