Realizované projekty

   ***   Doporučení pro administraci projektů v rámci výzev č. 28, 49 a 54 - ZDE   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 10. 2020   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Podpora inkluze na Střední průmyslové škole na Proseku

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora žáků s OMJ, projektová výuka, vzdělávání a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR:1 869 600 Údaje o CS: – celkový počet žáků školy (platný k 09/2017): 527 – počet žáků s OMJ ...
Více


Komunitní centrum Údolní

Realizací projektu dojde k vybudování nového komunitního centra v ulici Údolní 1147, v k.ú. Braník, na Praze 4. Komunitní centrum bude primárně zaměřeno na podporu aktivizační programů pro osoby v seniorském věku, ale i na volnočasové aktivity pro širokou místní komunitu. Komunitní centrum bude o výměře 256 m2 podlahové plochy ...
Více


Vybudování záchytného parkoviště systému P+R v Radotíně

Cílem projektu „Vybudování záchytného parkoviště systému P+R v Radotíně“ je udržitelná mobilita a energetické úspory, Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy. V rámci realizace projektu dojde k: samotné realizaci (stavební práce) P+R s celkovou kapacitou 240 park. míst (z toho 13 pro VZP, 4 pro elektromobily), úspor emisí; CO2 135,5 ...
Více


Navýšení kapacity MŠ Praha – Slivenec

Předmětem projektu je navýšení kapacity MŠ Praha Slivenec formou výstavby nového pavilonu. ...
Více


Interaktivní sledování obsazenosti parkovacích míst pomocí senzorů

Cílem projektu „Interaktivní sledování obsazenosti parkovacích míst pomocí senzorů“ je řidičům přijíždějícím do oblasti Městské části Praha 3 a hledajícím parkovací místo bude umožnit prostřednictvím chytré aplikace nebo webu MČ Praha 3 získat informace o aktuální obsazenosti parkovacích míst. Současně řidičům tyto aktuální informace poskytnout i prostřednictvím interaktivních dopravních tabulí. ...
Více


Škola pro konkurenceschopnost

Cílem projektu je modernizace učeben, které slouží k výuce přírodovědných předmětů a matematiky. Projekt řeší: 1. Modernizaci učeben matematiky, přírodopisu a fyziky – osazení dataprojektorů k interaktivním tabulím. 2. Modernizaci učebny výpočetní techniky – obměna zastaralé techniky a softwaru 3. Konektivita učebny výpočetní techniky – navýšení rychlosti přenosu dat mezi ...
Více


Multikulturní festival

V rámci území HMP pobývá více než jedna třetina všech cizinců v ČR a tedy i dětí. Tato množina je složená z mnoha různých národností, jejichž zvyky jsou odlišné vůči většinové společnosti, ale často i mezi sebou navzájem. Právě díky těmto odlišnostem bývá jejich integrace velmi komplikovaná. Cílem projektu je ...
Více


Azylový dům pro rodiny s dětmi, Horáčkova 1096/3, Praha 4

Předmětem realizace projektu jsou stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3, Praha 4 za účelem vybudování Azylového domu pro rodiny s dětmi o celkové kapacitě 35 lůžek. Azylový dům bude sloužit k ubytování rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou na dobu max. 1 roku. Azylový ...
Více


Prádelna SIRONA

Nově vzniklý sociální podnik prádelna SIRONA nabídne zaškolení a následný rozvoj kompetencí, dovedností a znalostí 4 znevýhodněným osobám. Konkrétně se bude jednat o dvě osoby z cílové skupiny osoby opouštějící institucionární zařízení dětský domov a dvě osoby z cílové skupiny nezaměstnané osoby starší 50 let. Prádelna SIRONA je zaměřena na ...
Více


Projekt Čoko(z)féra

Cílem projektu Čoko(z)féra je založení nového provozu pro sociální podnikání a zahájení nových podnikatelských aktivit. Během i po realizaci projektu poskytne Čoko(z)féra pracovní uplatnění osobám z cílových skupin příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů dále pak případně nezaměstnaným osobám. Principy sociálního podniku budou od ...
Více


Lidi lidem

V projektu vznikne Kulturně komunitní centrum, kde bude probíhat převážná část aktivit a setkání s CS . Většina projektových aktivit se bude odehrávat v MČ Praha 5, ale i v dalších MČ. Projekt se opírá o tři typy aktivit: prevence soc. vyloučení, sociálně kulturní a vzdělávací. Cílem je podchytit CS, ...
Více


GO Aktiv, Vaše cesta do zaměstnání

Vznik nových podnikatelských aktivit, pracovních míst pro OZP a produktů, které vytváří provázaný systém návratu OZP do zaměstnání (rehabilitace/ergodiagnostika/firemní osvěta/agentura práce). Na kvalifikovaných pracovních pozicích působí přímo lidé se ZP, převážně se získaným poškozením mozku, kteří mají vlastní zkušenost s nevyhovujícím stavem. Díky tomu dokáží poskytnout cílený profesionální servis a ...
Více


Kulturně komunitní centrum Miškovice

Vznikne Kulturně-komunitní centrum, jehož cílem je posilování soc. soudržnosti a soc. začleňování na úrovni místních komunit v lokalitách Miškovic, Čakovic a Třeboradic. Pro CS realizovány aktivity kulturně společenské, tvůrčí a terapeutické, výchovně vzdělávací, volnočasové, pohybové, environmentální, poradenské, osvětové i čistě edukační. Posláním centra je prevence sociálního vyloučení osob ohrožených sociálním ...
Více


Navýšení kapacit základního vzdělávání v Praze 7 za účelem sociální inkluze

Navýšení kapacit základního vzdělávání v Praze 7 za účelem sociální inkluze v ZŠ Strossmayerovo náměstí ...
Více


Sociální podnik – prodej cukrové vaty

Projekt se zabývá otevřením a následným provozem mobilních provozoven na prodej cukrové vaty. I když se jedná o na první pohled o jednoduchý způsob založení ?fast foodu?, s úzkou specializací, případná variabilita obchodních příležitostí a perspektiva nových obchodních míst, možné doplňování nových druhů sortimentu, konzultace s majiteli ploch na pronájem, ...
Více


Zajištění provozu Dětské skupiny II. v Praze 12

Dětská skupina bude provozována na adrese: Jordana Jovkova 3253/5 143 00 Praha 12 – Modřany Kapacita dětské skupiny, tj. počet míst v zařízení péče o děti v rámci tohoto projektu je 15 dětí. ...
Více


Zajištění provozu Dětské skupiny I. v Praze 12

Dětská skupina bude provozována na adrese: Jordana Jovkova 3253/5 143 00 Praha 12 – Modřany Kapacita dětské skupiny, tj. počet míst v zařízení péče o děti v rámci tohoto projektu je 15 dětí. ...
Více


Vznik Klubu OA

Projekt se zaměřuje na vznik sociálního podniku – nekuřácké restaurace Klub OA. Díky tomuto projektu vzniknou nová pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (osoby se zdravotním postižením, příslušníky etnických menšin, osoby dlouhodobě nezaměstnané). Vznik Klubu OA bude mít dále pozitivní dopad na komunitní život Satalic a přilehlého okolí. ...
Více


Multikulturně bez předsudků a bez romantiky

Cílovou skupinou předkládaného projektu jsou pedagogičtí pracovníci základních škol na území Hlavního města Prahy, kterým bude po dobu 2 školních let poskytována podpora v oblasti vzdělávání a začleňování žáků cizinců. Metodika výuky v multikulturní třídě bude rozdělena do 5 bloků: komunikace s žáky a rodiči cizího mateřského jazyka; sociální, náboženská ...
Více


Multikulturně bez předsudků a bez romantiky

Cílovou skupinou předkládaného projektu jsou pedagogičtí pracovníci základních škol na území Hlavního města Prahy, kterým bude po dobu 2 školních let poskytována podpora v oblasti vzdělávání a začleňování žáků cizinců. Metodika výuky v multikulturní třídě bude rozdělena do 5 bloků: komunikace s žáky a rodiči cizího mateřského jazyka; sociální, náboženská ...
Více