Realizované projekty

   ***   Doporučení pro administraci projektů v rámci výzev č. 28, 49 a 54 - ZDE   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 26. 10. 2020   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Vybudování Montessori dětské skupiny Andílek

V rámci projektu dojde k vytvoření dětské skupiny v Montessori školách Andílek pro 24 dětí, jako formy podpory zaměstnanosti a adaptability pracovní síly a rozšíření potenciálu rodičů, prostřednictvím zvybudování zařízení péče o děti od 1 do 3 let, díky které bude zvýšena šance rodičů vracet se na trh práce a ...
Více


Škola napříč světadíly

Projekt se zaměřuje na vzdělání pedagogů a žáků v oblasti multikulturních vztahů a zpřístupnění zkušenosti s jinými kulturami. Cílem je odbourat zažité mýty, nepravdy a předsudky vůči jiným kulturám. Žáci se seznámí se zvyky, normami a tradicemi v jiných sociokulturních prostředích a získají praktické zkušenosti a dovednosti, které jim pomohou ...
Více


Dětská skupina Sluníčko

Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Starostřešovická 79/15, 162 00 Praha 6 Střešovice. Harmonogram projektu, realizace projektu bude od 1.7.2020 do 31.3.2023, s tím, že v prvotní fázi projektu bude probíhat vybudování zařízení péče o děti – tedy od 1.7.2020 – 31.3.2021. Kapacita zařízení péče o děti, tj. počet ...
Více


Škola napříč světadíly

Projekt se zaměřuje na vzdělání pedagogů a žáků v oblasti multikulturních vztahů a zpřístupnění zkušenosti s jinými kulturami. Cílem je odbourat zažité mýty, nepravdy a předsudky vůči jiným kulturám. Žáci se seznámí se zvyky, normami a tradicemi v jiných sociokulturních prostředích a získají praktické zkušenosti a dovednosti, které jim pomohou ...
Více


Provoz dětské skupiny CSOP Motýlci II.

Cílem projektu je provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Jakutská 4/1162, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Žadatelem je příspěvková organizace, která zde provozuje 3 dětské skupiny s kapacitou 20, 20 a 15 dětí od září 2017. Tato žádost se týká ...
Více


Prožitková pedagogika pro posilování demokratické kultury a občanských kompetencí žáků

Projekt navazuje na obdobný úspěšný projekt v rámci OP Praha Pól růstu. Školy vyjádřily o jeho pokračování velký zájem. Zaměřen je na posilování občanských kompetencí žáků prostřednictvím prožitkové pedagogiky. Jeho základem je 200 edukativních představení a 200 projektových dnů realizovaných pro menší žákovské kolektivy přímo na jednotlivých školách. Jeho součástí ...
Více


Škola nás baví

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost primárního vzdělávání s důrazem na rozvoj DK včetně většího zapojení rodičů na vybraných ZŠ v Praze. Proto budeme realizovat tyto aktivity: – analýza kvality výuky, DK na školách a spolupráce s rodiči- tvorba doporučení a akčních plánů k úpravě ŠVP a výukových metodik ...
Více


Dětská skupina PANORAMA

Cílem projektu je vybudování a provoz dětské skupiny dle Zákona č. 247/2014 Sb., tedy zařízení péče o děti s kapacitou 12 dětí, s adresou místa provozu Maroldovo panorama – Výstaviště 417, Praha 7 – Bubeneč, PSČ 170 00. Dalším cílem projektu je zajištění dostatečných kapacit zařízení péče o děti v ...
Více


Dětská skupina při MŠ Dubeč

DS pro veřejnost v Dubči bude na adrese Starodubečská č. p. 99/6, Praha 10 (p.p.č. 970/1). Prostor vznikl stavební úpravou ordinace na prostor pro DS s kapacitou 12 dětí. Projekt je v souladu s podmínkami 42.V OP PPR a respektuje potřeby CS. Cílem je zvýšit dostupnost zařízení péče o děti ...
Více


Inkluze v ZŠ Bronzová

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR 14165572 Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za ...
Více


Přívětivé bydlení v azylovém domě na Praze 7

Projekt je zaměřený na rozvoj a modernizaci sociální služby azylového domu na Praze 7, který provozuje Otevřené srdce o.p.s. Azylový dům slouží k ubytování matek a otců s nezletilými dětmi v krizové sociální a bytové situaci na dobu max. 1 roku. Azylový dům je provozován v souladu se zákonem č. ...
Více


Spolu světem

Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního prostředí školy a rozvoj multikulturních kompetencí žáků i pedagogů na základní škole. Roční obrat organizace v EUR od 1-12/2018 je 1 431 552 EUR. Školu navštěvují žáci z různých sociokulturních prostředí, žáci s potřebou podpůrných opatření i žáci intaktní. celkový počet dětí/žáků školy (platný ...
Více


Inkluze a projektové vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu II

Celkový počet žáků školy k 30.9.2019: 970 Celkový počet žáků s OMJ: 104 Roční obrat školy: 62 116 478,- Kč Projekt je zaměřen na násled. témata: přímá podpora dětí s OMJ – doučování žáků s OMJ, kdy v rámci projektu dojde k doučováí žáků s OMJ ve 4 skupinách, kdy ...
Více


Škola, místo, kde žijeme

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: , přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR 518 518,00 Základní údaje o dětech, ...
Více


Rozvoj mobilního komunitního centra OKO

Rozšířená nabídka Mobilní komunitního centra OKO nabízí jedinečný prostor propojení cs-duševně nemocných a členy místních komunit(sekundární cs).Činnost MKC zvyšuje povědomí o problémech života cs,zapojuje je do komunit.života v jednotl.MČ,posílením vazeb mezi skupinami vytváří podmínky pro řešení problematiky na místní úrovni.V rámci aktivizač.programů cs připravuje/zajišťuje kulturně-vzdělávací destigmatizační program,celkem 120 zapojených osob:80 ...
Více


Multikulturalita na SOŠ pro adminitrativu EU

UPRAVTE: Projekt je zaměřen na podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, na projektovou výuku ve třídách a na komunitní a osvětová setkání. V rámci projektu budou realizovány zahraniční stáže v partnerských školách. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 2.801.711,94 Údaje o CS: – celkový ...
Více


Centrum demokratického vzdělávání II

Projekt se zaměřuje na zapojování migrantů a azylantů do života komunity, aktivní participaci na jejím životě a tím podporuje a přispívá k sociální soudržnosti. Vytváří prostředí, ve kterém se společně schází majorita a migranti a dochází tak eliminaci negativních jevů (předsudky a neznalost, které mohou vést až k diskriminaci na ...
Více


Ať si s námi rozumí

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 9.056.044 Údaje o CS: – ...
Více


Rodina pro rodiny 2

Projekt navazuje na aktuálně realizovaný projekt Rodina pro rodiny (OP PPR). Podporuje a usnadňuje začleňování rodin s dětmi z různých kultur prostřednictvím kombinace volnočasových aktivit, komunitního mentoringu a mezigeneračního propojování. Multikulturní atmosféra Rodinného klubu Ulitka Pražačka umožňuje přirozenou formou bourat předsudky, snižovat izolaci a podporovat vzájemné soužití. Pomáhá tak se ...
Více


MŠ IELC Praha

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 223 826 Údaje o CS: – celkový počet ...
Více