Realizované projekty

47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 12. 4. 2021.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Modernizace zařízení a vybavení učeben Gymnázia na Pražačce

Předkládaný projekt se zaměřuje na rekonstrukci a vybavení 4 odborných učeben Gymnázia na Pražačce. Konkrétně půjde o 2 učebny pro výuku jazyků a dále 2 učebny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Modernizací zařízení a vybavení Gymnázia projekt podpoří klíčové kompetence studentů čímž celkově podpoří jejich konkurenceschopnost a navýší jejich ...
Více


Nákup vozidla pro terénní práci na otevřené drogové scéně v hl. m. Praze

Předmětem projektu je nákup vozidla s nástavbou do hmotnosti 3,5 t pro projekt Terénní programy SANANIM , které fungují na otevřené drogové scéně v Praze. V současné době terénní program má sanitní vůz, který je 17 let starý a je za hranicí své životnosti. V tomto voze probíhá kontaktní práce ...
Více


Znovu do života spolu II.

Cílem projektu je udržení a rozšíření aktivit komunitního centra na Praze 4 zaměřeného na mezigenerační soužití se seniory. Výstupem jeho efektivity bude udržení a vytvoření funkčních vztahů vzájemné výpomoci pro min. 80 seniorů. Projekt obsahuje transparentní definování společných zájmů a potřeb a jejich sdílení a přípravu a realizaci festivalu Znovu ...
Více


Komunitní centrum při CSOP Praha 15

Projekt Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 (dál CSOP) si klade za cíl rozvoj a navazující provoz stávajícího kulturně komunitního centra při CSOP na adrese Janovská 486, Praha 10, jehož hlavním posláním je a dále i bude posilování místní soudržnosti a sociální začleňování osob zdravotně postižených a seniorů v ...
Více


Komunitní centrum Leonardo

Leonardos, z,s. již v dnešní době obsluhuje svou stálou klientelu, kterou představují především rodiny a děti a mládež v nepříznivé sociální situaci. Aktivity doposud pořádané chce rozšířit a zkvalitnit, tak aby se cílová skupina lépe začlenila do místní skupiny. Projekt podpoří vznik a rozvoj plnohodnotného komunitního centra za účelem podpory ...
Více


Komunitní centrum Heřmánek

Projekt Centra pro rodinu Heřmánek si klade za cíl vytvoření a provoz nového komunitního centra Heřmánek na Praze 8, ul. U Slovanky, jehož hlavním posláním bude integrovat rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, rodiny cizinců a seniory do komunity. Ve prospěch cílových skupin vznikne a bude realizován systém vzdělávacích, ...
Více


Univerzální výcvikový simulátor vozidla MHD

Projekt je zaměřen na zvyšování bezpečnosti dopravních prostředků MHD (metro, autobus, tramvaj), kde vysoká míra zodpovědnosti stále leží na řidiči / strojvedoucím. Projekt se zabývá zavedením školení a tréninku na simulátorech dopravních prostředků, což dnes patří mezi nové vysoce perspektivní interaktivní formy školení a tréninku, kdy díky vysokému reálnému vjemu ...
Více


Komunitní aktivity cizinců jako podpora při jejich integraci

Projektem plánujeme rozvinout a podpořit komunitní život cizinců na území hl.m.Prahy s přihlédnutím k oblasti Prahy 9 a okolí. Snahou bude aktivizace zejm. těch cizinců, kteří žijí či pracují v oblasti prostoru, kde bude komunitní centrum rozvíjeno. Cílem projektu je rozvíjet prostor, který bude skrze plánované aktivity směřovat k aktivní ...
Více


ZS Meteo OMJ – Výzva 49

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity. ...
Více


Sociální kavárna

V rámci projektu bude podpořena nová podnikatelská aktivita, jejímž cílem bude zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových skupin, zejména z řad osob se zdravotním postižením. Předmětem projektu je zahájení a udržení provozu kavárny, provoz bude doplněn o základní výrobu lahůdek nebo cukrářskou výrobků. Hlavním cílem projektu je vytvoření 12 nových prac. ...
Více


Podpora komunitního života v Městské části Praha 5

Cílem projektu je podpora komunitních aktivit a místní sociální soudržnosti v Městské části Praha 5 (dále též jen MČ P5) prostřednictvím 2 významných komunitních center v této lokalitě. Dojde k posílení provozu obou KC, která nabídnou své aktivity zejména seniorům a částečně i dětem a mládeži z rodin v nepříznivé ...
Více


Modernizace azylového domu Skloněná

Projekt je zaměřen na modernizaci objektu azylového domu pro muže Skloněná, kdy díky realizaci stavebních oprav interiérů dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytované sociální služby. Záměrem projektu jsou stavební úpravy prostor bez navýšení stávající kapacity. Jedná se o komplexní provedení celé řady oprav, výměn a doplnění vnitřních interiérů dle stávajících ...
Více


Společně pro Prahu 7

Projekt Asociace občanských poraden (AOP) se zaměřuje na integraci cílové skupiny seniorů a rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, specificky rodin s jedním rodičem samoživitelem, do komunity Prahy 7. Tohoto stěžejního cíle bude dosaženo skrze rozvoj a provoz našeho kulturně komunitního centra v Holešovicích. Ve prospěch cílových skupin budou ...
Více


Modernizace AD v objektech Šromova

Projekt je zaměřen na modernizaci 3 azylových domů provozovaných v objektech Šromova 1 a 3, které jsme zahrnuli do jednoho projektu z logické vazby umístění v sousedících a do značné míry souvisejících objektech. Díky realizaci projektu dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytovaných sociálních služeb našich zařízení. Jedná se o Azylový ...
Více


Rozvoj služeb Komunitního centra Husitská

Projekt je přirozeným pokračováním dosud úspěšného projektu KC Husitská, jenž započal v lednu 2018 v partnerství R-mosty, z.s.,MČ Prahy 3 a Naděje (v18). Jedná se o jediný projekt neziskové organizace podpořený i investičně ve výzvě 17. Díky tomu má prostor namíru vybudované zázemí, dobré vybavení technikou a stavebními komplety, které ...
Více


Rozvoj a zlepšení služeb Komunitního centra pro Zotavení

Projekt zlepšuje a rozvíjí aktivity Komunitního centra pro zotavení, které integruje lidi s duševním onemocněním do běžného života společnosti a posiluje sociální soudržnost. Prostřednictvím evaluace stávajících aktivit a přenosu osvědčených zahraničních zkušeností budou zkvalitněny nabízené služby. Bude posílen dialog s veřejností ohledně problematiky duševních onemocnění. Nabídka služeb bude rozšířena o ...
Více


Celesta Praha z.ú. – Rozšíření aktivit sociálního podniku

Cílem projektu je rozšíření etablovaného sociálního podniku Celesta Praha, z. ú. , a to o nabídku služeb péče o domácnost. Díky rozšíření sociálního podniku o tuto službu dojde k navýšení počtu pracovních míst pro CS, vznikne 5 nových pracovních míst v celkovém rozsahu 2,5 úvazku pro osoby znevýhodněné na trhu ...
Více


Celesta Praha z.ú. – Rozšíření aktivit sociálního podniku

Cílem projektu je rozšíření etablovaného sociálního podniku Celesta Praha, z. ú. , a to o nabídku služeb péče o domácnost. Díky rozšíření sociálního podniku o tuto službu dojde k navýšení počtu pracovních míst pro CS, vznikne 5 nových pracovních míst v celkovém rozsahu 2,5 úvazku pro osoby znevýhodněné na trhu ...
Více


Komunitní centrum Žižkov II.

Projekt KCŽ II. je pokračováním místního komunitního centra, které na Žižkově úspěšně přispívá k aktivní participaci jeho klientů a posílení místní sociální soudržnosti. KCŽ II. nabídne otevřený kvalitní prostor pro každodenní interakci znevýhodněných skupin osob s cílem zapojit je do života komunity. Na projektu žadatel spolupracuje se 4 partnery, organizacemi ...
Více


Komunitní centrum InBáze 2020 II.

Projekt se složen z 5 KA a je zaměřen na min. 3000 oslovených a 800 zapojených účastníků. Díky projektu bude podpořeno min. 500 osob. Cílem je navázat na stávající činnost nízkoprahového komunitního centra pro migranty s důrazem na socio-ekonomicky ohrožené skupiny (senioři, matky s dětmi, ženy), realizovat KA a služby ...
Více