Realizované projekty

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 29. 6. 2020 ZDE   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Multikulturní škola – otevřené dveře

Globálním cílem projektu je získat kompetence k rozpoznání a odmítání předsudků a negativních stereotyp, násilí, porušování práv jednotlivců a menšin a extremistických projevů v malých školách, které se soustředí na individuální práci s žákem. Specifickým cílem projektu je: je vytvoření a rozšiřování vzdělávacích programů škol zúčastněných v projektu o prvky ...
Více


Rozvoj komunitního života na Praze 14

Hlavním cílem projektu vytvoření inkluzivního a socio-kulturně rozmanitého komunitního prostředí na Praze 14, které se bude vyznačovat zmírněním sociálních nerovností, integrací menšin a cizinců, zvyšováním porozumění a tolerance k odlišným kulturám většinovou společností. Dílčí cíle projektu jsou: a) podpora interkulturního dialogu žáků v kontextu jejich osobnostního rozvoje; b) rozvoj sociálních ...
Více


Kdo jiný? Multikulturní výchova prostřednictvím projektového vyučování

Hlavním cílem projektu je rozvoj empatie, solidarity a respektu mladých lidí k sociokulturní rozmanitosti a zároveň posílení jejich aktivního zapojení do ochrany lidských práv. Pomocí inovativních vzdělávacích přístupů (využití dokumentárních filmů, projektové vyučování, peer-to-peer učení) podpoříme u žáků základních a středních škol jejich sociální a občanské kompetence a budeme je ...
Více


Pochopení – základ soužití

Hlavním cílem projektu je inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Chceme přizpůsobit výukové prostředí tak, aby bylo možné co nejvíce naplnit individuální potřeby všech dětí. Účelem je připravit žáky na ty aspekty života, které souvisejí s kulturní a sociální rozmanitostí společnosti a díky poznání a seznámení ...
Více


Výchova k respektu a toleranci

V souladu se záměrem vyhlašovatele je základním cílem a smyslem realizace projektu je rozvoj sociální soudržnosti, pochopení a respektu k sociokulturní rozmanitosti, posílení tolerance vůči jiným kulturám a snižování škodlivých předsudků ve společnosti. Tento základní cíl naplňuje projekt realizací konkrétního cíle, jímž je posílení sociálních a občanských kompetencí konkrétní skupiny ...
Více


Společně v knihovně

Hlavním cílem projektu je zvýšení inkluzivity prostředí veřejných knihoven v Praze tak, aby mohly naplňovat svůj potenciál přirozeného centra integrace a neformálního vzdělávání. To je v souladu se strategií rozvoje Městské knihovny v Praze. Dílčími cíli jsou: 1. vytvoření 5 neformálních center integračních aktivit a neformálního vzdělávání v pobočkách Městské ...
Více


Společným vzděláváním ke společnému soužití

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání všech dětí i žáků školy prostřednictvím inkluzivního vzdělávání a celkově vytvořením proinkluzivního a multikulturního prostředí. Dílčími cíli jsou: 1. zohlednit potřeby a realizovat aktivity pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v prostředí multikulturních tříd prostřednictvím práce školních asistentů, individuální podporou ...
Více


Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci a respektu

Hlavním cílem projektu je prevence projevů xenofobie, homofobie a rasismu mezi žáky středních škol prostřednictvím posilování klíčových sociálních a občanských kompetencí a zároveň zvyšování kapacit pedagogických pracovníků pro multikulturní výchovu a interkulturní vzdělávání. Projekt je zaměřen na dvě cílové skupiny: žáky a pedagogické pracovníky všech typů středních škol v Praze. ...
Více


Okno do Afriky – Africká odpoledne pro školy

Projekt vytvoří deseti měsíční učební modul pro žáky základních škol pro bližší seznámení a porozumění tématu afrických rozvojových zemí a Afričanů žijících u nás. Program zprostředkuje žákům nové informace o Africe s cílem vzbudit další zájem o tento kontinent. Cílovou skupinou jsou žáci základních škol. V rámci dvouletého projektu budeme ...
Více


Výuka v multikulturním prostředí

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vzdělávání žáků a pedagogů vytvářet proinkluzivní prostředí ve třídách, a tím pomoci zvýšit kvalitu vzdělávání na pražských středních školách. Specifickými cíli projektu je: – rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků středních škol v oblasti demokracie, lidských a občanských práv na základě pochopení současných událostí a ...
Více


Cizinec našinec

Cílem projektu je vytváření proinkluzivního prostředí v 15 základních školách na Praze 6 a začleňování dětí s odlišným sociokulturním kontextem prostřednictvím vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy a sociálního rozvoje žáků základní školy. V rámci vzdělávání v hodinách jazykové výuky a občanské nauky chceme dětem představit rozmanitosti různých kultur, zejména zemí ...
Více


Češtinou k inkluzi

Hlavním cílem projektu je posílit proinkluzivnost prostředí na pražských mateřských, základních a středních školách a zvýšit schopnost vzdělávacího systému zohledňovat specifické potřeby dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Hlavní cíl bude naplňován prostřednictvím následujících specifických cílů: – Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků při práci s dětmi a žáky s odlišným ...
Více


Praha je náš nový domov – inkluze žáků cizinců

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Cílem projektu je inkluze žáků cizinců do českého prostředí, poskytnutí vzdělání těmto dětem, zejména v českém jazyce a prevence rasismu a xenofobie ve společnosti. Usilujeme o zlepšení rovných příležitostí dětí, zejména žáků s odlišným mateřským jazykem. Cílem ...
Více


Nejsme si cizí

Hlavním cílem projektu je inkluze, integrace a snaha poskytnout v různých formách výchovu i vzdělání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na naší škole. Projekt si klade za cíl vytvořit prostředí, které bude vstřícné a otevřené, založené na sociální soudržnosti a vzájemném pochopení, díky čemuž bude snáze probíhat inkluze dětí-cizinců do ...
Více


Učitel v roli Tvůrce

Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, případně dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku a na vzájemnou výměnu zkušeností v této oblasti. Jeho cílem je poskytnout metodickou podporu při zavedení inkluzivních principů na základních a středních školách v Praze prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ...
Více


Metodická podpora, vzdělávání a zvýšení kapacit odborných pracovníků za účelem inkluze cizinců a menšin na ZŠ Kunratice

Hlavním cílem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro maximální začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ), tedy cizinců-migrantů a menšin na ZŠ Kunratice. Tento hlavní cíl je rozdělen na dílčí podcíle, které korespondují s aktivitami projektu: Vytvořit jasný metodický rámec pro začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem na ...
Více


Multikulturní vzdělávání v Mateřské škole Semínko

Vytvoření proinkluzivního prostředí a zohlednění sociokulturního a jazykového znevýhodnění dětí v mateřské škole. Specifické cíle: – využít zahraničních zkušeností v oblasti multikulturní výchovy prostřednictvím přítomnosti zahraničního experta v naší mateřské škole a účastí na zahraniční stáži – vytvořit a ověřit model práce v mateřské škole v oblasti multikulturní výchovy a integrace – ...
Více


Zvýšení proinkluzivnosti v The International Montessori School of Prague

Cílem projektu je zvýšení proinkluzivity mateřské a základní škole při The International Montessori School of Prague. Dílčími cíly jsou: V rámci Tématu I. „Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy v rámci vzdělávacích programů škol“: 1) Rozvoj sociálních a občanských kompetencí 101 žáků mateřské a základní škole ...
Více


Já a můj předsudek

Projekt „Já a můj předsudek“ bude díky dlouholeté zkušenosti lektorů v oblasti práce s dětmi a mladistvými a detailně propracované metodice velice podrobně pracovat s výše uvedenými tématy. Cílová skupina pozná problematiku ve všech jeho oblastech a naučí se nazírat na sebe, své spoluobčany i na své předky s určitým ...
Více


Rozvojem znalostí k toleranci

Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na Metropolitní odborné umělecké střední škole Prahy 4 pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Tento hlavní cíl lze rozdělit na dvě části: první je inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem, kterých je na naší škole zhruba 10 % a toto číslo se ...
Více