Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Vybudování odborné učebny polytechnické výchovy

Předmětem projektu je vybudování odborné učebny, která bude disponovat novým nábytkem, IT vybavením a moderními výukovými pomůckami pro polytechnické vzdělávání. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a rozvoj znalostí a dovedností žáků v oblasti polytechnického vzdělávání. Toho bude dosaženo vybudováním učebny polytechnické výchovy a pořízením odpovídajícího vybavení učebny v ZŠ ...
Více


Multimediální učebna cizích jazyků a přírodních věd

Předmětem projektu je modernizace odborné učebny cizích jazyků a přírodních věd, která bude disponovat IT vybavením, novým nábytkem a moderními výukovými pomůckami pro výuku přírodních věd a cizích jazyků. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality pro vzdělávání a rozvoj znalostí a dovedností žáků v oblasti přírodních věd, cizích jazyků, čehož ...
Více


Naše čtvrť 2

Projekt je zaměřen na integraci dětí a žáků s OMJ do formálního a neformálního vzdělávání. V 6 školách bude vytvořena příručka popisující systém začleňování dětí a žáků s OMJ v dané škole, včetně kapitol o adaptaci, psychosociální podpoře a v ZŠ i začleňování do výuky. Ve spolupráci se školami a ...
Více


Divadlem k demokracii – Archa.školám

Projekt propojuje občansko-vzdělávací procesy s postupy umělecké tvorby v oblasti scénických umění. Obsahuje komplexní a metodicky propracované workshopy pro pedagogy, specifické divadelní dílny pro žáky a studenty, divadelní představení s diskusemi a metodickými listy, hodnotící konferenci a metodickou příručku. Projekt rozvíjí u žáků a studentů schopnost dialogu, tolerance, empatie, aktivního ...
Více


Hrajeme si v Pohádce – podpora EVVO a polytechniky

Projekt řeší potřebu podpory výuky EVVO, polytechniky, řemeslných dovedností a jemné motoriky v MŠ Pohádka, a to modernizací 4 tříd MŠ, pořízením didaktických prvků k rozvoji EVVO a polytechniky pro naplňování klíčových kompetencí dětí dle ŠVP. Realizace projektu přispěje k zajištění kvalitního vzdělávání, posílí rozvoj EVVO a polytechniky, podpoří rovný ...
Více


POKOJÍČEK- komunitní centrum

Cílem projektu je vznik komunitního centra POKOJÍČEK na území Prahy 7 (nákup nemovitosti a její rekonstrukce pro potřeby komunitního centra a CS- osob s duševním onemocněním), jehož hlavním úkolem je zlepšit kvalitu života osob s duševním onemocněním. KC Pokojíček plynule naváže na již úspěšně realizované mobilní KC OKO (v r. ...
Více


Provoz dětské skupiny II. na území městské části Praha 12

Dětská skupina bude provozována na adrese Jordana Jovkova 3253/5, 143 00 Praha 12 – Modřany. Kapacita dětské skupiny, tj. počet míst v zařízení péče o děti v rámci tohoto projektu je 18 dětí. ...
Více


Provoz dětské skupiny I. na území městské části Praha 12

Dětská skupina bude provozována na adrese Jordana Jovkova 3253/5, 143 00 Praha 12 – Modřany. Kapacita dětské skupiny, tj. počet míst v zařízení péče o děti v rámci tohoto projektu bude 20 dětí. ...
Více


Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady.Projekt bude realizován ve stanici metra Jiřího z Poděbrad na Praze 3. ...
Více


Centrum Komunitního terénního týmu Eset-Help, z.s., Praha 22 – Uhříněves

Projekt řeší dlouhodobě problematiku lidí se závažným duševním onemocněním. Jedná se zpravidla o osoby, které si z důvodu opakovaných hospitalizací v psychiatrických nemocnicích dostávají do situace, kdy jsou narušeny jejich vazby s přirozeným okolím a opětovné začlenění do společnosti je tak velmi náročné. Koupí a modernizací prostor v Praze Uhříněvsi ...
Více


Rozvoj zázemí a služeb Nízkoprahového denního centra Husitská

Projekt je zaměřen na rozvoj sociální služby nízkoprahového denního centra poskytované žadatelem R-Mosty, z. s. Konkrétně dojde k rekonstrukci části objektu ve vlastnictví Hlavního města Prahy na adrese Husitská 114/74, 130 00 Praha 3 a nákupu nezbytného vybavení pro výkon související sociální služby. ...
Více


Škola – místo inspirace

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost sekundárního vzdělávání s důrazem na rozvoj DK a snížení rizika předčasných odchodů na vybraných SŠ v Praze.Pro dosažení tohoto cíle se budou realizovat tyto aktivity: Analýza kvality výuky a stavu DK na školách, tvorba doporučení k rozvoji DK, tvorba výukových metodik s cílem ...
Více


Demokracie na Lyčkárně II.

Projekt počítá s aktualizací ŠVP partnerské organizace s cílem začlenit do něj principy demokratické kultury a aktualizovat jej s ohledem na moderní pedagogické přístupy. Mezi plánované aktivity patří dále zavedení procesu sdílení vlastních zkušeností a pedagogických praxí jako nedílné součásti vyučování na ZŠ Lyčkovo nám., práce s talentem každého žáka ...
Více


Komunitní centrum Lysolaje

Projektem bude vytvořeno komunitní centrum v novém objektu v rámci obytného komplexu Dolina v souladu se 46. výzvou OPPPR pro osoby z CS a občany Lysolají. Cílem je integrace znevýhodněných osob, aktivizace a zkvalitnění života. Pomoc při začleňování do většinové společnosti a zapojení občanů do komunitního života, z něhož nebude ...
Více


Komunitní centrum Kolovraty

Projektem bude vytvořeno komunitní centrum přestavbou 2.NP stávajícího objektu U Boudů v souladu se 46. výzvou OP PPR pro osoby z CS a občany Kolovrat. Cílem je integrace znevýhodněných osob, jejich aktivizace a zkvalitnění života. Pomoc při začleňování do většinové společnosti a zapojení občanů do komunitního způsobu života, z něhož ...
Více


Provoz dětské skupiny BONA III Centra sociálních služeb Praha

Projekt DS BONA III dle zákona č. 247/2014 Sb. přímo navazuje na stávající projekt Provoz dětské skupiny Bona II v Centru sociálních služeb Praha. DS působí na adrese Šromova č. p. 862/3, 198 00 Praha 9 – Černý Most. Kapacita zařízení péče o děti je 12 dětí ve věku od ...
Více


Dětská skupina Jesličky II

Cílem projektu je zajištění provozu stávající dětské skupiny Jesličky. Jedná se o zařízení s kapacitou 15 dětí, s adresou místa provozu U Pergamenky 1144/1a, Praha 7 Holešovice, PSČ 170 00. ...
Více


Dětská skupina Panorama II

Cílem projektu je zajištění provozu stávající dětské skupiny Panorama pro děti s kapacitou 12 dětí, dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s adresou místa provozu Maroldovo panorama – Výstaviště 417, Praha 7 – Bubeneč, PSČ 170 00. ...
Více


Provoz dětské skupiny CSOP Sluníčka III.

Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Jakutská 4/1162, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Žadatel zde provozuje 3 dětské skupiny s kapacitou 20, 20 a 15 dětí od září 2017. Tato žádost se týká dětské skupiny Sluníčka ...
Více


Provoz dětské skupiny CSOP Motýlci III.

Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Jakutská 4/1162, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Žadatel zde provozuje 3 dětské skupiny s kapacitou 20, 20 a 15 dětí od září 2017. Tato žádost se týká dětské skupiny Motýlci ...
Více