Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Sociální podnik Limpio SP, s.r.o.

Na základě projektu vznikne sociální podnik – úklidová firma Limpio SP, s.r.o., za účelem rozšíření počtu pracovních míst pro znevýhodněné osoby na trhu práce, v souladu s výčtem cílových skupin ve výzvě OP PPR č. 38. Projekt umožní firmě její vznik prostřednictvím nákupu nemovitých prostor zázemí – skladu vybavení, kanceláře ...
Více


Stabilizace a navýšení kapacity integrační dílny

V rámci projektu vytvoříme nová pracovní místa pro osoby s duševním onemocněním na pozici Pomocný zahradník ve stávající integrační dílně Kokoza, o. p. s.. Vytvoříme celkem 5 nových integračních pracovních míst, která budou zachována i po skončení projektu. Zároveň bude vytvořeno místo peer konzultanta pro další osobu z cílové skupiny. ...
Více


Komunitní centrum Údolní

Realizací projektu dojde k vybudování nového komunitního centra v ulici Údolní 1147, v k.ú. Braník, na Praze 4. Komunitní centrum bude primárně zaměřeno na podporu aktivizační programů pro osoby v seniorském věku, ale i na volnočasové aktivity pro širokou místní komunitu. Komunitní centrum bude o výměře 256 m2 podlahové plochy ...
Více


Azylový dům pro rodiny s dětmi, Horáčkova 1096/3, Praha 4

Předmětem realizace projektu jsou stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3, Praha 4 za účelem vybudování Azylového domu pro rodiny s dětmi o celkové kapacitě 35 lůžek. Azylový dům bude sloužit k ubytování rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou na dobu max. 1 roku. Azylový ...
Více


Prádelna SIRONA

Nově vzniklý sociální podnik prádelna SIRONA nabídne zaškolení a následný rozvoj kompetencí, dovedností a znalostí 4 znevýhodněným osobám. Konkrétně se bude jednat o dvě osoby z cílové skupiny osoby opouštějící institucionární zařízení dětský domov a dvě osoby z cílové skupiny nezaměstnané osoby starší 50 let. Prádelna SIRONA je zaměřena na ...
Více


Projekt Čoko(z)féra

Cílem projektu Čoko(z)féra je založení nového provozu pro sociální podnikání a zahájení nových podnikatelských aktivit. Během i po realizaci projektu poskytne Čoko(z)féra pracovní uplatnění osobám z cílových skupin příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů dále pak případně nezaměstnaným osobám. Principy sociálního podniku budou od ...
Více


Lidi lidem

V projektu vznikne Kulturně komunitní centrum, kde bude probíhat převážná část aktivit a setkání s CS . Většina projektových aktivit se bude odehrávat v MČ Praha 5, ale i v dalších MČ. Projekt se opírá o tři typy aktivit: prevence soc. vyloučení, sociálně kulturní a vzdělávací. Cílem je podchytit CS, ...
Více


GO Aktiv, Vaše cesta do zaměstnání

Vznik nových podnikatelských aktivit, pracovních míst pro OZP a produktů, které vytváří provázaný systém návratu OZP do zaměstnání (rehabilitace/ergodiagnostika/firemní osvěta/agentura práce). Na kvalifikovaných pracovních pozicích působí přímo lidé se ZP, převážně se získaným poškozením mozku, kteří mají vlastní zkušenost s nevyhovujícím stavem. Díky tomu dokáží poskytnout cílený profesionální servis a ...
Více


Kulturně komunitní centrum Miškovice

Vznikne Kulturně-komunitní centrum, jehož cílem je posilování soc. soudržnosti a soc. začleňování na úrovni místních komunit v lokalitách Miškovic, Čakovic a Třeboradic. Pro CS realizovány aktivity kulturně společenské, tvůrčí a terapeutické, výchovně vzdělávací, volnočasové, pohybové, environmentální, poradenské, osvětové i čistě edukační. Posláním centra je prevence sociálního vyloučení osob ohrožených sociálním ...
Více


Sociální podnik – prodej cukrové vaty

Projekt se zabývá otevřením a následným provozem mobilních provozoven na prodej cukrové vaty. I když se jedná o na první pohled o jednoduchý způsob založení ?fast foodu?, s úzkou specializací, případná variabilita obchodních příležitostí a perspektiva nových obchodních míst, možné doplňování nových druhů sortimentu, konzultace s majiteli ploch na pronájem, ...
Více


Vznik Klubu OA

Projekt se zaměřuje na vznik sociálního podniku – nekuřácké restaurace Klub OA. Díky tomuto projektu vzniknou nová pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (osoby se zdravotním postižením, příslušníky etnických menšin, osoby dlouhodobě nezaměstnané). Vznik Klubu OA bude mít dále pozitivní dopad na komunitní život Satalic a přilehlého okolí. ...
Více


Přívětivé bydlení v azylovém domě na Praze 7

Projekt je zaměřený na rozvoj a modernizaci sociální služby azylového domu na Praze 7, který provozuje Otevřené srdce o.p.s. Azylový dům slouží k ubytování matek a otců s nezletilými dětmi v krizové sociální a bytové situaci na dobu max. 1 roku. Azylový dům je provozován v souladu se zákonem č. ...
Více


Rozvoj mobilního komunitního centra OKO

Rozšířená nabídka Mobilní komunitního centra OKO nabízí jedinečný prostor propojení cs-duševně nemocných a členy místních komunit(sekundární cs). Činnost MKC zvyšuje povědomí o problémech života cs, zapojuje je do komunit. života v jednotl. MČ, posílením vazeb mezi skupinami vytváří podmínky pro řešení problematiky na místní úrovni. V rámci aktivizač. programů cs ...
Více


Centrum demokratického vzdělávání II

Projekt se zaměřuje na zapojování migrantů a azylantů do života komunity, aktivní participaci na jejím životě a tím podporuje a přispívá k sociální soudržnosti. Vytváří prostředí, ve kterém se společně schází majorita a migranti a dochází tak eliminaci negativních jevů (předsudky a neznalost, které mohou vést až k diskriminaci na ...
Více


Rodina pro rodiny 2

Projekt navazuje na aktuálně realizovaný projekt Rodina pro rodiny (OP PPR). Podporuje a usnadňuje začleňování rodin s dětmi z různých kultur prostřednictvím kombinace volnočasových aktivit, komunitního mentoringu a mezigeneračního propojování. Multikulturní atmosféra Rodinného klubu Ulitka Pražačka umožňuje přirozenou formou bourat předsudky, snižovat izolaci a podporovat vzájemné soužití. Pomáhá tak se ...
Více


Rodina pro rodiny 2

Projekt navazuje na aktuálně realizovaný projekt Rodina pro rodiny (OP PPR). Podporuje a usnadňuje začleňování rodin s dětmi z různých kultur prostřednictvím kombinace volnočasových aktivit, komunitního mentoringu a mezigeneračního propojování. Multikulturní atmosféra Rodinného klubu Ulitka Pražačka umožňuje přirozenou formou bourat předsudky, snižovat izolaci a podporovat vzájemné soužití. Pomáhá tak se ...
Více


ROZVOJ INTEGRAČNÍCH AKTIVIT KOMUNITNÍHO CENTRA A ZAHRADY KOTLASKA

Projekt spočívá v rozvoji Komunitního centra a zahrady (dále KCaZ) KOTLASKA a navazuje na realizovaný proj. žadatele (v rámci OPPPR, do 12/2018). V proj. dojde k rozvoji zázemí centra a zintenzivnění principů participace a iniciativy ze strany CS a místní komunity. Projekt je zaměřen na rozvoj Strategie HMP formou uplatnění ...
Více


Komunitní centrum Protěž II

Projekt je zaměřen na provoz Komunitního centra Protěž na ulici Rybalkova, Praha 10, jehož cílovou skupinou jsou senioři a rodiny s dětmi v nepříznivé situaci. Hlavním cílem projektu je zajištění volnočasových aktivit, které pomohou seniorům trávit čas efektivně a předchází tak jejich sociálnímu vyloučení. Součástí projektu je i bezplatné poradenství. ...
Více


ROZVOJ INTEGRAČNÍCH AKTIVIT KOMUNITNÍHO CENTRA A ZAHRADY KOTLASKA

Projekt spočívá v rozvoji Komunitního centra a zahrady (dále KCaZ) KOTLASKA a navazuje na realizovaný proj. žadatele (v rámci OPPPR, do 12/2018). V proj. dojde k rozvoji zázemí centra a zintenzivnění principů participace a iniciativy ze strany CS a místní komunity. Projekt je zaměřen na rozvoj Strategie HMP formou uplatnění ...
Více


Komunitní centrum Kardašovská II

Hlavním cílem projektu je provoz komunitního centra v ulici Kardašovská na sídlišti Lehovec, Městská část Praha 14. Komunitní centrum nyní poskytuje své služby cílovým skupinám projektu, které jsou sociálně vyloučené nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Poskytované služby přispívají ke zmírnění či úplnému odstranění důsledků a příčin sociálního vyloučení a k ...
Více