Realizované projekty

   ***   Doporučení pro administraci projektů v rámci výzev č. 28, 49 a 54 - ZDE   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 26. 10. 2020   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Divadelním zážitkem k demokracii

Projekt vytvoří vzdělávací program využívající divadlo a paradivadelní aktivity jako prostředek ke zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze, k předávání znalostí a osvojování si sociálních a občanských kompetencí žáků ZŠ a SŠ v Praze. Součástí projektů jsou workshopy pro pedagogy zaměřené na rozvoj demokratické kultury v zapojených školách prostřednictvím využití ...
Více


Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v Anglicko-české školce YMCA

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky (dvojjazyčný školní asistent), vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 109 960 EUR Celkový počet dětí ve školce: 19 Počet dětí s OMJ: 3 ...
Více


Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu

Dva 71 hodinové kurzy pro průvodce CDC (v letech 2020 a 2021). Absolventi kurzu budou schopni s CDC seznámit vedení školy a pedagogický sbor, zmapovat situaci na škole a navrhnout změny. Náplní kurzů bude osvojení si kompetenčního modelu a jeho aplikace prostřednictvím lektorských a komunikačných dovedností, vzdělávacích metod a za ...
Více


Dostavba ZŠ Praha – Dolní Chabry

Projekt reaguje na zvyšující se potřebu CS po umístění v ZŠ s péčí pro žáky se SVP a sociokulturním znevýhodněním, s respektem k aktuálním požadavkům na sociální inkluzi (snížení počtu dětí ve třídě, individualizace), kterou nyní nelze (100% naplněná kapacita) uspokojit. V ZŠ Dolní Chabry vznikne 10 kmenových učeben pro ...
Více


Kompetence pro demokratickou kulturu – nástroj pro otevřenou společnost II

Ve spolupráci s vybranými odborníky dojde k inovaci vzdělávacího programu pro pedagogy-specialisty na implementaci modelu kompetencí pro demokratickou kulturu (CDC) do pražských škol. Těžiště projektu tkví ve vybavení pedagogů metodami zapojování zainteresovaných skupin (učitelé, žáci, vedení školy, rodiče a komunita) do rozhodovacích procesů a do výuky, zhodnocení proinkluzivního prostředí a ...
Více


Nest Big Data Arena

Cílem projektu NEST BIG DATA ARENA je vytvoření zcela jedinečného inkubátoru v centru hlavního města a jeho následné provozování tj. administrativního objektu pro podporu podnikání a zavádění inovačních metod do regionálního podnikatelského prostředí ve spolupráci s výzkumným partnerem projektu. Projekt je zaměřen na znalostně intenzivní firmy, kterým nabídne jedinečné prostředí ...
Více


Čeština na druhou!

Projekt se bude věnovat vzdělávání dvou cílových skupin – dvojjazyčným asistentům pedagoga a specialistům na výuku češtiny jako druhého jazyka. Oběma cílovým skupinám nabídneme ucelený vzdělávací program (VP, rozsah 63, resp. 70 vyučovacích hodin), součástí bude praxe a spolupráce se školami. Na VP budou navazovat další semináře, metodická podpora, webová ...
Více


Mateřská umělecká škola Muška-pražské šablony II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace: 230 769 EUR Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): celkový počet dětí/žáků školy (platný k září 2018):30 počet dětí/žáků ...
Více


Začleňování a podpora dětí s odlišným mateřským jazykem ve Villa Luna

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol, – vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, – odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí, – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat k 31.12.2018 = 400,000 EUR Počet zaměstnanců k 31.12.2018 = 13 ...
Více


Všichni jsme tu kamarádi II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 2.260.407 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy – ...
Více


Výzva 49 ZŠ UVN

DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR 371 365 Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): – celkový počet dětí/žáků 306 – počet dětí/žáků s OMJ na škole 21 ...
Více


MODERNIZACE MZŠ

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření moderní jazykové multimediální učebny, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – komunikace v cizích jazycích a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Putováním Evropou k nové inspiraci

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 4.634.692,953 Základní údaje o dětech, ...
Více


Putováním Evropou k nové inspiraci

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 4.634.692,953 Základní údaje o dětech, ...
Více


VÝZVA 49 MŠS

Roční obrat organizace v EUR 371 365 Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): 160 celkový počet dětí/žáků školy – počet dětí/žáků s OMJ na škole 9 ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ a MŠ Sdružení

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 209 383.013 Základní údaje o ...
Více


Výzva 49 ZMŠL

Projekt je zaměřen na: přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 2 259 549,6 EUR Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): 792 celkový počet dětí/žáků ...
Více


Multimediální učebna přírodních věd a cizích jazyků ZŠ Poláčkova

Předmětem projektu je modernizace multimediální učebny přírodních věd a cizích jazyků a pořízení vybavení. Cílem projektu je zajistit moderní výukové metody pro praktické i teoretické vyučování tak, aby byly na požadované úrovni technického vývoje a umožňovaly rozšíření moderních forem výuky. Konečným cílem projektu je rozvojem klíčových kompetencí v oblasti přírodních ...
Více


Příběhy těch, co museli jít

Projekt spadá do výzvy 51 podporované aktivity 4.1.2.2. Rozvoj demokratické kultury ve škole. Rozvíjí CDC prostřednictvím mapování příběhů lidí, kteří byli z různých důvodů nuceni odejít z Prahy. Přinese do výuky Dě, Zem, ČJ a ZSV na vzděl. program věnující proměnám pražské populace a žákovský sběr příběhů a zkoumající příčiny ...
Více


Mosty ke školám II

Cílem projektu je ve 4 školách v Praze podpořit zavedení systémových změn v začleňování dětí/žáků s OMJ, rozšíření chápání sociokulturní rozmanitosti zvýšením kvality multikulturního vzdělávání, volnočasovými a komunitními aktivitami prostřednictvím 6 KA (Zmapování a nastavení spolupráce a komunikace s CS, Vytvoření plánů škol pro začleňování dětí/žáků OMJ, Vytvoření plánů multikulturní ...
Více