Realizované projekty

   ***   Doporučení pro administraci projektů v rámci výzev č. 28, 49 a 54 - ZDE   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 10. 2020   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Šablony OP PPR pro MŠ sv. Klimenta

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 135 715 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 46 – počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které ...
Více


Modernizace jazykové učebny v Základní škole V. Vančury, Praha-Zbraslav, U lékárny 593

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření moderní jazykové multimediální učebny, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – komunikace v cizích jazycích žáků II. stupně a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


MŠ Lohniského 830 – multikulturní šablony

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 66 462,22 EUR Údaje o CS: – celkový ...
Více


Modernizace ZŠ a MŠ Ohradní

V rámci projektu dojde k vytvoření jazykové laboratoře sloužící primárně k zvýšení klíčových kompetencí v oblasti komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Projekt je určen žákům základní školy od 1. do 9. ročníku, v rámci projektu bude uzavřena spolupráce s dalšími školami prostřednictvím memorand. Projekt je komplementární ...
Více


MODERNIZACE ZŠ CAMPANUS II

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření moderní učebny Zeměpisu a učebny Cvičný byt, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna Zeměpisu bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi, učebna Cvičný byt bude sloužit pro rozvoj ...
Více


Lepší zítřky – cesty k integraci sociálně znevýhodněných osob

Cílem spolku je postavit na zkušenostech svého zakladatele vysoce etický model odpovědného integračního sociálního podniku, který bude pomáhat společnostem, neziskovým a příspěvkovým organizacím čerpat zdroje na své rozvojové aktivity z různých fondů a zároveň přispěje ke snížení nezaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce v Praze. Nový sociální podnik bude svým ...
Více


Vybudování pekárny jako sociálního podniku SPSJ s.r.o.

Projekt je zaměřen na vznik a vybudování sociálního podniku, který bude působit v oblasti výroby pekařských a cukrářských výrobků. Cílem je vybudovat prosperující podnik, který bude vytvářet pracovní příležitosti pro osoby z vybraných cílových skupin a zároveň se bude řídit principy sociálního podnikání, které jsou definovány v podnikatelském plánu a ...
Více


Lepší zítřky – cesty k integraci sociálně znevýhodněných osob

Cílem spolku je postavit na zkušenostech svého zakladatele vysoce etický model odpovědného integračního sociálního podniku, který bude pomáhat společnostem, neziskovým a příspěvkovým organizacím čerpat zdroje na své rozvojové aktivity z různých fondů a zároveň přispěje ke snížení nezaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce v Praze. Nový sociální podnik bude svým ...
Více


Modernizace elektrotechnické laboratoře

Vybudování učebny elektrotechniky a elektronického měření, která bude využívána pro realizované obory Informační technologie a Autotronik. ...
Více


Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 113 619 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 21 – počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které ...
Více


MODERNIZACE VÝUKY JAZYKŮ NA ZŠ DR.E.BENEŠE

Výsledkem předkládaného projektu je vybavení dvou jazykových učeben a prostřednictvím osazení technikou z nich vybudovat multimediální jazykové laboratoře. Učebny budou sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – komunikace v cizích jazycích žáků I. stupně a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Multikulturní vzdělávání v Orangery

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, a to formou podpory školního asistenta, odborně zaměřených tematických setkání a komunitně osvětových setkání. Roční obrat organizace v EUR: 218 935 Počet zaměstnanců: 5,82 (přepočtené za 2017) Údaje o CS: – ...
Více


Investice v MŠ U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880 do pořízení výukových pomůcek pro práci s dětmi dle jejich SVP a investice do venkovní učebny pro vzdělávání v oblasti přírodních věd, EVVO a polytechnického vzdělávání

Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Nademlejnská

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. Roční obrat organizace v EUR: 155 049 Údaje o CS: – celkový počet dětí školy (platný k 09/2017): 42 – počet dětí s OMJ na ...
Více


Podpora inkluze ve Victoria School

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat v MŠ i ZŠ: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 253.957,97 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): MŠ – 25 dětí ZŠ – 54 žáků – počet ...
Více


Multikulturní vzdělávání v KIDS Company

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, a to formou podpory školního asistenta, odborně zaměřených tematických setkání a komunitně osvětových setkání. Roční obrat organizace v EUR: 254 131,08 EUR k 31.12.2016 Počet zaměstnanců: 14 Údaje o CS: – ...
Více


Odborná učebna mechatroniky v návaznosti na Průmysl 4.0

Vybudování specializované učebny mechatroniky, která bude využívána studijními obory 23-41-M/01 Strojírenství a 18-20-M/01 Informační technologie. ...
Více


Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice, Praha 10

Hlavním cílem projektu je zvýšit nedostatečnou kapacitu v oblasti předškolního vzdělávání na území Městské části Praha 10. Tohoto cíle bude dosaženo výstavbou budovy mateřské školy se čtyřmi třídami po 28 dětech o celkové kapacitě 112 dětí v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81. Mateřská škola vznikne jako detašované pracoviště Mateřské školy, ...
Více


Vybudování a modernizace odborných učeben přírodních věd a polytechniky na Květňáku

Předmětem projektu je vybudování odborné učebny přírodních věd a polytechniky na Základní škole, Praha 4, Květnového vítězství 1554. Podrobnosti uvedeny ve Studii proveditelnosti (příloha č. 2 projektu). ...
Více


Modernizace učebny přírodních věd a polytechnické učebny na ZŠ Fryčovická

V rámci předkládaného projektu bude z původních dílen vybudována nová polytechnická učebna k zajištění kvalitní a efektivní polytechnické výchovy. Druhým stěžejním výstupem popisovaného projektu bude vybudovaná badatelská učebna přírodních věd. Modernizace obou zmiňovaných učeben spočívá především v pořízení moderního vybavení a v rekonstrukci stávajících prostor formou drobných stavebních úprav. ...
Více