Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Prožitkem proti předsudkům

Projekt je zaměřen na zvýšení praktických schopností žáků II. st. ZŠ a studentů SŠ k soužití v multikulturní společnosti. Klade důraz na zvýšení kompetencí podporujících sociálně-udržitelný rozvoj v oblasti tvorby předsudků. Přináší do škol metodu prožitkové pedagogiky s prvky interaktivních besed, důraz na vlastní prožitek a kreativní ztvárnění tématu tvorby ...
Více


Svět se tvoří v našich hlavách – rozvoj demokratické kultury na pražských školách

Cílem projektu je systémově rozvíjet demokratickou kulturu na vybraných pražských školách skrze koncepční práci s pedagogickými pracovníky i se žáky a studenty. Tak budou podpořeny rovné příležitosti pro všechny a rozvoj podmínek škol pro kvalitní začleňování všech studentů do vzdělávacího procesu. Projekt využívá propojení systemického přístupu a modelu kompetencí pro ...
Více


Provozování dětské skupiny 2. na území městské části Praha 12

Dětská skupina bude provozována na adrese: Jordana Jovkova 3253/5 143 00 Praha 12 – Modřany Počet zaměstnanců: 5,5, počet pečujících osob: 4 Kapacita dětské skupiny, tj. počet míst v zařízení péče o děti v rámci tohoto projektu je 18 dětí. ...
Více


Spolu, hravě a zdravě

Projekt podporuje začleňování dětí s OMJ předškolního a mladšího školního věku do mateřských a základních škol, zprostředkovává informace o dětech s OMJ jejich vrstevníkům a vrstevnicím, nabízí aktivity podporující vztah dětí k místu jejich bydliště, k Praze 3. Propojuje rodiny dětí cizinců se starousedlíky, kteří dětem vypráví o zajímavých místech ...
Více


Provozování dětské skupiny 1. na území městské části Praha 12

Dětská skupina bude provozována na adrese: Jordana Jovkova 3253/5 143 00 Praha 12 – Modřany Počet zaměstnanců: 7, počet pečujících osob: 4,75 Kapacita dětské skupiny, tj. počet míst v zařízení péče o děti v rámci tohoto projektu je 20 dětí. ...
Více


Letní škola

Projekt Letní škola má za cíl vyvinout, akreditovat a realizovat kurz pro pedagogy, který je vybaví vzdělávacími materiály a dovednostmi specialistů pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu. Kurz bude probíhat v rámci tzv. Letní školy, po které bude následovat evaluace, ze které vzejdou návrhy na zlepšení, revize a co nejefektivnější ...
Více


Demokratická kultura na ZŠ Lyčkovo náměstí

Projekt je zaměřen na podporu demokratické kultury (DK) na ZŠ Lyčkovo náměstí. Stěžejními činnostmi projektu je aktivizace dětí s cílem probudit jejich zájem o věci veřejné a o nastolování témat, která chtějí děti řešit. Prostředkem je podpora činnosti dětské rady a mediálního klubu. Podpůrnou aktivitou je rozvoj kompetencí učitelského sboru ...
Více


Demokratická kultura na ZŠ Lyčkovo náměstí

Projekt je zaměřen na podporu demokratické kultury (DK) na ZŠ Lyčkovo náměstí. Stěžejními činnostmi projektu je aktivizace dětí s cílem probudit jejich zájem o věci veřejné a o nastolování témat, která chtějí děti řešit. Prostředkem je podpora činnosti dětské rady a mediálního klubu. Podpůrnou aktivitou je rozvoj kompetencí učitelského sboru ...
Více


Transformace dětských jeslí na dětskou skupinu

Dětské jesle Zbraslav, o.p.s. Jaromír Vejvody 1400, 156 00 Praha-Zbraslav Kapacita zařízení péče o děti: 24 Počet zaměstnanců v roce 2018 (poslední účetně uzavřené období): 5 (2x pečující osoba – zdravotní sestra, 1x kuchařka, 1x uklízečka, 1x ředitelka) Po transformaci na dětskou skupinu plánujeme 6 zaměstnanců (3x chůva, 1x ředitelka, ...
Více


Naše čtvrť

Projekt je zaměřen na integraci dětí a žáků s OMJ do formálního a neformálního vzdělávání. V 11 školách bude vytvořena a ověřena příručka pro začleňování dětí a žáků s OMJ. Ve spolupráci se školami, NNO, místních iniciativami a veřejnou správou budou nabízeny volnočasové a komunitní aktivity. Do projektu budou partnersky ...
Více


Žáci s češtinou jako druhým jazykem

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Rozvoj podmínek pro lepší začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem na MČ Praha 18

Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem na mateřských a základních školách na území městské části Praha 18 Letňany. Do projektu budou zapojeny 3 ZŠ a 4 MŠ, u kterých je žadatel zřizovatelem. Hlavním výstupem bude příručka škol, která bude sloužit jak ...
Více


MŠ Motýl Inkluze – OP Praha pól růstu II

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol s přímou podporou dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Odlišnost inspiruje III – měníme klima škol

V rámci projektu budou ve třech základních a třech středních pražských školách realizovány výukové, vzdělávací, poznávací a networkingové aktivity v oblasti začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, rozvoje demokratické kultury a rozvoje kompetencí k udržitelnému rozvoji. Cílem projektových aktivit, zaměřených jak na děti a studující, tak na vyučující, ...
Více


Rozvojem znalostí k toleranci II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Jeden svět na školách v Praze (JSNŠ v Praze) – využitím dokumentárního filmu a týmových projektů ke změně klimatu školy a třídy a k posílení občanských a sociálních kompetencí žáků i vyučujících

Na zapojených školách posílíme vyučující a žáky v jejich osobnostních a sociálních kompetencích a ve spolupráci s nimi rozvineme demokratickou kulturu ve škole i třídách a přispějeme tak ke zvýšení kvality vzdělávání a proinkluzivity těchto škol. Hlavním nástrojem k dosažení změny je zapojení celé školy do projektů JSNŠ (využívání audiovizuálních ...
Více


Odborná příprava specialistů na rozvoj demokratické kultury ve školách

Smyslem projektu je přispět k rozvoji demokratické kultury a klimatu v pražských školách tím, že navýší nedostatečné odborné kapacity v této oblasti. V rámci dvou nově vytvořených vzdělávacích programů vyškolíme 30 specialistů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu, tzv. průvodců. Část z nich (odborní a terénní pracovníci) budou ve ...
Více


Divadelním zážitkem k demokracii

Projekt vytvoří vzdělávací program využívající divadlo a paradivadelní aktivity jako prostředek ke zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze, k předávání znalostí a osvojování si sociálních a občanských kompetencí žáků ZŠ a SŠ v Praze. Součástí projektů jsou workshopy pro pedagogy zaměřené na rozvoj demokratické kultury v zapojených školách prostřednictvím využití ...
Více


Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v Anglicko-české školce YMCA

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky (dvojjazyčný školní asistent), vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu

Dva 71 hodinové kurzy pro průvodce CDC (v letech 2020 a 2021). Absolventi kurzu budou schopni s CDC seznámit vedení školy a pedagogický sbor, zmapovat situaci na škole a navrhnout změny. Náplní kurzů bude osvojení si kompetenčního modelu a jeho aplikace prostřednictvím lektorských a komunikačných dovedností, vzdělávacích metod a za ...
Více