Realizované projekty

47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 12. 4. 2021.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Dům na půli cesty KORUNA

Předmětem projektu je vybudování nového DNPC, v němž bude provozována sociální služba poskytující ubytování, společenské prostředí, terapeutickou činnost a pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí pro mladé osoby začínající obtížný vstup do samostatného života. Důraz bude kladen na zapojení sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob. Výstupem projektu ...
Více


Kulturně komunitní centrum KORUNA

Předmětem projektu je vybudování nového kulturně komunitního centra v MČ Praha 16, v němž budou provozovány sociálně aktivizační aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin. Prostřednictvím vybudování nového komunitního centra v návaznosti na dosavadní kulturní centrum vzniknou nové potřebné prostory pro zajištění následné realizace sociálních, kulturních, pohybových, informační ...
Více


Tamtam – moderní, jedinečné a efektivní služby pro klienty v Praze

Projekt reaguje na specifické potřeby cílové skupiny – dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením a jejich slyšících i neslyšících rodičů. Projekt vytváří dvě zázemí pro poskytování nových moderních metod práce a technologií zaměřených na rozvoj komunikace a sluchového vnímání a na stimulaci dětí s kombinovaným postižením. Zvýší kvalitu i rozsah ...
Více


Komunitní žižkovský kostel a nízkoprahové služby pro děti a mládež

Jde o rekonstrukci objektu Komunitního kostela, známého také jako Žižkostel, na nám. Barikád 1, Praha 3- Žižkov 130 00, kde již několik let probíhají kulturně-komunitní aktivity a zároveň je zde provozována soc. služba Nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Jedná se kombinovaný projekt, který rozvine dosavadních fungování, a to zaměřením ...
Více


Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha

Projekt řeší problematiku nedostatečné kvality poskytovaných sociální služeb Arcidiecézní charity Praha na území Hl. m. Prahy. Cílem projektu je zvýšení kvality čtyř poskytovaných sociálních služeb – dvou azylových domů, noclehárny a sociální rehabilitace ve třech objektech na území Městské části Praha – Třeboradice, Městské části Praha 5 a Praha 8, ...
Více


Komunitní centrum 4BL

Předkládaný projekt se zaměřuje na podporu sociální soudržnosti dětí, mládeže, rodin v nepříznivé sociální situaci a seniorů. Posláním projektu je podpořit cílovou skupinu ve vyvíjení aktivit kulturního, sociální a pohybového charakteru a pracovat na odbourávání sociální separace obyvatel. Projekt nabízí možnost trávení volného času dětí a jejich rodičů, zabývá se ...
Více


Pomozme si sami aneb „neslyšící tlumočníci/překladatelé“ se sluchovým postižením

Projekt reaguje na nízkou personální kapacitu a dostupnost tlumočnických služeb pro neslyšící. Řešitel rozšíří svou činnost o nový obor podnikání – online tlumočení a vytvoří 4 nová prac. místa pro osoby se sluch. postižením a 2 nová místa pro osoby se zrak. postižením. Zaměstnáním osob z cíl. skupin projektu vznikne ...
Více


Začleňování a podpora dětí s OMJ v OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o.

Projekt je zaměřen na personální podporu MŠ OPALINKA spočívající v zavedení dvojjazyčného asistenta pro děti s OMJ a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Můj úspěch – sociální podnik pro (re)start života

Předkládaný projekt je zaměřen na vytvoření nového sociálního podniku, který bude zaměřen na poskytování služeb v oblasti multimédií, grafické tvorby, propagace a on-line marketingu se zaměřením na zaměstnávání handicapovaných osob. Z cílové skupiny budou vybráni uchazeči o práci, kteří ve vzniklé PR agentuře a DTP studiu získají praxi a zaměstnání. ...
Více


Cestujeme za inspirací

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Police Card Club, z.s.

Projekt má za cíl vybudovat stabilní sociální podnik v hlavním městě Praha, který se bude řídít principy sociálního podnikání a připraví tak podmínky pro zaměstnávání osob se zvolené cílové skupiny. Žadatel bude působit v oblasti poskytování bonusových karet pro klienty, kterými budou členové klubu. Hospodářská činnost tak bude spočívat v ...
Více


Cestujeme Evropou

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Kom centrum

Projekt se zabývá založením komunitního centra, které bude sloužit na podporu aktivní participace CS a posilování soc.soudržnosti a to především rodinám s dětmi v nep. soc. situaci, etnickým menšinám (Romům), seniorům a OZP s včetně osob s psychickým onemocněním. Kombinací vhodně zvolených kulturních, vzdělávacích, sociálních a volnočasových aktivit, které povedou ...
Více


Podpora seniorů formou mezigeneračních aktivit

Smyslem projektu je podpořit sociální interakce seniorů, díky nimž dojde k prevenci nebo odbourání sociální izolace a k udržení nebo zlepšení schopností a dovedností seniorů. Tohoto cíle bude dosaženo mj. navázáním spolupráce s pražskými předškolními zařízeními – členy žadatele. Výstupem projektu je vytvoření mezigenerační metodiky tak, aby došlo k profesionalizaci ...
Více


Provoz kulturně komunitního centra Czech Photo

Projekt je zaměřen na provoz kulturně komunitního centra Czech Photo, které je již v současnosti velmi aktivní v místě. Díky projektovým aktivitám dojde k zásadnímu rozšíření aktivit pro cílové skupiny projektu. Vybrané cílové skupiny se budou přímo podílet na aktivitách projektu prostřednictvím výukových kurzů fotografie, motivačních seminářů, komentovaných prohlídek a ...
Více


Posílení životního elánu seniorů společnými zážitky s nejmladší generací

Projekt je zaměřen na zmírnění sociálního vyloučení seniorů žijících v seniorských zařízeních či doposud v přirozeném prostředí. Cílí na jejich zapojení do života místní komunity pomocí mezigeneračních aktivit především ve školkách a na 1.stupni ZŠ. Nabízí aktivní skupinové setkávání, tvořivé dílny a čtení pohádek a praktickou pomoc seniorů ve školkách. ...
Více


Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7

Cílem projektu je rozvíjet činnost nového vzdělávacího a kulturního centra pro seniory Přístav 7 a profesionalizovat činnost NF Osvojme si stáří. Stávající provoz centra (vzdělávací, sportovní a kulturně kreativní aktivity) bude rozšířen o nová témata (poradenství, mezigenerační a multikulturní aktivity). Do aktivit se v průběhu 2 let projektu zapojí alespoň ...
Více


Sociální začleňování v JAHODĚ 2

Projekt navazuje na námi realizovaný projekt Sociální začleňování v Jahodě č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000144. Je zaměřen na pokračování aktivit kulturně komunitního života na území městské části Praha 14. Cílovou skupinou jsou děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci. Cílem je pomocí aktivit projektu realizovat prevenci vzniku sociálního vyloučení a aktivizaci ...
Více


Komunitní centrum při Mateřské škole V Úvalu

Projekt MŠ V Úvalu o.p.s. si klade za cíl vytvoření a provoz nového komunitního centra při MŠ na Praze 5, ul. Weberova 299/33, jehož hlavním posláním bude integrovat rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, rodiny cizinců a seniory do komunity. Ve prospěch cílových skupin vznikne a bude realizován systém ...
Více


Rozvoj komunitního centra Pexeso

Posláním projektu ROZVOJ KOMUNITNÍHO CENTRA PEXESO je zlepšení postavení dětí, mládeže a rodin s dětmi v nepříznivé sociální a psychosociální situaci v Praze-Zbraslavi a okolí. Sekundární cílovou skupinou je ostatní veřejnost, která je nutná pro předcházení sociálnímu vyloučení a začleňování do místní komunity těch, u kterých již k vyloučení došlo. ...
Více