Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Sociální začleňování v JAHODĚ III

Projekt navazuje na již realizovaný projekt Sociální začleňování v Jahodě 2 č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000781. Je zaměřen na pokračování aktivit kulturně komunitního života na území městské části Praha 14. Cílovou skupinou jsou děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci. Aktivity projektu budou zaměřeny na prevenci vzniku sociálního vyloučení, na aktivizaci ...
Více


Komunita InBáze

Projekt se složen z 5 vzájemně propojených klíčových aktivit  a 1 dílčí aktivity. Osloveno bude min. 2 500 osob z řad cílové skupiny, z toho min. 500 se zapojí jako účastníci projektu a minimálně 220 osob bude podpořeno nadbagatelně. Hlavním cílem projektu je vybudovat společně s cílovou skupinou silnou a ...
Více


Podpůrné krizové centrum při Komunitním centru Karlín

VOLONTÉ CZECH o.p.s. s hlavním spolupracujícím subjektem MČ Praha 8, Centrem integrace dětí a mládeže, z. s.,(CID) a dalšími aktéry reaguje na nové podněty, které získal v průběhu realizace stávajícího projektu Krizové poradenské centrum při Komunitním centru Karlín a chce vytvořit a realizovat Podpůrné krizové centrum při Komunitním centru Karlín ...
Více


Centrum RoSa – rozšíření komunitních aktivit

Projekt je zaměřen na rozšíření aktivit komunitního centra RoSa, které působí v lokalitě Prahy 8 – Kobylisy a Ládví. Aktivity projektu jsou určeny primárně pro cílovou skupinu seniorů, sekundárně pro členy místní komunity. Skladba aktivity vychází z potřeb cílové skupiny, jedná se o komplexní paletu aktivit s cílem primárně posílit ...
Více


Rozvoj komunitního projektu Společnosti E

Hlavním cílem projektu je podpora začlenění osob s epilepsií do života a do společnosti, jejich zplnomocnění, posílení jejich nezávislosti, samostatnosti a vlastní iniciativy vedoucí k řešení životní situace prostřednictvím realizace komunitních aktivit Společnosti E. Cílem projektu je podpořit rozvoj komunitního centra, vzájemné setkávání komunity Prahy 12 s lidmi z CS ...
Více


Komunitní centrum při CČSH II

Komunitní centrum na nám. Barikád 1, Praha 3 výrazně posílí sociální začleňování osob (130) z rodin v nepříznivé sociální situaci včetně s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou pomocí komunitních, soc. intervenčních, soc. aktivizačních, osvětových, výchovně vzdělávacích a zájmových aktivit, které napomůžou jejich přiblížení do života místní komunity v této soc. vyloučené lokalitě. ...
Více


Komunitní centrum – Naděje pro rodinu

Hlavním cílem projektu je vytvořit komunitní zázemí pro min. 60 dětí do 15 let s duševním onemocněním včetně jejich rodin tak, aby dosáhli na volnočasové aktivity, které jsou jinak mimo jejich finanční možnosti, získali oporu v komunitě formou sdílení a naplňování potřeb, názorů a znalostí a byly zařazeny do komunitní ...
Více


Komunitní centrum Hájovna

Projekt si klade za cíl rozvíjet v Praze na Cibulce kulturně komunitní centrum a podpořit tak 244 unikátních osob z řad primární cílové skupiny rodičů, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím výchovně vzdělávacích, volnočasových, sociálně kulturních aktivit, včetně aktivit nízkoprahového charakteru, za účelem prevence sociálního vyloučení osob a ...
Více


Komunitní centrum RomPraha

Projekt se zaměřuje na založení a provoz komunitního centra v lokalitě Prahy 14 za účelem aktivizace komunity. Projekt podporuje aktivní participaci členů komunity, soustředí se na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením CS, posilování sociální soudržnosti a rozšiřování kompetencí členů komunity/klientů KC. Projekt podpoří 2 CS, přičemž se primárně soustředí na etnickou ...
Více


Komunitní centrum HOST – Podpora aktivního zapojení ohrožených rodin do místní komunity

Projekt zapojí cílovou skupinu (CS: rodiny s dětmi v nepříznivé situaci a děti a mládež z těchto rodin) do místní komunity na pomezí městských částí Prahy 10, 2 a 3 v KC HOST v Šalounově vile. Pomocí dobrovolníků podpoříme solidaritu v komunitě, zvýšíme rodičovské kompetence a šanci dětí na hladké ...
Více


Komunitní centrum 4BL II.

Záměrem projektu je podpora sociální soudružnosti dětí, mládeže, rodin v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob se zdravotním postižením. Smyslem projektu je podpořit cílovou skupinu ve vyvíjení aktivit kulturního, sociální a pohybového charakteru a pracovat na odbourávání sociální separace obyvatel. Projekt nabízí možnost trávení volného času dětí a jejich rodičů, ...
Více


FAJN NOVÝ DVŮR U KORUNY

Cílem projektu je podpora komunitních aktivit a místní sociální soudržnosti v Městské části Praha 16 prostřednictvím nově vzniklého kulturně komunitního centra Koruna, jehož výstavba byla podpořena v rámci výzvy č. 35 OP PPR. Dojde k zahájení provozu KC, které nabídne své aktivity vybraným cílovým skupinám. Realizovány budou nízkoprahové, environmentální, aktivizační, ...
Více


Fuchs2 – kulturně komunitní centrum

Projekt Komunitní centrum Fuchs2 vytvoří prostor na Praze 7 pro děti a mládež, kde budou moci trávit produktivně, kreativně a věnovat se aktivitám, které je budou rozvíjet. Program centra pomůže integrovat děti a mládež v sociálně nepříznivé situaci mezi jejich ostatní vrstevníky. Aktivity budou zaměřeny na rozvoj řemeslných dovedností, kreativity ...
Více


Vznik Komunitního centra MANA

Předmětem projektu je obnova fasád, oken a balkonových dveří významné budovy Husova sboru ve Vršovicích, čímž dojde ke vzniku Komunitního centra MANA s nově zařazenými sociálně aktivizačními aktivitami. Jedná se o skupinu aktivit B – Podpora aktivizace komunitního života. Projektem bude podpořeno celkem 150 ze tří cílových skupin: senioři, děti ...
Více


Vznik Komunitního centra ČCE Smíchov

Cílem projektu je vznik kulturně komunitního centra Farního sboru Českobratrské církve evangelické na Smíchově za účelem podpory sociální soudržnosti a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením do místní komunity. Rekonstrukce objektu sboru umožní provozování řady činností, které budou aktivizovat jak CS projektu, tak místní společenství jako celek, vzájemně je propojovat, poskytovat ...
Více


Rekonstrukce a rozšíření RC MUM Mezilesí 2058

Smyslem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu komunitních prostor na území MČ Praha 20. Cíle bude dosaženo rekonstrukcí objektu na adrese Mezilesí 2058. V rekonstruovaném objektu od r.2001 působí rodinné a komunitní centrum MUM. Rekonstrukcí dojde k navýšení podlahové plochy centra o 93,5 % a k vybudování nových místností. ...
Více


Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice

Kombinovaná žádost o podporu na výstavbu nové budovy nízkoprahového centra pro poskytování registrovaných sociálních služeb (SC 3.1, Aktivita „A“ Podpora sociálních služeb – Rozvoj sociálních služeb) a poskytování kulturně-komunitních služeb (SC 3.1, Aktivita „B“ Podpora aktivizace komunitního života – Rozvoj kulturně komunitního centra). Nová budova zahrnuje prostory Kavárny a sdílené ...
Více


BUĎÁNKA komunitní

Projekt je zaměřen na vznik kulturně komunitního centra (dále KKC) ve vesnické památkové zóně Buďánka. Aktivity v KKC budou mít za cíl aktivizaci a sociální začleňování osob z cílových skupin. Projekt je zaměřen na vybudování 1. etapy KKC v původní zástavbě Buďánek v č.p. 145. KKC bude nabízet řadu aktivit, ...
Více


Modernizace poskytovaných služeb v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Předmětem projektu je rekonstrukce jediného střediska v České republice, které se zabývá službami rekvalifikace a rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Středisko umožňuje nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem absolvovat intenzivní kurzy v programu sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen a pracovní rehabilitace, na které navazuje rekvalifikace s následným pracovním uplatněním. Předmětem jsou ...
Více


Modernizace centra sociální rehabilitace

Služby sociální rehabilitace Podpora samostatnosti a Podporované zaměstnávání jsou společností Fosa, o. p. s., dříve o. s. FORMIKA a Osa, provozovány od roku 2004. Od roku 2006 jsou pro jejich poskytování využívány prostory bývalé mateřské školy v MČ Praha 11. V důsledku jejich vývoje uspořádání prostor a jejich vybavení částečně ...
Více