Realizované projekty

47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 12. 4. 2021.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Moderní škola II.

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 3 zapojených škol. Modernizace odpovídá výukovým plánům zahrnujícím interaktivní metody s využitím informačních a komunikačních technologií, požadavkům na individualizaci výuky s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků včetně jazykové a ICT vybavenosti. Zároveň projekt vede k zrovnoprávnění přístupu ke vzdělávání a posílení ...
Více


Moderní škola IV.

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Modernizace odpovídá výukovým plánům zahrnujícím interaktivní metody s využitím informačních a komunikačních technologií, požadavkům na individualizaci výuky s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků včetně jazykové a ICT vybavenosti. Zároveň projekt vede k zrovnoprávnění přístupu ke vzdělávání a posílení ...
Více


Moderní škola III.

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 2 zapojených škol. Modernizace odpovídá výukovým plánům zahrnujícím interaktivní metody s využitím informačních a komunikačních technologií, požadavkům na individualizaci výuky s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků včetně jazykové a ICT vybavenosti. Zároveň projekt vede k zrovnoprávnění přístupu ke vzdělávání a posílení ...
Více


Ozvučovací agentura SERENDIPITY Prague s.r.o.

Podnikatelskou aktivitou nově založeného sociálního podniku v podobě společnosti s ručením omezeným bude zabezpečení koncertů, festivalů, sportovních akcí kde je potřeba ozvučení, osvětlení, videoprojekce či pódium – NACE 90.02. V podniku vznikne 5 pracovních míst na HPP z toho 2 pracovní místa pro zaměstnance z CS nezaměstnaní nad 50 let. ...
Více


Moderní škola I.

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 5 zapojených škol. Modernizace odpovídá výukovým plánům zahrnujícím interaktivní metody s využitím informačních a komunikačních technologií, požadavkům na individualizaci výuky s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků včetně jazykové a ICT vybavenosti. Zároveň projekt vede k zrovnoprávnění přístupu ke vzdělávání a posílení ...
Více


Cesta za kvalitním vzděláváním II./2018

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 4 základních škol na území Prahy, vybavení jejich odborných učeben pro rozvoj klíčových kompetencí žáků, zvýšení kvality vzdělávacího procesu a vytvoření podmínek pro přechod žáků do běžných škol. Navrhované aktivity jsou v souladu se Strategickým rámcem Místních akčních plánů. Aktivity projektu obsahují 2 ...
Více


Založení centra pohybových aktivit – sociální podnik

Cílem předkládaného projektu je především podpora začleňování cílových skupin do pracovního života prostřednictvím vytvoření sociálního podniku centra pohybových aktivit, podporou aktivizace a dalšího rozvoje jejich pracovních kompetencí a dovedností za účelem posílení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. ...
Více


Navýšení kapacity základního vzdělávání při ZŠ TGM v Praze 7

Smyslem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu základních škol na území hl. m. Prahy, konkrétně primárně na území MČ Prahy 7, a zajistit tak dětem podmínky pro kvalitní a inkluzivní základní vzdělávání. Podpořenou školou je Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34, kde v projektu vzniknou tři nové ...
Více


MŠ K Roztokům – polytechnická učebna

Cílem projektu je zdokonalování dovedností dětí v oblasti jemné i hrubé motoriky a osvojování si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností. Díky projektu vznikne nová učebna v rámci stávající mateřské školy, která bude využívána k polytechnické výchově. Děti díky dílnám získávají vztah k vědě a technice. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení odborných učeben Základní školy Marjánka

Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání v oblasti chemie, přírodních věd a polytechnického vzdělávání na Základní škole Marjánka. V rámci projektu budou vybaveny tři třídy moderními výukovými pomůckami. ...
Více


Společnou cestou

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace výuky automobilních oborů s ohledem na nový učební obor 39-41-L/01 Autotronik

Průmyslová revoluce 4.0 přináší do automobilového průmyslu revoluční technologie a prvky průmyslové automatizace. Značnou část konstrukčních prvků již tvoří elektronika, asistenční systémy, komunikační technologie, částečně či plně autonomní řízení, na trhu jsou již hybridní a plně elektrické systémy pohonu. Vše souvisí s nutnou modernizací a inovací vzdělávacího procesu pro osvojení ...
Více


Dětská skupina Jesličky

Cílem projektu je transformace stávajícího zařízení péče o děti na zařízení poskytující službu péče o děti dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a jejich provoz. Jedná se o zařízení s kapacitou 15 dětí, s adresou místa provozu ...
Více


Úklidové služby sociálního podniku Sigyn Invest, s.r.o.

Projekt se zaměřuje na vznik sociálního podniku, kterým bude úklidová společnost SIGYN INVEST s.r.o. V rámci projektu bude podpora formou začlenění se zpět do pracovního procesu udělena 6-ti osobám z cílových skupin. Projekt povede manažerka podniku, která má z minulých let zkušenosti s vedením OZP. Výsledkem projektu je zvýšení zaměstnanosti ...
Více


Rekonstrukce objektu Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše Armády spásy

Předmětem projektu je rekonstrukce budovy Centra sociálních služeb B.Bureše Armády spásy v Praze – Holešovicích. Dojde tak ke zvýšení kvality 3 poskytovaných sociálních služeb v CSS – azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra. Realizace projektu proběhne v roce 2019 a 2020. ...
Více


Úklidové služby sociálního podniku Sigyn Invest, s.r.o.

Projekt se zaměřuje na vznik sociálního podniku, kterým bude úklidová společnost SIGYN INVEST s.r.o. V rámci projektu bude podpora formou začlenění se zpět do pracovního procesu udělena 6-ti osobám z cílových skupin. Projekt povede manažerka podniku, která má z minulých let zkušenosti s vedením OZP. Výsledkem projektu je zvýšení zaměstnanosti ...
Více


Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Dubeč

Projekt řeší vytvoření 2 sociálních bytů (dostupné byty) v podkroví bytového domu v ul. Netlucká 11, Praha-Dubeč pro osoby v bytové nouzi z CS dle 35. výzvy OP PPR. Je prokázána poptávka po bytech. Vzniká tak možnost integrace potřebných osob a bude tak předcházeno k jejich sociálnímu vyloučení. 4NP BD ...
Více


Rozšíření činnosti výrobního družstva Drutěva

V realizaci projektu dojde k rozšíření podnikatelské činnosti výrobního družstva Drutěva, které je největším zaměstnavatelem OZP v reginu. Novou podnikatelskou činností bude otevření prádelny a žehlírny. Provozovna bude v budově v Praze 7 Holešovicích, která je v majetku družstva. Celkem bude vytvořeno 5 pracovních míst pro osoby z cílových skupin ...
Více


Kulturně komunitní centrum

Projektem bude vytvořeno kulturně komunitní centrum nástavbou objektu ÚMČ v souladu s 35. výzvou OP PPR pro osoby z CS a občany Suchdola a okolí. Cílem je integrovat znevýhodněné skupiny osob, aktivizovat je a zkvalitnit jejich život. Pomoci jim při začleňování do většinové společnosti a zapojit ostatní občany do komunitního ...
Více


Komunitní centrum při ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Projekt ZŠ genpor. Františka Peřiny si klade za cíl vytvoření a navazující provoz kulturně komunitního centra při naší Základní škole na Praze 17 v Řepích, jehož hlavním posláním bude posilování místní soudržnosti a sociální začleňování rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, rodin z odlišného sociokult. prostředí a jejich dětí. ...
Více