Realizované projekty

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 13. 7. 2020   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Podpora inkluze na Pražské taneční konzervatoři a střední odborné škole

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. ...
Více


Odborné učebny pro rozvoj přírodních věd a polytechnických dovedností – ZŠ J. Cimrmana, Praha – Lysolaje

Cílem projektu je vytvořit novou odbornou učebnu pro rozvoj polytechnických dovedností, učebnu pro výuku přírodních věd (fyzika, chemie, přírodopis) a počítačovou učebnu v ZŠ Praha – Lysolaje a vybavit je potřebným zařízením a vzdělávacími pomůckami pro rozvoj klíčových kompetencí žáků a související práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Model CDC pro školní praxi

Cílem projektu je přispět k navýšení počtu specialistů na inkluzivní vzdělávání zahrnující práci s kompetencemi pro demokratickou kulturu na území Hlavního města Prahy prostřednictvím školení, podpůrných materiálů a podpory cílové skupiny. ...
Více


Podpora inkluze na Základní škole Duhovka

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. ...
Více


Kulturně komunitní centrum Praha – Zbraslav

Cílem projektu je zlepšení postavení rodin s dětmi a dětí v nepříznivé sociální situaci na území MČ Praha – Zbraslav a preventivní aktivity vedoucí k co největší eliminaci ohrožení rodiny a dítěte. ...
Více


Vítej mezi námi

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Mateřská škola VEČERNÍČEK, Praha 13, Vlachova 1501

Cílem projektu je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. ...
Více


Zkvalitnění polytechnické a přírodovědné výuky na ZŠ Praha – Lipence

Cílem projektu je zkvalitnění výuky na Základní škole Praha-Lipence pořízením specializovaného vybavení určeného pro polytechnickou a přírodovědnou výuku. ...
Více


Rozvoj přírodovědných a polytechnických dovedností dětí z MŠ DUHA včetně zajištění podpůrných opatření pro žáky se SVP

Cílem projektu je rozvoj polytechnických a přírodovědných dovedností dětí z MŠ DUHA a dalších spolupracujících škol včetně zajištění podpůrných opatření pro žáky se SVP. ...
Více


Podpora inkluze v Montessori školách Andílek

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Praha 5 Kurandové

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. ...
Více


Mateřská škola Hrnčíře

Cílem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu zařízení péče o předškolní děti na území hl. m. Prahy a umožnit tak jejich rodičům včasný návrat na trh práce a zároveň zajistit těmto dětem podmínky pro plnohodnotné předškolní vzdělávání. ...
Více


Na Beránku do 21. století

Cílem projektu je vytvořit pro žáky základní školy a jejich učitele moderní podmínky pro efektivní výuku cizích jazyků a přírodních věd. ...
Více


PRO VIZE – odborné učebny ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12

Cílem projektu je modernizovat dvě učebny základní školy pro rozvoj klíčových kompetencí – výuka přírodovědných oborů, matematická a finanční gramotnost a jednu učebnu mateřské školy s edukativním zaměřením na podporu polytechnického vzdělávání a EVVO v propojení s venkovními prvky. ...
Více


Zajištění vybavenosti školy pro rozvoj gramotnosti a kompetencí žáků na ZŠ Kunratice

Cílem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro podporu pedagogů školy v oblasti inovace výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy. ...
Více


Multikulturní vzdělávání v MŠ Akademie věd

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. ...
Více


Škola sv. Augustina – připravena pro svůj rozvoj

Cílem projektu je zlepšit úroveň vybavení MŠ a ZŠ sv. Augustina, posílit rovný přístup ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře na území MČ Praha 4 a podpořit společné vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí žáků školy. ...
Více


Jazyková laboratoř

Cílem projektu je vytvořit moderní jazykovou (multimediální) učebnu, která odpovídá požadavkům dnešní doby. Vytvořením nové učebny se podpoří cca 90 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ...
Více


Školní přírodovědná učebno-laboratoř LABnet, nejenom pro školy EDUCAnet (otevřená net platforma pro školy)

Cílem projektu je vybudování přírodovědné učebno-laboratoře nové generace, která bude sloužit jako laboratoř i učebna. Učebno-laboratoř bude vybavena počítači, tablety, měřicími systémy, žákovskými stavebnicemi a audiovizuální technikou pro LABnet přírodovědné experimenty. ...
Více


Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy reklamní a umělecké tvorby – MICHAEL

Cílem projektu je modernizace odborných učeben pro výuku odborných předmětů spadajících do oborů Filmová tvorba a Design interiéru. ...
Více