Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

DiGiArt_Celoroční venkovní učebna

Cílem projektu je vznik venkovní odborné učebny s užitnou plochou cca 28 m2, odpovídající výukovému prostoru pro cca 14 žáků. Učebnu bude využívána dvěma vzdělávacími zařízeními žadatele (Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Vyšší odborná škola informačních studií). ...
Více


Učebna rychlé výroby prototypů

V rámci projektu dojde k vybavení učebny rychlé výroby prototypů 8 ks vysoce kvalitních zařízení pro 3D tisk s velkokapacitním zásobníkem materiálů, se 2 tryskami a automatickým zaváděním, připravených pro průmysl 4.0 vzájemným propojením do digitální továrny s centrální správou zařízení. Tyto tiskárny budou primárně využívány pro výuku v rámci ...
Více


Rozvíjení kreativity v polytechnickém a přírodovědném vzdělávání

Projekt zaměřen na modernizaci zařízení a vybavení školy v oblastech polytechnické gramotnosti, environmentální výchovy a přírodních věd, čtenářské gramotnosti a digitálních kompetencí dětí a žáků. ...
Více


FMŠ Arabská – Učíme se venku – na zahradě

Cílem projektu je vybudovat dětem z mateřské školky vhodné zázemí pro využití v rámci enviromentální a polytechnické výuky na stávající zahradě školy. Projekt je zaměřen na vybudování prvků v zahradě školky, které budou využity k rozvoji polytechnických dovedností, environmentální výchově, výchově k udržitelnému rozvoji a podporu EVVO. ...
Více


Modernizace multifunkční učebny přírodních věd

Předmětem projektu je modernizace multifunkční učebny přírodních věd, která bude disponovat IT vybavením, novým nábytkem a moderními výukovými pomůckami pro výuku přírodních věd. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v Základní a mateřské škole Praha 5 – Smíchov, Grafická 13. Žáci získané dovednosti a znalosti uplatní nejen na středních ...
Více


Modernizace výuky přírodních věd na Roháčovkách

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření 2 moderních přírodovědných učeben, které budou odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborné učebny budou sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Přírodovědná laboratoř

Projekt spočívá v modernizaci přírodovědné učebny, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna budou sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Bezpečně a v souladu s přírodou

Projekt je zaměřen na tři oblasti: výchova k udržitelnému rozvoji a podpora EVVO, rozvoj a podpora polytechnické výchovy, zajištění bezpečnosti dvouletých dětí v MŠ. Tyto oblasti budou naplněny vybudováním venkovní učebny pro EVVO (jurta) a vybavení zahrady a vnitřních prostor badatelskými pomůckami, dále bude rozšířena a vybavena dílnička o venkovní ...
Více


Podpora EVVO a polytechniky v Mateřské škole Dubeč

Projekt řeší podporu výuky EVVO a polytechniky pro CS a zlepšování podmínek pro pedagogickou činnost v MŠ Dubeč pořízením venkovní badatelny, prvků a didaktických pomůcek k rozvoji EVVO, polytechnických dovedností a klíčových kompetencí dětí. Realizace projektu přispěje k zajištění kvalitního vzdělávání, posílí rozvoj EVVO a polytechniky, podpoří rovný přístup ke ...
Více


Podpora komunikace v cizích jazycích pro žáky ZŠ Starodubečská 413, Praha – Dubeč

Projekt řeší potřebu cílové skupiny pro podporu efektivní výuky jazyků a zlepšování podmínek pro pedagogickou činnost v základní škole. Díky projektu OP PPR dojde k modernizací vybavení specializovaných jazykových učeben (nábytek, HW, SW). ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení odborné učebny – polytechnická učebna – v Základní škole, Praha 8, Glowackého 6

Projekt řeší podporu výuky polytechniky a řemeslných dovedností pro CS žáků, vč. SVP a zlepšování podmínek pro pedagogickou činnost v ZŠ Glowackého vybudováním polytechnické učebny s vybavením nábytkem, AV technikou, nářadím a pomůckami k rozvoji polytechniky a klíčových kompetencí žáků. Realizace přispěje ke kvalitnímu vzdělávání, podpoří rovný přístup ke vzdělání ...
Více


Přírodní zahrada hrou v MŠ Oáza – podpora EVVO a polytechniky

Projekt řeší potřebu CS podpory výuky EVVO a polytechniky a zlepšování podmínek pro pedagogy v MŠ Oáza, vybudováním polytechnické učebny, didaktických prvků a pomůcek k rozvoji EVVO, polytechnických a řemeslných dovedností a klíčových kompetencí dětí. Realizace projektu přispěje k zajištění kvalitního vzdělávání, posílí rozvoj EVVO a polytechniky, podpoří rovný přístup ...
Více


Modernizace učebny polytechnického vzdělávání ZŠ profesora Švejcara

Projekt je zaměřen na modernizaci a vybavení učebny polytechniky za současného navýšení kapacity učebny Základní školy profesora Švejcara v Praze 12, učebna se skládá z prostoru učebny a přípravny. Projektem budou vytvořeny nové moderní prostory pro výuku školních dílen a robotiky, které budou žákům k dispozici pro komplexní vzdělávání v ...
Více


Modernizace kovářské dílny pro učební obor 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Cílem projektu je modernizace odborných učeben – kovářských dílen a pasířské dílny pro učební obor 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř, který je jedním ze stěžejních oborů tradičně na škole vyučovaných. Škole se také podařilo obnovit výuku v samostatném zaměření na uměleckého pasíře a v současné době jediným zařízením, které ...
Více


Modernizace učebny fyziky na Gymnáziu prof. Jana Patočky

Hlavním cílem projektu je modernizace učebny fyziky a její vybavení pro badatelsky orientovanou výuku tohoto předmětu ve všech ročnících. ...
Více


Modernizace přírodovědné učebny

Předmětem projektu je modernizace přírodovědné učebny, která bude disponovat IT vybavením, novým nábytkem a moderními výukovými pomůckami pro výuku přírodních věd. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality pro vzdělávání v ZŠ, Praha 4, Květnového vítězství 1554. Žáci získané dovednosti a znalosti uplatní nejen na středních školách, ale i v budoucím ...
Více


Vybudování odborné učebny polytechnické výchovy

Předmětem projektu je vybudování odborné učebny, která bude disponovat novým nábytkem, IT vybavením a moderními výukovými pomůckami pro polytechnické vzdělávání. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a rozvoj znalostí a dovedností žáků v oblasti polytechnického vzdělávání. Toho bude dosaženo vybudováním učebny polytechnické výchovy a pořízením odpovídajícího vybavení učebny v ZŠ ...
Více


Multimediální učebna cizích jazyků a přírodních věd

Předmětem projektu je modernizace odborné učebny cizích jazyků a přírodních věd, která bude disponovat IT vybavením, novým nábytkem a moderními výukovými pomůckami pro výuku přírodních věd a cizích jazyků. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality pro vzdělávání a rozvoj znalostí a dovedností žáků v oblasti přírodních věd, cizích jazyků, čehož ...
Více


Divadlem k demokracii – Archa.školám

Projekt propojuje občansko-vzdělávací procesy s postupy umělecké tvorby v oblasti scénických umění. Obsahuje komplexní a metodicky propracované workshopy pro pedagogy, specifické divadelní dílny pro žáky a studenty, divadelní představení s diskusemi a metodickými listy, hodnotící konferenci a metodickou příručku. Projekt rozvíjí u žáků a studentů schopnost dialogu, tolerance, empatie, aktivního ...
Více


Hrajeme si v Pohádce – podpora EVVO a polytechniky

Projekt řeší potřebu podpory výuky EVVO, polytechniky, řemeslných dovedností a jemné motoriky v MŠ Pohádka, a to modernizací 4 tříd MŠ, pořízením didaktických prvků k rozvoji EVVO a polytechniky pro naplňování klíčových kompetencí dětí dle ŠVP. Realizace projektu přispěje k zajištění kvalitního vzdělávání, posílí rozvoj EVVO a polytechniky, podpoří rovný ...
Více