Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Rozvoj demokratické kultury na školách – Praha 11

Projekt podpoří zavedení a zvýšení efektivity demokratických institucí škol zřizovaných MČ Praha 11, zejména Školských rad a Žákovských parlamentů, a zapojení jednotlivých aktérů školního života (žáci, rodiče, učitelé, vedení škol, zástupci obce) do života školy. Zapojené školy využijí cílenou podporu pro realizaci aktivit, které podporují zvyšování kompetencí pro rozvoj demokratické ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na ZŠ Vratislavova

Projekt reaguje na nárůst počtu žáků i pedagogů, který zpřetrhal dříve funkční způsob komunikace a přirozenou účast na životě školy. Nastaví nové komunikační kanály, podpoří setkávání a důvěru pedagogů a žáků ve třídách a Školním parlamentu a prohloubí demokratické kompetence. Následně ověří, jak prostřednictvím Školního parlamentu usnadnit spolupráci obou skupin ...
Více


Vzdělávací program „Já Praze, Praha mě“

Projekt vytvoří a ověří školní výukový program zaměřený na podporu rozvoje kompetencí k udržitelnému rozvoji, včetně digitálního interaktivního vzdělávacího zdroje určeného pro žáky druhého stupně ZŠ. Nosným tématem je udržitelnost v kontextu města Prahy. ...
Více


Odborný průvodce žáků s odlišným mateřským jazykem na školním poradenském pracovišti ZŠ

Projekt bude zaměřen na rozšíření školního poradenského pracoviště ZŠ o pozici odb. průvodce žáků s OMJ s metodickou podporou akad. pracovníků Pedagogické fakulty UK. V projektu budou posíleny specifické kompetence škol, učitelů i žáků ZŠ v oblastech demokratické kultury a dialogizace vyučování ve třídě. Hl. výstupem bude vytvoření a ověření ...
Více


Skauting pro školy v Praze

Projekt Skauting pro školy v Praze připraví 6 vzdělávacích programů pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ, které budou zaměřené na sociální pilíř udržitelného rozvoje. Skrze programy budou žáci a studenti do hloubky poznávat témata jako udržitelný rozvoj města, chudoba a dostupnost bydlení a důstojné stáří. Po poznání problému ...
Více


Rozvoj kompetencí demokratické kultury v oblastech kritického myšlení a efektivní komunikace

Záměrem projektu je rozvoj a zkvalitnění kompetencí CS dětí a žáků v oblastech demokratické kultury, konkrétně aktivit zaměřených na kritické myšlení, motivaci a efektivní komunikaci. Toho bude dosaženo pomocí inovativní formy informálního vzdělávání skrze zpřístupnění zcela nových programů, které nabídnou digitální vzdělávací zdroje s interaktivním obsahem, metodické příručky pro CS ...
Více


MŠ Čtyřlístek – Zahrada pro EVVO a polytechnické vzdělávání

Cílem projektu je rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) potřebných pro environmentálně odpovědné jednání ? to znamená jednání týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji. Záměrem projektu je nabídnout dětem komplexní systém polytechniky a EVVO v co nejvyšší kvalitě a otevřít jim tak nové současné trendy a přístupy. ...
Více


Rozvoj kompetencí demokratické kultury v oblastech kritického myšlení a efektivní komunikace

Záměrem projektu je rozvoj a zkvalitnění kompetencí CS dětí a žáků v oblastech demokratické kultury, konkrétně aktivit zaměřených na kritické myšlení, motivaci a efektivní komunikaci. Toho bude dosaženo pomocí inovativní formy informálního vzdělávání skrze zpřístupnění zcela nových programů, které nabídnou digitální vzdělávací zdroje s interaktivním obsahem, metodické příručky pro CS ...
Více


Podpora inkluze na Pražské taneční konzervatoři a střední odborné škole

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, projektová výuka a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. V rámci projektu budou podpořeni všichni žáci s OMJ zejména personální podporou školy. ...
Více


Podpora inkluze na Střední škole hotelnictví a gastronomie International

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, projektová výuka a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. V rámci projektu budou podpořeni všichni žáci s OMJ zejména personální podporou školy. ...
Více


ZŠ a MŠ K Dolům – škola demokracie pro všechny

Projekt je zaměřen na posílení demokratické kultury v ZŠ a MŠ K Dolům, Praha 12. Během projektu bude zdokonaleno žákovské zapojení do rozhodovacích procesů školy tak, aby bylo posíleno inkluzivní klima. Aktivity jsou zaměřeny komplexně a průřezově na všechny aktéry, kteří do těchto procesů zasahují, nebo je ovlivňují i nepřímo ...
Více


Multikulturní vzdělávání v MŠ Atomík II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: jedno komunitně-osvětové setkání s veřejností a rodiči, dvě odborně zaměřená setkání s rodiči – vzdělávání pedagogů – 4 kurzy DVPP v rozsahu á 8 hodin. ...
Více


Rozvoj vyučování češtiny jako druhého jazyka

Projekt reaguje na neutěšenou situaci v oblasti vzdělávání učitelů češtiny jako druhého jazyka. Školy se potýkají jak s nedostatkem kvalifikovaných učitelů/lektorů, tak i s nejasnou koncepcí toho, co je výukovým obsahem předmětu čeština jako druhý jazyk včetně absence kvalitních didaktických materiálů a učebnic. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání učitelů ...
Více


Na cestě k demokratické kultuře na střední škole

Projekt je zaměřen na koncepční podporu rozvoje demokratické kultury (DK) na 4 středních školách v Praze. Toho bude dosaženo aktivní účastí žáků v práci s klíčovými tématy pro DK při mediální tvorbě, zapojením učitelů SŠ do inovace třídnických hodin a práce s klimatem tříd, aktivním občanstvím žáků na stážích v ...
Více


Otevřené třídy Prahy 22

Projekt se zaměřuje na vytvoření a realizaci vhodných opatření a nástrojů pro začleňování dětí a žáků s OMJ, na vytvoření jednotného a přívětivého prostředí pro práci s žáky s OMJ, efektivní spolupráci rodičů se školami a zapojení místních NNO. Projektu se aktivně účastní 5 MŠ a 3 ZŠ na území ...
Více


DEMOKRATICKÁ ŠKOLA

Cílem projektu je v průběhu 27 měs. podpořit rozvoj demokratické kultury (DK) na min. 3 SŠ prostřednictvím systematické podpory rozvoje kompetencí žáků v oblastech uvědomělého občanství, dobrovolnictví a mediální gramotnosti a dále profesního rozvoje učitelů v oblasti specifických kompetencí potřebných k rozvoji DK ve škole a za podpory aktivní spolupráce ...
Více


Happy point – pražské šablony III

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na ZŠ Kunratice

Projekt je zaměřen na rozvoj demokratické kultury na ZŠ Kunratice. Aktivity cílí na vedení, učitele a žáky školy. Za pomoci externích a interních průvodců demokratickou kulturou budou nastaveny hodnoty a vize demokratické školy. Tato vize bude implementována a ověřována v rámci spolupráce pedagogů za podpory průvodců. Také bude podpořeno fungování ...
Více


Školy pro budoucnost

Projekt zavádí na 7 ZŠ v Praze program kreativní výuky Kreativní partnerství, který nastavuje spolupráci umělců s učiteli na přípravě i realizaci výuky a pilotně ověřuje koncept Dětského Think Tanku rozvíjejícího expertízu, samostatnost a veřejnou aktivitu žáků v oblasti udržitelného rozvoje. Projekt rozvíjí participativní metody využívající umění. Zaměřuje se na ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček

Cílem projektu je zavést demokratickou výchovu na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček s.r.o. a tím posílit demokratickou kulturu ve škole. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice demokratické kultury, lidských práv. 2) Vytvořením plánu demokratické výchovy jeho implementace do výuky předmětů a volnočasových aktivit na ...
Více