Realizované projekty

47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 12. 4. 2021.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Kulturně komunitní centrum Miškovice

Vznikne Kulturně-komunitní centrum, jehož cílem je posilování soc. soudržnosti a soc. začleňování na úrovni místních komunit v lokalitách Miškovic, Čakovic a Třeboradic. Pro CS realizovány aktivity kulturně společenské, tvůrčí a terapeutické, výchovně vzdělávací, volnočasové, pohybové, environmentální, poradenské, osvětové i čistě edukační. Posláním centra je prevence sociálního vyloučení osob ohrožených sociálním ...
Více


Navýšení kapacit základního vzdělávání v Praze 7 za účelem sociální inkluze

Navýšení kapacit základního vzdělávání v Praze 7 za účelem sociální inkluze v ZŠ Strossmayerovo náměstí ...
Více


Sociální podnik – prodej cukrové vaty

Projekt se zabývá otevřením a následným provozem mobilních provozoven na prodej cukrové vaty. I když se jedná o na první pohled o jednoduchý způsob založení ?fast foodu?, s úzkou specializací, případná variabilita obchodních příležitostí a perspektiva nových obchodních míst, možné doplňování nových druhů sortimentu, konzultace s majiteli ploch na pronájem, ...
Více


Zajištění provozu Dětské skupiny II. v Praze 12

Dětská skupina bude provozována na adrese: Jordana Jovkova 3253/5 143 00 Praha 12 – Modřany Kapacita dětské skupiny, tj. počet míst v zařízení péče o děti v rámci tohoto projektu je 15 dětí. ...
Více


Vznik Klubu OA

Projekt se zaměřuje na vznik sociálního podniku – nekuřácké restaurace Klub OA. Díky tomuto projektu vzniknou nová pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (osoby se zdravotním postižením, příslušníky etnických menšin, osoby dlouhodobě nezaměstnané). Vznik Klubu OA bude mít dále pozitivní dopad na komunitní život Satalic a přilehlého okolí. ...
Více


Multikulturně bez předsudků a bez romantiky

Cílovou skupinou předkládaného projektu jsou pedagogičtí pracovníci základních škol na území Hlavního města Prahy, kterým bude po dobu 2 školních let poskytována podpora v oblasti vzdělávání a začleňování žáků cizinců. Metodika výuky v multikulturní třídě bude rozdělena do 5 bloků: komunikace s žáky a rodiči cizího mateřského jazyka; sociální, náboženská ...
Více


Multikulturně bez předsudků a bez romantiky

Cílovou skupinou předkládaného projektu jsou pedagogičtí pracovníci základních škol na území Hlavního města Prahy, kterým bude po dobu 2 školních let poskytována podpora v oblasti vzdělávání a začleňování žáků cizinců. Metodika výuky v multikulturní třídě bude rozdělena do 5 bloků: komunikace s žáky a rodiči cizího mateřského jazyka; sociální, náboženská ...
Více


Vybudování Montessori dětské skupiny Andílek

V rámci projektu dojde k vytvoření dětské skupiny v Montessori školách Andílek pro 24 dětí, jako formy podpory zaměstnanosti a adaptability pracovní síly a rozšíření potenciálu rodičů, prostřednictvím zvybudování zařízení péče o děti od 1 do 3 let, díky které bude zvýšena šance rodičů vracet se na trh práce a ...
Více


Škola napříč světadíly

Projekt se zaměřuje na vzdělání pedagogů a žáků v oblasti multikulturních vztahů a zpřístupnění zkušenosti s jinými kulturami. Cílem je odbourat zažité mýty, nepravdy a předsudky vůči jiným kulturám. Žáci se seznámí se zvyky, normami a tradicemi v jiných sociokulturních prostředích a získají praktické zkušenosti a dovednosti, které jim pomohou ...
Více


Dětská skupina Sluníčko

Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Starostřešovická 79/15, 162 00 Praha 6 Střešovice. Harmonogram projektu, realizace projektu bude od 1.7.2020 do 31.3.2023, s tím, že v prvotní fázi projektu bude probíhat vybudování zařízení péče o děti – tedy od 1.7.2020 – 31.3.2021. Kapacita zařízení péče o děti, tj. počet ...
Více


Škola napříč světadíly

Projekt se zaměřuje na vzdělání pedagogů a žáků v oblasti multikulturních vztahů a zpřístupnění zkušenosti s jinými kulturami. Cílem je odbourat zažité mýty, nepravdy a předsudky vůči jiným kulturám. Žáci se seznámí se zvyky, normami a tradicemi v jiných sociokulturních prostředích a získají praktické zkušenosti a dovednosti, které jim pomohou ...
Více


Provoz dětské skupiny CSOP Motýlci II.

Cílem projektu je provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Jakutská 4/1162, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Žadatelem je příspěvková organizace, která zde provozuje 3 dětské skupiny s kapacitou 20, 20 a 15 dětí od září 2017. Tato žádost se týká ...
Více


Prožitková pedagogika pro posilování demokratické kultury a občanských kompetencí žáků

Projekt navazuje na obdobný úspěšný projekt v rámci OP Praha Pól růstu. Školy vyjádřily o jeho pokračování velký zájem. Zaměřen je na posilování občanských kompetencí žáků prostřednictvím prožitkové pedagogiky. Jeho základem je 200 edukativních představení a 200 projektových dnů realizovaných pro menší žákovské kolektivy přímo na jednotlivých školách. Jeho součástí ...
Více


Škola nás baví

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost primárního vzdělávání s důrazem na rozvoj DK včetně většího zapojení rodičů na vybraných ZŠ v Praze. Proto budeme realizovat tyto aktivity: – analýza kvality výuky, DK na školách a spolupráce s rodiči- tvorba doporučení a akčních plánů k úpravě ŠVP a výukových metodik ...
Více


Dětská skupina PANORAMA

Cílem projektu je vybudování a provoz dětské skupiny dle Zákona č. 247/2014 Sb., tedy zařízení péče o děti s kapacitou 12 dětí, s adresou místa provozu Maroldovo panorama – Výstaviště 417, Praha 7 – Bubeneč, PSČ 170 00. Dalším cílem projektu je zajištění dostatečných kapacit zařízení péče o děti v ...
Více


Inkluze v ZŠ Bronzová

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Dětská skupina při MŠ Dubeč

DS pro veřejnost v Dubči bude na adrese Starodubečská č. p. 99/6, Praha 10 (p.p.č. 970/1). Prostor vznikl stavební úpravou ordinace na prostor pro DS s kapacitou 12 dětí. Projekt je v souladu s podmínkami 42.V OP PPR a respektuje potřeby CS. Cílem je zvýšit dostupnost zařízení péče o děti ...
Více


Přívětivé bydlení v azylovém domě na Praze 7

Projekt je zaměřený na rozvoj a modernizaci sociální služby azylového domu na Praze 7, který provozuje Otevřené srdce o.p.s. Azylový dům slouží k ubytování matek a otců s nezletilými dětmi v krizové sociální a bytové situaci na dobu max. 1 roku. Azylový dům je provozován v souladu se zákonem č. ...
Více


Spolu světem

Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního prostředí školy a rozvoj multikulturních kompetencí žáků i pedagogů na základní škole. Roční obrat organizace v EUR od 1-12/2018 je 1 431 552 EUR. Školu navštěvují žáci z různých sociokulturních prostředí, žáci s potřebou podpůrných opatření i žáci intaktní. celkový počet dětí/žáků školy (platný ...
Více


Inkluze a projektové vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu II

Projekt je zaměřen na násled. témata: přímá podpora dětí s OMJ – doučování žáků s OMJ, kdy v rámci projektu dojde k doučováí žáků s OMJ ve 4 skupinách, kdy každá skupina zrealizuje doučování po 2 cyklech, tedy 2×16 hod. V projektu zrealizujeme dále projekt. výuku zaměř. na rozvoj dobrého ...
Více