Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Modernizace odborných učeben ZŠ Stross II.

Projekt cílí na podporu jazykového a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Strossmayerovo nám. 4. V jeho rámci budou zrekonstruovány dvě odborné učebny – jazyková a přírodovědná. Díky provedené modernizaci se zázemí pro výuku jazyků a přírodních věd na naší škole posune do 21. století. ...
Více


Modernizace přírodovědné učebny na Gymnáziu, Praha 9, Chodovická 2250

Záměrem projektu je rekonstrukce badatelské učebny přírodních věd na Gymnáziu Chodovická s cílem maximálního možného využití učebny pro výuku přírodních věd (fyziky, chemie, biologie) a modernizace zastaralých interiérových prvků, dále doplnění elektroinstalace a zdravotně technické instalace. Odborná učebna bude následně vybavena moderní výukovou technologií, souvisejícím příslušenstvím a novým nábytkem. Do ...
Více


Komunitní centrum Kardašovská III.

Projekt se zaměřuje na rozvoj a udržení KC Kardašovská v období 1/2021 – 12/2022, s cílem integrace osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených, mezi obyvatele místní komunity. Posláním projektu je podpořit osob z cílové skupiny (dále jen CS) ve vyvíjení aktivit komunitního, společenského, rozvojového, volnočasového i informačního charakteru, které ...
Více


Rozvoj Kulturně komunitního centra ART jako místa setkávání

Celodenní provoz Kulturně komunitního centra ART založeného na výtvarné tvůrčí práci s cílovou skupinou seniorů a osob se zdravotním postižením s krédem „Malujeme pro radost“. Rozvoj komunikace na výtvarné bázi s povýšením na obecnou komunikaci jak uvnitř cílové skupiny, tak s místní komunitou. Pořádání výtvarných kurzů a workshopů, výstav a ...
Více


Podpora komunitního života na Zbraslavi

Posláním a cílem projektu PODPORA KOMUNITNÍHO ŽIVOTA NA ZBRASLAVI je podpora rozvoje místní komunity. Již 14 let směřujeme všechny aktivity Pexesa k tomuto cíli. Rozvíjíme naše aktivity podle potřeb místní komunity a s tímto cílem byla naše organizace založena. Klíčové aktivity projektu cílí na rodiny (děti, dospělé i seniory) v ...
Více


Potkejme se na Kotlasce

Projekt je určen pro osoby ve/po výkonu trestu a rodiny s dětmi v nepříznivé soc. situaci v důsledku odsouzení člena rodiny. Podpořeno bude celkem 165 osob. Obě cílové skupiny mají vysokou míru sociálního vyloučení, stigma a cílová skupina osob v/po výkonu trestu se vyznačuje komplexem znevýhodnění a bariér pro řešení ...
Více


Komunitní aktivity pro cizince a jejich děti

Projektem plánujeme rozvíjet život cizinců v již fungujícím centru na území hl. m. Prahy s přihlédnutím k oblasti Prahy 9 a okolí. Snahou bude aktivizace zejména těch cizinců, kteří žijí či pracují v oblasti prostoru, kde je komunitní centrum zřízeno a bude rozvíjeno. Cílem projektu je rozvíjet prostor, který bude ...
Více


3. etapa – Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice

Projekt řeší rekonstrukci 7 bytů (Morseova 252, 253 Praha-Petrovice) a jejich přeměnu na sociální byty pro osoby v bytové nouzi z CS dle podmínek 46.V OPPPR. V domě 252 budou přeměněny 2 byty a 5 bytů v domě 253. Vzniká tak možnost integrace potřebných osob a nebude docházet k jejich ...
Více


Podnikatelský inkubátor BEEP-IAL

Smyslem projektu je vytvořit v centru Prahy inkubátor, který umožní rozvoj znalostně intenzivních firem v Praze. Činnosti inkubátoru budou realizovány v odpovídajícím technickém zázemí a současně s poskytnutím inovační technologie v oblasti kulturního a kreativního průmyslu ze zaměřením na oblast zvukové tvorby. Inkubátor pomůže s rozvojem začínajících a inovativních podniků, ...
Více


Zvyšování kvality inovační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE

Tímto projektem xPORT navazuje na předchozí projekty, které byly realizovány v rámci výzvy č.10 OP PPR a č.26 OP PPR. Hlavní náplní je především rekonstrukce starého vytápění a výměny vzduchu ve 3NP a propojení s moderní a úspornou infrastrukturou ve 4NP. Dále dojde k úpravám akustiky, modernizaci osvětlení, změně uspořádání ...
Více


Šablony III OP PPR pro MŠ Pod Buky

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


FZŠ profesora Otokara Chlupa, Praha 13

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školy žadatele, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Investice v MŠ, Praha 3, Jeseniova 4, 6 /1680

Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i ...
Více


Investice v ZŠ Klausova 2450, Praha 13,

Projekt vychází z analýzy situace a to na základě dotazníkového šetření mezi vedením školy, pedagogy a rodiči. Byly porovnány potřeby s okolními školami, Analýzou MAP, KAP, daty ČŠI a mezinárodními daty PISA. Byly vybrány oblasti investic, aby naplnily potřeby cílové skupiny (CS). Průzkumem trhu bylo vybráno vybavení tak, aby dle ...
Více


Komunitně vzdělávací centrum Jako doma

Projekt se zaměřuje na podporu sociálně vyloučených žen a transsexuálních osob v Praze. Cílem je poskytnout této cílové skupině, která se ocitá bez domova nebo v sociální tísni, přístup k takovým službám a aktivitám, které reflektují a reagují na jejich specifické potřeby, posilují jejich zdroje a na jejichž podobě se ...
Více


Sociální začleňování v JAHODĚ III

Projekt navazuje na již realizovaný projekt Sociální začleňování v Jahodě 2 č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000781. Je zaměřen na pokračování aktivit kulturně komunitního života na území městské části Praha 14. Cílovou skupinou jsou děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci. Aktivity projektu budou zaměřeny na prevenci vzniku sociálního vyloučení, na aktivizaci ...
Více


Komunita InBáze

Projekt se složen z 5 vzájemně propojených klíčových aktivit  a 1 dílčí aktivity. Osloveno bude min. 2 500 osob z řad cílové skupiny, z toho min. 500 se zapojí jako účastníci projektu a minimálně 220 osob bude podpořeno nadbagatelně. Hlavním cílem projektu je vybudovat společně s cílovou skupinou silnou a ...
Více


Podpůrné krizové centrum při Komunitním centru Karlín

VOLONTÉ CZECH o.p.s. s hlavním spolupracujícím subjektem MČ Praha 8, Centrem integrace dětí a mládeže, z. s.,(CID) a dalšími aktéry reaguje na nové podněty, které získal v průběhu realizace stávajícího projektu Krizové poradenské centrum při Komunitním centru Karlín a chce vytvořit a realizovat Podpůrné krizové centrum při Komunitním centru Karlín ...
Více


VISITIS – Inovativní řešení managementu udržitelného cestovního ruchu v hlavním městě Praha

Předmětem projektu je vytvoření komplexního softwarového řešení pro dynamické řízení udržitelného cestovního ruchu v souladu s potřebami hlavního města Prahy. Díky neexistenci standardizovaného řešení bude využito aktivit výzkumu a vývoje v rámci inovačního partnerství, aby byly co nejlépe naplněny potřeby cílových skupin a uživatelů výsledků. Projekt bude zahájen v dubnu ...
Více


Základní škola Praha 13, Mohylová

Záměrem projektu je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. Dojde k obnově odborných učeben – jazykové učebny, učebny matematiky a čítárny i k posílení vnitřní konektivity za účelem rozvoje klíčových kompetencí žáků. ...
Více