Realizované projekty

   ***   Doporučení pro administraci projektů v rámci výzev č. 28, 49 a 54 - ZDE   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 10. 2020   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Kom centrum

Projekt se zabývá založením komunitního centra, které bude sloužit na podporu aktivní participace CS a posilování soc.soudržnosti a to především rodinám s dětmi v nep. soc. situaci, etnickým menšinám (Romům), seniorům a OZP s včetně osob s psychickým onemocněním. Kombinací vhodně zvolených kulturních, vzdělávacích, sociálních a volnočasových aktivit, které povedou ...
Více


Podpora seniorů formou mezigeneračních aktivit

Smyslem projektu je podpořit sociální interakce seniorů, díky nimž dojde k prevenci nebo odbourání sociální izolace a k udržení nebo zlepšení schopností a dovedností seniorů. Tohoto cíle bude dosaženo mj. navázáním spolupráce s pražskými předškolními zařízeními – členy žadatele. Výstupem projektu je vytvoření mezigenerační metodiky tak, aby došlo k profesionalizaci ...
Více


Podpora seniorů formou mezigeneračních aktivit

Smyslem projektu je podpořit sociální interakce seniorů, díky nimž dojde k prevenci nebo odbourání sociální izolace a k udržení nebo zlepšení schopností a dovedností seniorů. Tohoto cíle bude dosaženo mj. navázáním spolupráce s pražskými předškolními zařízeními – členy žadatele. Výstupem projektu je vytvoření mezigenerační metodiky tak, aby došlo k profesionalizaci ...
Více


Provoz kulturně komunitního centra Czech Photo

Projekt je zaměřen na provoz kulturně komunitního centra Czech Photo, které je již v současnosti velmi aktivní v místě. Díky projektovým aktivitám dojde k zásadnímu rozšíření aktivit pro cílové skupiny projektu. Vybrané cílové skupiny se budou přímo podílet na aktivitách projektu prostřednictvím výukových kurzů fotografie, motivačních seminářů, komentovaných prohlídek a ...
Více


Posílení životního elánu seniorů společnými zážitky s nejmladší generací

Projekt je zaměřen na zmírnění sociálního vyloučení seniorů žijících v seniorských zařízeních či doposud v přirozeném prostředí. Cílí na jejich zapojení do života místní komunity pomocí mezigeneračních aktivit především ve školkách a na 1.stupni ZŠ. Nabízí aktivní skupinové setkávání, tvořivé dílny a čtení pohádek a praktickou pomoc seniorů ve školkách. ...
Více


Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7

Cílem projektu je rozvíjet činnost nového vzdělávacího a kulturního centra pro seniory Přístav 7 a profesionalizovat činnost NF Osvojme si stáří. Stávající provoz centra (vzdělávací, sportovní a kulturně kreativní aktivity) bude rozšířen o nová témata (poradenství, mezigenerační a multikulturní aktivity). Do aktivit se v průběhu 2 let projektu zapojí alespoň ...
Více


Sociální začleňování v JAHODĚ 2

Projekt navazuje na námi realizovaný projekt Sociální začleňování v Jahodě č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000144. Je zaměřen na pokračování aktivit kulturně komunitního života na území městské části Praha 14. Cílovou skupinou jsou děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci. Cílem je pomocí aktivit projektu realizovat prevenci vzniku sociálního vyloučení a aktivizaci ...
Více


Komunitní centrum při Mateřské škole V Úvalu

Projekt MŠ V Úvalu o.p.s. si klade za cíl vytvoření a provoz nového komunitního centra při MŠ na Praze 5, ul. Weberova 299/33, jehož hlavním posláním bude integrovat rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, rodiny cizinců a seniory do komunity. Ve prospěch cílových skupin vznikne a bude realizován systém ...
Více


Rozvoj komunitního centra Pexeso

Posláním projektu ROZVOJ KOMUNITNÍHO CENTRA PEXESO je zlepšení postavení dětí, mládeže a rodin s dětmi v nepříznivé sociální a psychosociální situaci v Praze-Zbraslavi a okolí. Sekundární cílovou skupinou je ostatní veřejnost, která je nutná pro předcházení sociálnímu vyloučení a začleňování do místní komunity těch, u kterých již k vyloučení došlo. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení učeben Gymnázia na Pražačce

Předkládaný projekt se zaměřuje na rekonstrukci a vybavení 4 odborných učeben Gymnázia na Pražačce. Konkrétně půjde o 2 učebny pro výuku jazyků a dále 2 učebny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Modernizací zařízení a vybavení Gymnázia projekt podpoří klíčové kompetence studentů čímž celkově podpoří jejich konkurenceschopnost a navýší jejich ...
Více


Nákup vozidla pro terénní práci na otevřené drogové scéně v hl. m. Praze

Předmětem projektu je nákup vozidla s nástavbou do hmotnosti 3,5 t pro projekt Terénní programy SANANIM , které fungují na otevřené drogové scéně v Praze. V současné době terénní program má sanitní vůz, který je 17 let starý a je za hranicí své životnosti. V tomto voze probíhá kontaktní práce ...
Více


Znovu do života spolu II.

Cílem projektu je udržení a rozšíření aktivit komunitního centra na Praze 4 zaměřeného na mezigenerační soužití se seniory. Výstupem jeho efektivity bude udržení a vytvoření funkčních vztahů vzájemné výpomoci pro min. 80 seniorů. Projekt obsahuje transparentní definování společných zájmů a potřeb a jejich sdílení a přípravu a realizaci festivalu Znovu ...
Více


Komunitní centrum při CSOP Praha 15

Projekt Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 (dál CSOP) si klade za cíl rozvoj a navazující provoz stávajícího kulturně komunitního centra při CSOP na adrese Janovská 486, Praha 10, jehož hlavním posláním je a dále i bude posilování místní soudržnosti a sociální začleňování osob zdravotně postižených a seniorů v ...
Více


Komunitní centrum Leonardo

Leonardos, z,s. již v dnešní době obsluhuje svou stálou klientelu, kterou představují především rodiny a děti a mládež v nepříznivé sociální situaci. Aktivity doposud pořádané chce rozšířit a zkvalitnit, tak aby se cílová skupina lépe začlenila do místní skupiny. Projekt podpoří vznik a rozvoj plnohodnotného komunitního centra za účelem podpory ...
Více


Univerzální výcvikový simulátor vozidla MHD

Projekt je zaměřen na zvyšování bezpečnosti dopravních prostředků MHD (metro, autobus, tramvaj), kde vysoká míra zodpovědnosti stále leží na řidiči / strojvedoucím. Projekt se zabývá zavedením školení a tréninku na simulátorech dopravních prostředků, což dnes patří mezi nové vysoce perspektivní interaktivní formy školení a tréninku, kdy díky vysokému reálnému vjemu ...
Více


Komunitní centrum Heřmánek

Projekt Centra pro rodinu Heřmánek si klade za cíl vytvoření a provoz nového komunitního centra Heřmánek na Praze 8, ul. U Slovanky, jehož hlavním posláním bude integrovat rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, rodiny cizinců a seniory do komunity. Ve prospěch cílových skupin vznikne a bude realizován systém vzdělávacích, ...
Více


Komunitní aktivity cizinců jako podpora při jejich integraci

Projektem plánujeme rozvinout a podpořit komunitní život cizinců na území hl.m.Prahy s přihlédnutím k oblasti Prahy 9 a okolí. Snahou bude aktivizace zejm. těch cizinců, kteří žijí či pracují v oblasti prostoru, kde bude komunitní centrum rozvíjeno. Cílem projektu je rozvíjet prostor, který bude skrze plánované aktivity směřovat k aktivní ...
Více


ZS Meteo OMJ – Výzva 49

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity Roční obrat PO v EUR: 1 608 490, roční obrat celé MČ Praha-Libuš v EUR: 2 748 084 Základní ...
Více


Sociální kavárna

V rámci projektu bude podpořena nová podnikatelská aktivita, jejímž cílem bude zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových skupin, zejména z řad osob se zdravotním postižením. Předmětem projektu je zahájení a udržení provozu kavárny, provoz bude doplněn o základní výrobu lahůdek nebo cukrářskou výrobků. Hlavním cílem projektu je vytvoření 12 nových prac. ...
Více


Sociální kavárna

V rámci projektu bude podpořena nová podnikatelská aktivita, jejímž cílem bude zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových skupin, zejména z řad osob se zdravotním postižením. Předmětem projektu je zahájení a udržení provozu kavárny, provoz bude doplněn o základní výrobu lahůdek nebo cukrářskou výrobků. Hlavním cílem projektu je vytvoření 12 nových prac. ...
Více