Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Školní zahrada k podpoře EVVO – vybudování celoroční venkovní učebny a návazná modernizace zahrady

Projekt řeší absenci vhodného prostorového zázemí pro vzdělávání dětí v EVVO a polytechnice a zlepšování podmínek pro pedagogickou činnost v MŠ Albrechtická vybudováním venkovní učebny, instalací vzdělávacích prvků a přeměnou na přírodní zahradu k zajištění kvalitního předškolního vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí dětí. Vhodné zázemí v MŠ chybí. Posílí se ...
Více


Svět kolem nás

Základním cílem projektu je podpora výchovy k polytechnickému a environmentálnímu vzdělávání žáků mateřské školy s pozitivním dopadem na osobnostní rozvoj dítěte, jeho začlenění v rámci společnosti a zvýšení přitažlivosti polytechnických oborů pro žáky mateřské školy. Zásobník náhradních projektů ...
Více


Vybavení učeben mediální komunikace a modernizace jazykových učeben

Projekt se soustředí na modernizaci jazykové učebny. V rámci projektu bude nově vybudována jazyková laboratoř s interaktivní tabulí pro 16 žáků. Laboratoř bude vybavena unikátní technologií podporující všechny jazykové kompetence žáků. Učebna bude využívána všemi vzdělávacími obory školy (provoz diplomatických služeb, právní administrativa, řízení lidských zdrojů a bankovnictví). Pořízení této ...
Více


Investice v MŠ U RUMCAJSE, Praha 13

Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i ...
Více


Navýšení kapacity Mateřské školy Řeporyje

Bude vybudována přístavba stávajícího objektu MŠ Řeporyje s kapacitou 50 dětí (2 třídy á 25 dětí) v souladu s podmínkami 36. výzvy OP PPR a respektováním potřeb stanovených CS. Cílem je zvýšení kapacity stávající MŠ na potřebnou úroveň a vyřešení nežádoucího stavu chybějících míst v MŠ. MČ Praha – Řeporyje ...
Více


Vybudování Komunitního centra JAKO DOMA

Cílem projektu je vybudování Komunitního centra JAKO DOMA pro seniory. Komunitní centrum bude vybudováno v polovině objektu ul. Národních hrdinů č.p. 366, který je ve svěřené správě MČ Praha Dolní Počernice. Smyslem projektu je vybudovat prostory a zázemí pro realizaci sociálně-aktivizačních aktivit (kulturních, aktivizačních, sociálních a pohybových) pro cíl.skupinu, kterou ...
Více


Automatizovaný systém pro správu informačních modelů staveb hl. m. Prahy

Obsahem projektu je vývoj jednotného celoměstského systému pro evidenci a správu informačních modelů staveb pro účely hospodaření s nemovitým majetkem HMP. Systém bude provázán s existujícími projekty 3D modelu Prahy a digitální technické mapy tak, aby vznikl jedinečný procesní a vzájemně propojený datový model geografických a pasportních informací. Toto inovativní ...
Více


Křížem krážem

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Waldorská 54

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora multikulturality v MŠ U Uranie

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze a multikulturní vzdělávání 2020-2022 – ZŠ Kbely

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora rozvoje inkluzivního prostředí v ZŠ Heřmánek prostřednictvím inspirace ze zahraničí

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím zahraničních stáží, komunitní aktivity s rodiči/zákon. zástupci žáků, projektová výuka a podpora inkluzivního prostředí školy. ...
Více


Šablony OP PPR pro MŠ Sluneční

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Křížem krážem

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Spojme síly II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


OPPPR – 54 Inkluze a multikulturní vzdělávání II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


ZŠ Chvaletická 54

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ U Rybníčku 54

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


SŠ elektro 54

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Šablony OP PPR pro SŠ Vinohradská

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více