Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Odborný průvodce žáků s odlišným mateřským jazykem na školním poradenském pracovišti ZŠ

Projekt bude zaměřen na rozšíření školního poradenského pracoviště ZŠ o pozici odb. průvodce žáků s OMJ s metodickou podporou akad. pracovníků Pedagogické fakulty UK. V projektu budou posíleny specifické kompetence škol, učitelů i žáků ZŠ v oblastech demokratické kultury a dialogizace vyučování ve třídě. Hl. výstupem bude vytvoření a ověření ...
Více


Skauting pro školy v Praze

Projekt Skauting pro školy v Praze připraví 6 vzdělávacích programů pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ, které budou zaměřené na sociální pilíř udržitelného rozvoje. Skrze programy budou žáci a studenti do hloubky poznávat témata jako udržitelný rozvoj města, chudoba a dostupnost bydlení a důstojné stáří. Po poznání problému ...
Více


Rozvoj kompetencí demokratické kultury v oblastech kritického myšlení a efektivní komunikace

Záměrem projektu je rozvoj a zkvalitnění kompetencí CS dětí a žáků v oblastech demokratické kultury, konkrétně aktivit zaměřených na kritické myšlení, motivaci a efektivní komunikaci. Toho bude dosaženo pomocí inovativní formy informálního vzdělávání skrze zpřístupnění zcela nových programů, které nabídnou digitální vzdělávací zdroje s interaktivním obsahem, metodické příručky pro CS ...
Více


MŠ Čtyřlístek – Zahrada pro EVVO a polytechnické vzdělávání

Cílem projektu je rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) potřebných pro environmentálně odpovědné jednání ? to znamená jednání týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji. Záměrem projektu je nabídnout dětem komplexní systém polytechniky a EVVO v co nejvyšší kvalitě a otevřít jim tak nové současné trendy a přístupy. ...
Více


Rozvoj kompetencí demokratické kultury v oblastech kritického myšlení a efektivní komunikace

Záměrem projektu je rozvoj a zkvalitnění kompetencí CS dětí a žáků v oblastech demokratické kultury, konkrétně aktivit zaměřených na kritické myšlení, motivaci a efektivní komunikaci. Toho bude dosaženo pomocí inovativní formy informálního vzdělávání skrze zpřístupnění zcela nových programů, které nabídnou digitální vzdělávací zdroje s interaktivním obsahem, metodické příručky pro CS ...
Více


Podpora inkluze na Pražské taneční konzervatoři a střední odborné škole

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, projektová výuka a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. V rámci projektu budou podpořeni všichni žáci s OMJ zejména personální podporou školy. ...
Více


Podpora inkluze na Střední škole hotelnictví a gastronomie International

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, projektová výuka a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. V rámci projektu budou podpořeni všichni žáci s OMJ zejména personální podporou školy. ...
Více


ZŠ a MŠ K Dolům – škola demokracie pro všechny

Projekt je zaměřen na posílení demokratické kultury v ZŠ a MŠ K Dolům, Praha 12. Během projektu bude zdokonaleno žákovské zapojení do rozhodovacích procesů školy tak, aby bylo posíleno inkluzivní klima. Aktivity jsou zaměřeny komplexně a průřezově na všechny aktéry, kteří do těchto procesů zasahují, nebo je ovlivňují i nepřímo ...
Více


Multikulturní vzdělávání v MŠ Atomík II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: jedno komunitně-osvětové setkání s veřejností a rodiči, dvě odborně zaměřená setkání s rodiči – vzdělávání pedagogů – 4 kurzy DVPP v rozsahu á 8 hodin. ...
Více


Rozvoj vyučování češtiny jako druhého jazyka

Projekt reaguje na neutěšenou situaci v oblasti vzdělávání učitelů češtiny jako druhého jazyka. Školy se potýkají jak s nedostatkem kvalifikovaných učitelů/lektorů, tak i s nejasnou koncepcí toho, co je výukovým obsahem předmětu čeština jako druhý jazyk včetně absence kvalitních didaktických materiálů a učebnic. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání učitelů ...
Více


Na cestě k demokratické kultuře na střední škole

Projekt je zaměřen na koncepční podporu rozvoje demokratické kultury (DK) na 4 středních školách v Praze. Toho bude dosaženo aktivní účastí žáků v práci s klíčovými tématy pro DK při mediální tvorbě, zapojením učitelů SŠ do inovace třídnických hodin a práce s klimatem tříd, aktivním občanstvím žáků na stážích v ...
Více


Otevřené třídy Prahy 22

Projekt se zaměřuje na vytvoření a realizaci vhodných opatření a nástrojů pro začleňování dětí a žáků s OMJ, na vytvoření jednotného a přívětivého prostředí pro práci s žáky s OMJ, efektivní spolupráci rodičů se školami a zapojení místních NNO. Projektu se aktivně účastní 5 MŠ a 3 ZŠ na území ...
Více


DEMOKRATICKÁ ŠKOLA

Cílem projektu je v průběhu 27 měs. podpořit rozvoj demokratické kultury (DK) na min. 3 SŠ prostřednictvím systematické podpory rozvoje kompetencí žáků v oblastech uvědomělého občanství, dobrovolnictví a mediální gramotnosti a dále profesního rozvoje učitelů v oblasti specifických kompetencí potřebných k rozvoji DK ve škole a za podpory aktivní spolupráce ...
Více


Happy point – pražské šablony III

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na ZŠ Kunratice

Projekt je zaměřen na rozvoj demokratické kultury na ZŠ Kunratice. Aktivity cílí na vedení, učitele a žáky školy. Za pomoci externích a interních průvodců demokratickou kulturou budou nastaveny hodnoty a vize demokratické školy. Tato vize bude implementována a ověřována v rámci spolupráce pedagogů za podpory průvodců. Také bude podpořeno fungování ...
Více


Školy pro budoucnost

Projekt zavádí na 7 ZŠ v Praze program kreativní výuky Kreativní partnerství, který nastavuje spolupráci umělců s učiteli na přípravě i realizaci výuky a pilotně ověřuje koncept Dětského Think Tanku rozvíjejícího expertízu, samostatnost a veřejnou aktivitu žáků v oblasti udržitelného rozvoje. Projekt rozvíjí participativní metody využívající umění. Zaměřuje se na ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček

Cílem projektu je zavést demokratickou výchovu na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček s.r.o. a tím posílit demokratickou kulturu ve škole. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice demokratické kultury, lidských práv. 2) Vytvořením plánu demokratické výchovy jeho implementace do výuky předmětů a volnočasových aktivit na ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček

Cílem projektu je zavést demokratickou výchovu na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček s.r.o. a tím posílit demokratickou kulturu ve škole. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice demokratické kultury, lidských práv. 2) Vytvořením plánu demokratické výchovy jeho implementace do výuky předmětů a volnočasových aktivit na ...
Více


Jak to dělat světově II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Rozvoj demokratického vzdělávání na HŠ Vršovická

Cílem projektu je přispět k vytvoření hodnotových postojů žáků školy, mezi nimiž bude občan v demokratické společnosti. Žáci školy budou díky projektovým aktivitám připraveni pro život a pro spoluvytváření demokratické společnosti. Druhým cílem je posílení demokratického prostředí v HŠ Vršovická zejména prostřednictvím posílení průřezového tématu demokratická výchova do výuky a ...
Více