Realizované projekty

V rámci 61. výzvy OP PPR je možné čerpat rezervu na stavební práce. Více informací naleznete v Rozhodnutí ředitele evropských fondů, které je uloženo na stránce výzvy č. 61 v sekci dokumenty.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Rozvoj demokratické kultury na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček

Cílem projektu je zavést demokratickou výchovu na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček s.r.o. a tím posílit demokratickou kulturu ve škole. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice demokratické kultury, lidských práv. 2) Vytvořením plánu demokratické výchovy jeho implementace do výuky předmětů a volnočasových aktivit na ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček

Cílem projektu je zavést demokratickou výchovu na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček s.r.o. a tím posílit demokratickou kulturu ve škole. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice demokratické kultury, lidských práv. 2) Vytvořením plánu demokratické výchovy jeho implementace do výuky předmětů a volnočasových aktivit na ...
Více


Jak to dělat světově II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Rozvoj demokratického vzdělávání na HŠ Vršovická

Cílem projektu je přispět k vytvoření hodnotových postojů žáků školy, mezi nimiž bude občan v demokratické společnosti. Žáci školy budou díky projektovým aktivitám připraveni pro život a pro spoluvytváření demokratické společnosti. Druhým cílem je posílení demokratického prostředí v HŠ Vršovická zejména prostřednictvím posílení průřezového tématu demokratická výchova do výuky a ...
Více


Demokratická kultura – Střední průmyslová škola Na Proseku

Cílem projektu je zvyšování kompetencí pedagogů a žáků v oblasti průřezového tématu Občan v demokratické společnosti na naší škole. Tohoto cíle chceme dosáhnout pomocí následujících aktivit: 1. vzdělávání pedagogů školy zaměřené na oblast demokratické kultury; 2. analýza a revize všech ŠVP školy s akcentem na průřezové téma Občan v demokratické ...
Více


Multikulturní vzdělávání v KIDS COMPANY II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: dvě komunitně-osvětová setkání s veřejností a rodiči a dvě odborně zaměřená setkání s rodiči. ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na Pražské taneční konzervatoři a střední odborné škole

Cílem je posílit průřezové téma demokratická výchova ve výuce a volnočasových aktivitách na PTK a SOŠ, s.r.o. a tím posílit demokratickou kulturu ve škole. Cíle chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice demokratické kultury, lidských práv. 2) Vytvořením plánu demokratické výchovy jeho implementace do výuky předmětů a ...
Více


51_ FZŠ Brdičkova

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti rozšiřováním vzdělávacích programů o prvky rozvoje sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a zlepšením podmínek pro začleňování dětí a žáků s OMJ. V rámci projektu dojde k rozšíření vzdělávacích programů, k podpoře společného vzdělávání, zvyšování ...
Více


Demokraté na ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY

Cílem projektu je zavést demokratickou výchovu na Základní škola generála Františka Peřiny a tím posílit demokratickou kulturu ve škole. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice demokratické kultury, lidských práv. 2) Vytvořením plánu demokratické výchovy jeho implementace do výuky předmětů a volnočasových aktivit na ZŠ ...
Více


51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti, rozšiřování vzdělávacích programů o prvky rozvoje sociálních i občanských a kompetencí k udržitelnému rozvoji i k zlepšení podmínek pro začleňování dětí a žáků s OMJ. Projekt podporuje demokratické klima, demokratickou kulturu a sociální soudržnost. Rozšíření vzdělávacích programů ...
Více


Demokratická kultura – Střední škola hotelnictví a gastronomie International

Cílem je posílit průřezové téma demokratická výchova ve výuce a volnočasových aktivitách na škole a tím posílit demokratickou kulturu ve škole. Cíle chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice demokratické kultury, lidských práv. 2) Vytvořením plánu demokratické výchovy jeho implementace do výuky předmětů a volnočasových aktivit na ...
Více


OPEN 51

Projekt je zaměřen na podporu společného vzdělávání a rozvíjení kompetencí žáků v partnerských ZŠ Praze. Cílem je vytvoření školního plánu MKV, dalších průřezových témat a na vytvoření a realizace programů na rozvoj TUR ve vztahu k sociálnímu pilíři. Projekt přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, vztahu k ...
Více


Rozvoj demokratické kultury v ZŠ Parentes

Cílem projektu je rozvoj demokratické kultury a klimatu ve škole za pomoci odborného průvodce, v propojení s ním budou realizovány 3 klíčové aktivity: spolupráce v rámci pedagogického sboru (inovace obsahu předmětu etika), pětidenní rozvojový kurz pro žáky ZŠ Parentes zaměřený na podporu demokratické kultury a klimatu, zapojení rodičů do vyučování ...
Více


Prožitkem proti předsudkům

Projekt je zaměřen na zvýšení praktických schopností žáků II. st. ZŠ a studentů SŠ k soužití v multikulturní společnosti. Klade důraz na zvýšení kompetencí podporujících sociálně-udržitelný rozvoj v oblasti tvorby předsudků. Přináší do škol metodu prožitkové pedagogiky s prvky interaktivních besed, důraz na vlastní prožitek a kreativní ztvárnění tématu tvorby ...
Více


Svět se tvoří v našich hlavách – rozvoj demokratické kultury na pražských školách

Cílem projektu je systémově rozvíjet demokratickou kulturu na vybraných pražských školách skrze koncepční práci s pedagogickými pracovníky i se žáky a studenty. Tak budou podpořeny rovné příležitosti pro všechny a rozvoj podmínek škol pro kvalitní začleňování všech studentů do vzdělávacího procesu. Projekt využívá propojení systemického přístupu a modelu kompetencí pro ...
Více


Provozování dětské skupiny 2. na území městské části Praha 12

Dětská skupina bude provozována na adrese: Jordana Jovkova 3253/5 143 00 Praha 12 – Modřany Počet zaměstnanců: 5,5, počet pečujících osob: 4 Kapacita dětské skupiny, tj. počet míst v zařízení péče o děti v rámci tohoto projektu je 18 dětí. ...
Více


Spolu, hravě a zdravě

Projekt podporuje začleňování dětí s OMJ předškolního a mladšího školního věku do mateřských a základních škol, zprostředkovává informace o dětech s OMJ jejich vrstevníkům a vrstevnicím, nabízí aktivity podporující vztah dětí k místu jejich bydliště, k Praze 3. Propojuje rodiny dětí cizinců se starousedlíky, kteří dětem vypráví o zajímavých místech ...
Více


Provozování dětské skupiny 1. na území městské části Praha 12

Dětská skupina bude provozována na adrese: Jordana Jovkova 3253/5 143 00 Praha 12 – Modřany Počet zaměstnanců: 7, počet pečujících osob: 4,75 Kapacita dětské skupiny, tj. počet míst v zařízení péče o děti v rámci tohoto projektu je 20 dětí. ...
Více


Letní škola

Projekt Letní škola má za cíl vyvinout, akreditovat a realizovat kurz pro pedagogy, který je vybaví vzdělávacími materiály a dovednostmi specialistů pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu. Kurz bude probíhat v rámci tzv. Letní školy, po které bude následovat evaluace, ze které vzejdou návrhy na zlepšení, revize a co nejefektivnější ...
Více


Demokratická kultura na ZŠ Lyčkovo náměstí

Projekt je zaměřen na podporu demokratické kultury (DK) na ZŠ Lyčkovo náměstí. Stěžejními činnostmi projektu je aktivizace dětí s cílem probudit jejich zájem o věci veřejné a o nastolování témat, která chtějí děti řešit. Prostředkem je podpora činnosti dětské rady a mediálního klubu. Podpůrnou aktivitou je rozvoj kompetencí učitelského sboru ...
Více