Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Centrum RoSa – rozšíření komunitních aktivit

Projekt je zaměřen na rozšíření aktivit komunitního centra RoSa, které působí v lokalitě Prahy 8 – Kobylisy a Ládví. Aktivity projektu jsou určeny primárně pro cílovou skupinu seniorů, sekundárně pro členy místní komunity. Skladba aktivity vychází z potřeb cílové skupiny, jedná se o komplexní paletu aktivit s cílem primárně posílit ...
Více


Rozvoj komunitního projektu Společnosti E

Hlavním cílem projektu je podpora začlenění osob s epilepsií do života a do společnosti, jejich zplnomocnění, posílení jejich nezávislosti, samostatnosti a vlastní iniciativy vedoucí k řešení životní situace prostřednictvím realizace komunitních aktivit Společnosti E. Cílem projektu je podpořit rozvoj komunitního centra, vzájemné setkávání komunity Prahy 12 s lidmi z CS ...
Více


Semínko – bezpečný a podnětný prostor pro nejmenší

Hlavním cílem projektu „Semínko – bezpečný a podnětný prostor pro nejmenší“ je výměna stávajícího nábytku a pořízení nezbytného vybavení Mateřské školy Semínko, o. p. s. za cílem zkvalitnění předškolního vzdělávání i zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let a pořízení vybavení pro účely polytechnického vzdělávání všech žáků Mateřské ...
Více


Komunitní centrum při CČSH II

Komunitní centrum na nám. Barikád 1, Praha 3 výrazně posílí sociální začleňování osob (130) z rodin v nepříznivé sociální situaci včetně s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou pomocí komunitních, soc. intervenčních, soc. aktivizačních, osvětových, výchovně vzdělávacích a zájmových aktivit, které napomůžou jejich přiblížení do života místní komunity v této soc. vyloučené lokalitě. ...
Více


Komunitní centrum – Naděje pro rodinu

Hlavním cílem projektu je vytvořit komunitní zázemí pro min. 60 dětí do 15 let s duševním onemocněním včetně jejich rodin tak, aby dosáhli na volnočasové aktivity, které jsou jinak mimo jejich finanční možnosti, získali oporu v komunitě formou sdílení a naplňování potřeb, názorů a znalostí a byly zařazeny do komunitní ...
Více


Komunitní centrum Hájovna

Projekt si klade za cíl rozvíjet v Praze na Cibulce kulturně komunitní centrum a podpořit tak 244 unikátních osob z řad primární cílové skupiny rodičů, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím výchovně vzdělávacích, volnočasových, sociálně kulturních aktivit, včetně aktivit nízkoprahového charakteru, za účelem prevence sociálního vyloučení osob a ...
Více


Komunitní centrum RomPraha

Projekt se zaměřuje na založení a provoz komunitního centra v lokalitě Prahy 14 za účelem aktivizace komunity. Projekt podporuje aktivní participaci členů komunity, soustředí se na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením CS, posilování sociální soudržnosti a rozšiřování kompetencí členů komunity/klientů KC. Projekt podpoří 2 CS, přičemž se primárně soustředí na etnickou ...
Více


Komunitní centrum HOST – Podpora aktivního zapojení ohrožených rodin do místní komunity

Projekt zapojí cílovou skupinu (CS: rodiny s dětmi v nepříznivé situaci a děti a mládež z těchto rodin) do místní komunity na pomezí městských částí Prahy 10, 2 a 3 v KC HOST v Šalounově vile. Pomocí dobrovolníků podpoříme solidaritu v komunitě, zvýšíme rodičovské kompetence a šanci dětí na hladké ...
Více


Komunitní centrum Petrklíč

Projekt se zaměřuje na rozvoj Komunitního centra Petrklíč v období 9/2021 – 8/2023, s cílem integrace osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, do života místní komunity v MČ Praha 16. Posláním projektu je podpořit cílové skupiny místních obyvatel ve vyvíjení aktivit komunitního, společenského, rozvojového, volnočasového a informačního charakteru, které ...
Více


Komunitní centrum 4BL II.

Záměrem projektu je podpora sociální soudružnosti dětí, mládeže, rodin v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob se zdravotním postižením. Smyslem projektu je podpořit cílovou skupinu ve vyvíjení aktivit kulturního, sociální a pohybového charakteru a pracovat na odbourávání sociální separace obyvatel. Projekt nabízí možnost trávení volného času dětí a jejich rodičů, ...
Více


FAJN NOVÝ DVŮR U KORUNY

Cílem projektu je podpora komunitních aktivit a místní sociální soudržnosti v Městské části Praha 16 prostřednictvím nově vzniklého kulturně komunitního centra Koruna, jehož výstavba byla podpořena v rámci výzvy č. 35 OP PPR. Dojde k zahájení provozu KC, které nabídne své aktivity vybraným cílovým skupinám. Realizovány budou nízkoprahové, environmentální, aktivizační, ...
Více


Šablony III OP PPR pro KMŠ sv. Klimenta

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Šablony OP PPR pro MŠ Lada

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v MŠ Smarties II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Větrníček 54

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.   ...
Více


Soukromá mateřská škola – The International Early Learning Centre – Prague s.r.o.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.   ...
Více


MŠ Magnitogorská 54

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.   ...
Více


Šablony III OP PPR pro MŠ Bublinky

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II.

Hlavním cílem projektu je modernizace stávajících odborných učeben tří vybraných základních škol na území správního obvodu Praha 14 se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí: přírodní vědy a polytechnická výchova. Informace uvedené ve studii proveditelnosti dokládají potřebnost projektu s ohledem na aktuální stav učeben a podmínky pro poskytování vzdělávání a naplňování ...
Více


Modernizace učebny fyziky

V rámci projektu dojde k modernizaci odborné učebny, která bude sloužit k výuce fyziky. V rámci projektu dojde k úpravě prostor učebny a především k pořízení nového nábytku a výukových pomůcek, které zajistí zkvalitnění výuky fyziky pro žáky druhého stupně ZŠ Nad Vodovodem. ...
Více