Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Provoz dětské skupiny Myšky II. ZZ MČ Praha 4

Cílem projektu je pokračování provozu dětské skupiny Myšky, která byla zřízena dle zákona č. 247/2014 Sb. Provoz bude probíhat v objektu na adrese Rabasova 1068/12, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00. Žadatelem je příspěvková organizace MČ Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské ...
Více


Multikulturní šablony II pro ZŠ Nepomucká

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: , projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze v Montessori školách Andílek

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Podpora je plánována pro všechny děti a žáky s OMJ zejména skrze dvojjazyčného asistenta. ...
Více


ZŠ Táborská Praha 49

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzního prostředí škol. ...
Více


Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Kunratice II

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol prostřednictvím dvojjazyčného asistenta, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách formou doučování a odborně tematických a komunitně osvětových setkání a projektovou výuku. ...
Více


MŠ Monty – výzva 49

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách. ...
Více


ZŠ Výmolova na cestě ke vzdělání pro 21.století

Smyslem projektu je vytvoření příznivých materiálně-technických podmínek pro zařazení žáků školy do běžného vzdělávacího proudu. Cílem projektu je prostřednictvím pořízení infrastruktury pro moderní výuku cizích jazyků a polytechnických předmětů podpořit připravenost žáků na další studium na SŠ a na vstup na trh práce. Realizátorem projektu je Základní a mateřská škola ...
Více


Podpora integrace žáků s OMJ v MŠ Kunratice II

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol prostřednictvím dvojjazyčného asistenta, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců formou společných setkání a rozvíjení inkluzivního prostředí. ...
Více


Multikulturní šablony II pro ZŠ Waldorfská

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní šablony pro MŠ a ZŠ Chaplinovo náměstí

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace polytechnické učebny v ZŠ Mendíků

Hlavním projektovým záměrem je modernizace polytechnické učebny, kde bude docházet k rozvoji polytechnických dovedností v oblasti pracovní výchovy, technického a přírodovědného vzdělávání. Současný stav této učebny je totiž naprosto nevyhovující, což prokázala i SWOT analýza, kterou vypracovala Městká část Praha 4. V modernizované učebně naopak bude moci škola naplno rozvíjet ...
Více


Provoz dětské skupiny BONA II Centra sociálních služeb Praha

Cílem projektu je provoz dětské skupiny BONA II dle zákona č. 247/2014 Sb. v Centru sociálních služeb Praha, který bude probíhat na adrese Šromova č. p. 862/3, 198 00 Praha 9 – Černý Most. Kapacita zařízení péče o děti je 12 dětí ve věku od 2 let věku do zahájení ...
Více


ZŠ Na Líše 49

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v MŠ Střížkov II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v MŠ Budějovická II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společnou cestou k toleranci v multikulturním světě

Projekt je zaměřen na kombinaci témat – podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, projektová výuka, komunitní aktivity, proinkluzivní prostředí školy ap. Kombinací výše uvedených aktivit chceme vytvořit rámec kontinuální podpory integrace, spolupráce a vytváření pozitivního a podpůrného multikult. prostředí. ...
Více


Inkluze v MŠ Oaza

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v MŠ Hvězdička

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Paleček

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Na Zvoničce 49

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více