Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

PUNK COFFEE

Předmětem předkládaného projektu je vznik sociálního podniku, jež se bude zabývat zejména provozem pojízdných kaváren a s tím spojeným prodejem kávy a čaje. V podniku bude vytvořeno celkem 9 nových pracovních míst, z toho 4 pozice budou vyčleněny pro osoby z vybraných cílových skupin, na jejichž zaměstnávání je projekt zaměřen. ...
Více


Na cestě k demokratické kultuře na střední škole

Projekt je zaměřen na koncepční podporu rozvoje demokratické kultury (DK) na 4 středních školách v Praze. Toho bude dosaženo aktivní účastí žáků v práci s klíčovými tématy pro DK při mediální tvorbě, zapojením učitelů SŠ do inovace třídnických hodin a práce s klimatem tříd, aktivním občanstvím žáků na stážích v ...
Více


Otevřené třídy Prahy 22

Projekt se zaměřuje na vytvoření a realizaci vhodných opatření a nástrojů pro začleňování dětí a žáků s OMJ, na vytvoření jednotného a přívětivého prostředí pro práci s žáky s OMJ, efektivní spolupráci rodičů se školami a zapojení místních NNO. Projektu se aktivně účastní 5 MŠ a 3 ZŠ na území ...
Více


DEMOKRATICKÁ ŠKOLA

Cílem projektu je v průběhu 27 měs. podpořit rozvoj demokratické kultury (DK) na min. 3 SŠ prostřednictvím systematické podpory rozvoje kompetencí žáků v oblastech uvědomělého občanství, dobrovolnictví a mediální gramotnosti a dále profesního rozvoje učitelů v oblasti specifických kompetencí potřebných k rozvoji DK ve škole a za podpory aktivní spolupráce ...
Více


Happy point – pražské šablony III

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na ZŠ Kunratice

Projekt je zaměřen na rozvoj demokratické kultury na ZŠ Kunratice. Aktivity cílí na vedení, učitele a žáky školy. Za pomoci externích a interních průvodců demokratickou kulturou budou nastaveny hodnoty a vize demokratické školy. Tato vize bude implementována a ověřována v rámci spolupráce pedagogů za podpory průvodců. Také bude podpořeno fungování ...
Více


Školy pro budoucnost

Projekt zavádí na 7 ZŠ v Praze program kreativní výuky Kreativní partnerství, který nastavuje spolupráci umělců s učiteli na přípravě i realizaci výuky a pilotně ověřuje koncept Dětského Think Tanku rozvíjejícího expertízu, samostatnost a veřejnou aktivitu žáků v oblasti udržitelného rozvoje. Projekt rozvíjí participativní metody využívající umění. Zaměřuje se na ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček

Cílem projektu je zavést demokratickou výchovu na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček s.r.o. a tím posílit demokratickou kulturu ve škole. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice demokratické kultury, lidských práv. 2) Vytvořením plánu demokratické výchovy jeho implementace do výuky předmětů a volnočasových aktivit na ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček

Cílem projektu je zavést demokratickou výchovu na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček s.r.o. a tím posílit demokratickou kulturu ve škole. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice demokratické kultury, lidských práv. 2) Vytvořením plánu demokratické výchovy jeho implementace do výuky předmětů a volnočasových aktivit na ...
Více


Jak to dělat světově II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Rozvoj demokratického vzdělávání na HŠ Vršovická

Cílem projektu je přispět k vytvoření hodnotových postojů žáků školy, mezi nimiž bude občan v demokratické společnosti. Žáci školy budou díky projektovým aktivitám připraveni pro život a pro spoluvytváření demokratické společnosti. Druhým cílem je posílení demokratického prostředí v HŠ Vršovická zejména prostřednictvím posílení průřezového tématu demokratická výchova do výuky a ...
Více


Demokratická kultura – Střední průmyslová škola Na Proseku

Cílem projektu je zvyšování kompetencí pedagogů a žáků v oblasti průřezového tématu Občan v demokratické společnosti na naší škole. Tohoto cíle chceme dosáhnout pomocí následujících aktivit: 1. vzdělávání pedagogů školy zaměřené na oblast demokratické kultury; 2. analýza a revize všech ŠVP školy s akcentem na průřezové téma Občan v demokratické ...
Více


Multikulturní vzdělávání v KIDS COMPANY II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: dvě komunitně-osvětová setkání s veřejností a rodiči a dvě odborně zaměřená setkání s rodiči. ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na Pražské taneční konzervatoři a střední odborné škole

Cílem je posílit průřezové téma demokratická výchova ve výuce a volnočasových aktivitách na PTK a SOŠ, s.r.o. a tím posílit demokratickou kulturu ve škole. Cíle chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice demokratické kultury, lidských práv. 2) Vytvořením plánu demokratické výchovy jeho implementace do výuky předmětů a ...
Více


51_ FZŠ Brdičkova

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti rozšiřováním vzdělávacích programů o prvky rozvoje sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a zlepšením podmínek pro začleňování dětí a žáků s OMJ. V rámci projektu dojde k rozšíření vzdělávacích programů, k podpoře společného vzdělávání, zvyšování ...
Více


Demokraté na ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY

Cílem projektu je zavést demokratickou výchovu na Základní škola generála Františka Peřiny a tím posílit demokratickou kulturu ve škole. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice demokratické kultury, lidských práv. 2) Vytvořením plánu demokratické výchovy jeho implementace do výuky předmětů a volnočasových aktivit na ZŠ ...
Více


51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti, rozšiřování vzdělávacích programů o prvky rozvoje sociálních i občanských a kompetencí k udržitelnému rozvoji i k zlepšení podmínek pro začleňování dětí a žáků s OMJ. Projekt podporuje demokratické klima, demokratickou kulturu a sociální soudržnost. Rozšíření vzdělávacích programů ...
Více


Demokratická kultura – Střední škola hotelnictví a gastronomie International

Cílem je posílit průřezové téma demokratická výchova ve výuce a volnočasových aktivitách na škole a tím posílit demokratickou kulturu ve škole. Cíle chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice demokratické kultury, lidských práv. 2) Vytvořením plánu demokratické výchovy jeho implementace do výuky předmětů a volnočasových aktivit na ...
Více


OPEN 51

Projekt je zaměřen na podporu společného vzdělávání a rozvíjení kompetencí žáků v partnerských ZŠ Praze. Cílem je vytvoření školního plánu MKV, dalších průřezových témat a na vytvoření a realizace programů na rozvoj TUR ve vztahu k sociálnímu pilíři. Projekt přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, vztahu k ...
Více


Rozvoj demokratické kultury v ZŠ Parentes

Cílem projektu je rozvoj demokratické kultury a klimatu ve škole za pomoci odborného průvodce, v propojení s ním budou realizovány 3 klíčové aktivity: spolupráce v rámci pedagogického sboru (inovace obsahu předmětu etika), pětidenní rozvojový kurz pro žáky ZŠ Parentes zaměřený na podporu demokratické kultury a klimatu, zapojení rodičů do vyučování ...
Více