Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Komunitní centrum Husitská III

Projekt pomůže prostřednictvím komunitní sociální práce vykonávané v KC Husitská stabilizovat místní komunitu v lokalitě dolního Žižkova, která se dlouhodobě zaměřuje na řešení negativních aspektů spojených se sociálním vyloučením některých členů komunity v důsledku špatného přístupu k bydlení, špatného zdravotního stavu či příslušnosti k marginalizovaným etnickým či sociálním skupinám. Jedná ...
Více


Přístav 7

Projekt bude rozvíjet činnost KC pro seniory Přístav 7 s využitím nových aktivit (komunitní zahrada, environmentální a tvůrčí aktivity). Senioři se přímo zapojí do plánování a organizace aktivit KC prostřednictvím tzv. laboratoře empowermentu. Projekt pozitivně ovlivní také sociálně vyloučené seniory, kteří do KC nemohou docházet. Do projektu se v průběhu ...
Více


Má komunita, mí lidé II.

Projekt navazuje na obdobný projekt realizovaný ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením. Primárně se zaměřuje na specifickou CS děti a mládež, rodiny v nepříznivé sociální situaci, na příslušníky etnických menšin z celé Prahy. Prostřednictvím práce Kulturně komunitního centra, předškolního klubu, realizace workshopů, doučování a dalších neformálních přístupů ke vzdělávání podporuje ...
Více


Komunitní život napříč generacemi – prostor pro aktivizaci seniorů

Projekt zmírňuje sociální vyloučení a izolaci seniorů žijících v seniorských zařízeních i samostatně jejich aktivním zapojením do života místních komunit. Cílí na společné zážitky seniorů a dětí v seniorských zařízeních, v mateřských i základních školách a na komunitních akcích. Nabízí skupinové setkávání, tvoření, sportování, čtení pohádek a mezigenerační on-line programy. ...
Více


Podpora aktivizace komunitního života se zapojením osob po výkonu trestu III

Projekt zaměřený na rozvoj komunitního centra pro osoby opouštějící výkon trestu obsahuje takové aktivity, aby u cílové skupiny došlo k vhodné podpoře a jejich participaci v rámci místní komunity a aby došlo k prevenci sociálního vyloučení, případně k recidivě. Je plánováno odborného poradenství, výjezdní setkání, ale také různé druhy doprovodných ...
Více


Rozvoj sociálních služeb a podpora aktivizace komunitního života prostřednictvím Komunikujeme o.p.s.

Cílem projektu je rozvoj nabídky služeb Komunikujeme o.p.s. na území Hlavního města Prahy pro cílové skupiny. V rámci tohoto projektu dojde ke kombinaci dvou aktivit výzvy a to aktivit skupiny A Podpora sociálních služeb a aktivit skupiny B Podpora aktivizace komunitního života. ...
Více


Komunitní centrum Ostromečská – Praha Žižkov

Projekt je zaměřen na rekonstrukci bytového domu, který je ve vlastnictví Římskokatolické církve u kostela sv. Prokopa. V bytovém domě díky rekonstrukce vzniknou 2 patra určené pro provoz komunitního centra, které bude poskytovat pravidelné aktivity pro osoby z cílových skupin. První nadzemní podlaží bude bezbariérové. ...
Více


Komunitní centrum sv. Anežky

Cílem projektu je rekonstrukce vybraných  prostor v budově Londýnská 13/44 na Praze 2 Vinohradech za účelem vytvoření zázemí, ve kterém budou realizovány komunitní aktivity (aktivizační, kulturní, sociální, pohybové, aj.) pro osoby z 2 cílových skupin, ale i širší veřejnost z místních komunit. Projektem bude mj. také zajištěn bezbariérový přístup do ...
Více


Komunitní centrum MoJa

Činnost Komunitního centra MoJa bude zaměřena na předcházení sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením (konkrétně osob se sluch. postižením a osob se sluch. postižením s kombinovanou vadou) a posilování místní soc. soudržnosti prostřednictvím různorodých aktivit. Projekt podpoří posílení prevence sociálního vyloučení osob sluchově postižených ohrožených sociálním vyloučením a jejich zapojování ...
Více


Komunitní Praha 7

Projekt navazuje na činnost realizovanou v MČ Praha 7 v oblasti komunitní práce s dětmi, jejich rodinami a seniory. Projekt se opírá o záměry MČ formulované v řadě strategických materiálů (Akční plán 2020, MAP, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb). Cílem projektu je posilování sociálních kompetencí a začleňování cílové skupiny do ...
Více


Komunitní centrum L.E.S.

Cílem projektu Komunitní centrum L.E.S. (Les-Eko-Setkávání) je podpořit sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené rodiny v řešení jejich problémů a aktivizovat je k participaci na rozvoji komunitního života. Prostředkem k dosažení cíle je vznik a rozvoj přírodního ekoterapeutického komunitního centra na pomezí Prahy 7 a 8 v Troji, které bude ...
Více


Komunitní centrum Kardašovská III.

Projekt se zaměřuje na rozvoj a udržení KC Kardašovská v období 1/2021 – 12/2022, s cílem integrace osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených, mezi obyvatele místní komunity. Posláním projektu je podpořit osob z cílové skupiny (dále jen CS) ve vyvíjení aktivit komunitního, společenského, rozvojového, volnočasového i informačního charakteru, které ...
Více


Rozvoj Kulturně komunitního centra ART jako místa setkávání

Celodenní provoz Kulturně komunitního centra ART založeného na výtvarné tvůrčí práci s cílovou skupinou seniorů a osob se zdravotním postižením s krédem „Malujeme pro radost“. Rozvoj komunikace na výtvarné bázi s povýšením na obecnou komunikaci jak uvnitř cílové skupiny, tak s místní komunitou. Pořádání výtvarných kurzů a workshopů, výstav a ...
Více


Podpora komunitního života na Zbraslavi

Posláním a cílem projektu PODPORA KOMUNITNÍHO ŽIVOTA NA ZBRASLAVI je podpora rozvoje místní komunity. Již 14 let směřujeme všechny aktivity Pexesa k tomuto cíli. Rozvíjíme naše aktivity podle potřeb místní komunity a s tímto cílem byla naše organizace založena. Klíčové aktivity projektu cílí na rodiny (děti, dospělé i seniory) v ...
Více


Potkejme se na Kotlasce

Projekt je určen pro osoby ve/po výkonu trestu a rodiny s dětmi v nepříznivé soc. situaci v důsledku odsouzení člena rodiny. Podpořeno bude celkem 165 osob. Obě cílové skupiny mají vysokou míru sociálního vyloučení, stigma a cílová skupina osob v/po výkonu trestu se vyznačuje komplexem znevýhodnění a bariér pro řešení ...
Více


Komunitní aktivity pro cizince a jejich děti

Projektem plánujeme rozvíjet život cizinců v již fungujícím centru na území hl. m. Prahy s přihlédnutím k oblasti Prahy 9 a okolí. Snahou bude aktivizace zejména těch cizinců, kteří žijí či pracují v oblasti prostoru, kde je komunitní centrum zřízeno a bude rozvíjeno. Cílem projektu je rozvíjet prostor, který bude ...
Více


3. etapa – Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice

Projekt řeší rekonstrukci 7 bytů (Morseova 252, 253 Praha-Petrovice) a jejich přeměnu na sociální byty pro osoby v bytové nouzi z CS dle podmínek 46.V OPPPR. V domě 252 budou přeměněny 2 byty a 5 bytů v domě 253. Vzniká tak možnost integrace potřebných osob a nebude docházet k jejich ...
Více


Komunitně vzdělávací centrum Jako doma

Projekt se zaměřuje na podporu sociálně vyloučených žen a transsexuálních osob v Praze. Cílem je poskytnout této cílové skupině, která se ocitá bez domova nebo v sociální tísni, přístup k takovým službám a aktivitám, které reflektují a reagují na jejich specifické potřeby, posilují jejich zdroje a na jejichž podobě se ...
Více


Sociální začleňování v JAHODĚ III

Projekt navazuje na již realizovaný projekt Sociální začleňování v Jahodě 2 č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000781. Je zaměřen na pokračování aktivit kulturně komunitního života na území městské části Praha 14. Cílovou skupinou jsou děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci. Aktivity projektu budou zaměřeny na prevenci vzniku sociálního vyloučení, na aktivizaci ...
Více


Komunita InBáze

Projekt se složen z 5 vzájemně propojených klíčových aktivit  a 1 dílčí aktivity. Osloveno bude min. 2 500 osob z řad cílové skupiny, z toho min. 500 se zapojí jako účastníci projektu a minimálně 220 osob bude podpořeno nadbagatelně. Hlavním cílem projektu je vybudovat společně s cílovou skupinou silnou a ...
Více