Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Stavební úpravy pro komunitní centrum v objektu fary u sv. Vojtěcha v Praze 1

Cílem projektu je vybudování adekvátních prostor pro zahájení činnosti komunitního centra Římskokatolické farnosti u kostela sv. Vojtěcha Praha – Nové Město za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit pro zlepšení sociální situace komunity jako celku. Realizací záměru se otevře cesta pro nastartování nových aktivit, které zlepší a rozšíří ...
Více


Komunitní centrum Kunratice

Hlavním cílem projektu je vybudování nového komunitního centra, kde budou probíhat rozličné aktivity zaměřené na začleňování zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a příslušníků etnických menšin. Předmětem projektu je celková rekonstrukce objektu fary na adrese Kostelní náměstí 16, Praha – Kunratice. Předmětné prostory ...
Více


Komunitní centrum JAKO DOMA

Komunitní centrum JAKO DOMA podpoří seniory v zapojení do komunity v Dolních Počernicích prostřednictvím realizovaných sociálně aktivizačních aktivit, kterých se bude moci zúčastnit kromě seniorů také široká veřejnost, čímž nově vznikne společenství se silnými vazbami. KC JAKO DOMA pomůže dále seniorů s navázáním nových sociálních vazeb v rámci společenství, jehož ...
Více


Vznik a provoz Komunitního centra ČCE Smíchov

Cílem projektu je vznik, provoz a rozvoj kulturně komunitního centra Farního sboru Českobratrské církve evangelické na Smíchově za účelem podpory sociální soudržnosti a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením do místní komunity. Činnosti budou aktivizovat cílovou skupinu (CS) projektu a místní společenství, propojovat je, poskytovat CS finanční a právní poradenství a ...
Více


Art Movement, z.s.

Předmětem projektu je celková modernizace a zlepšení kvality poskytované sociální služby prostřednictvím nákupu vhodné nemovitosti a její rekonstrukce na adrese Tusarova 1521/26, 170 00 Praha 7. Hlavním přínosem projektu tak bude vybudování kvalitního stabilního místa a odpovídajícího zázemí pro poskytování sociální služby dle §70 (zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o ...
Více


Stavební úpravy a opravy budovy fary pro komunitní centrum u kostela sv. Petra a Pavla – Praha 16

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění, rozšíření stávající služby a zavedení nových návazných činností farnosti u kostela sv. Petra a Pavla. Realizací záměru se otevře cesta pro nastartování nových aktivit, které zlepší a rozšíří stávající služby a zahájí činnost nového komunitního centra. Komunitní centrum bude vytvářet prostor pro řešení krizových situací ...
Více


Mobilní poradna – bezpečné místo pro poskytování kvalitních služeb

Hlavním cílem projektu je pořízení funkční mobilní poradny ve smyslu kvalitně vybaveného automobilu, který bude obhospodařovat území hlavního města Prahy. Mobilní poradny umožňují poskytovat i poradenství v nepříznivé sociální situaci v oblasti zdraví. Často jsme totiž první (a často jedinou) organizací, se kterou osoby spolupracují. I proto náš tým tvoří ...
Více


Komunitní centrum MANA

Cílem projektu je vybudovat jedno komunitní centrum v budově Husova sboru ve Vršovicích v ulici Moskevská, který bude soužit pro mobilizaci zdrojů uvnitř komunity a pro tři CS: Senioři, Děti a mládež z rodin v nepříznivé soc. situaci, Rodiny s dětmi v nepříznivé soc. situaci včetně jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou do ...
Více


Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice

Cílem projektu je vybudovat nový objekt určený pro provoz nízkoprahového a komunitního centra, který bude odpovídat potřebám nestátní neziskové organizace pro poskytování a zajišťování registrovaných služeb a aktivit komunitního centra a současně bude odpovídat potřebám jejích cílových skupin. Předpokládá se, že provoz nízkoprahového a komunitního centra bude organizovat a zajišťovat ...
Více


Renovace sociálního bytu Osadní

Projektem dojde ke vzniku jednoho dostupného bytu formou rekonstrukce stávajícího bytu ve správě MČ Praha 7 na adrese adrese Osadní 1474/2, Praha 7, jehož stav neumožňuje dlouhodobý pronájem bez rekonstrukce. ...
Více


Zlepšení podmínek zázemí služby sociální rehabilitace v BONA, o.p.s.

Cílem projektu je vytvořit komplexní a provázanou síť podpory pro lidi s duševním onemocněním v lokalitě Prahy 8. Žadatel tak pořídí vhodné zázemí a nezbytné vybavení, které umožní těmto lidem důstojné a neformální setkávání i jejich vzájemnou aktivizaci. Zároveň žadatel reaguje na navýšení kapacity služby sociální rehabilitace, resp. Terénního týmu ...
Více


Renovace sociálního bytu U Průhonu

Projektem dojde ke vzniku jednoho dostupného bytu formou rekonstrukce stávajícího bytu ve správě MČ Praha 7 na adrese U Průhonu 1138/28 ...
Více


Nízkoprahové komunitní centrum Zvonařova pro integraci lidí s duševním onemocněním

Hlavním cílem projektu je vytvořit nízkoprahové komunitní centrum Zvonařova, nabízející prostor pro lidi s duševním onemocněním v místě, které si vybrali k životu, jako lepší možnost začlenění do místní společnosti a jejího dění. Projekt přispěje k posilování sociální soudržnosti a k aktivizaci přímo v místní komunitě. Inovací je zapojení klientů ...
Více


Renovace sociálního bytu Jankovcova

Projektem dojde ke vzniku jednoho dostupného bytu formou rekonstrukce stávajícího bytu ve správě MČ Praha 7 na adrese Jankovcova 864/45, jehož stav neumožňuje dlouhodobý pronájem bez rekonstrukce. ...
Více


Vybudování Komunitního centra JAKO DOMA

Cílem projektu je vybudování Komunitního centra JAKO DOMA pro seniory. Komunitní centrum bude vybudováno v polovině objektu ul. Národních hrdinů č.p. 366, který je ve svěřené správě MČ Praha Dolní Počernice. Smyslem projektu je vybudovat prostory a zázemí pro realizaci sociálně-aktivizačních aktivit (kulturních, aktivizačních, sociálních a pohybových) pro cíl.skupinu, kterou ...
Více


Komunitní centrum Husitská III

Projekt pomůže prostřednictvím komunitní sociální práce vykonávané v KC Husitská stabilizovat místní komunitu v lokalitě dolního Žižkova, která se dlouhodobě zaměřuje na řešení negativních aspektů spojených se sociálním vyloučením některých členů komunity v důsledku špatného přístupu k bydlení, špatného zdravotního stavu či příslušnosti k marginalizovaným etnickým či sociálním skupinám. Jedná ...
Více


Přístav 7

Projekt bude rozvíjet činnost KC pro seniory Přístav 7 s využitím nových aktivit (komunitní zahrada, environmentální a tvůrčí aktivity). Senioři se přímo zapojí do plánování a organizace aktivit KC prostřednictvím tzv. laboratoře empowermentu. Projekt pozitivně ovlivní také sociálně vyloučené seniory, kteří do KC nemohou docházet. Do projektu se v průběhu ...
Více


Má komunita, mí lidé II.

Projekt navazuje na obdobný projekt realizovaný ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením. Primárně se zaměřuje na specifickou CS děti a mládež, rodiny v nepříznivé sociální situaci, na příslušníky etnických menšin z celé Prahy. Prostřednictvím práce Kulturně komunitního centra, předškolního klubu, realizace workshopů, doučování a dalších neformálních přístupů ke vzdělávání podporuje ...
Více


Komunitní život napříč generacemi – prostor pro aktivizaci seniorů

Projekt zmírňuje sociální vyloučení a izolaci seniorů žijících v seniorských zařízeních i samostatně jejich aktivním zapojením do života místních komunit. Cílí na společné zážitky seniorů a dětí v seniorských zařízeních, v mateřských i základních školách a na komunitních akcích. Nabízí skupinové setkávání, tvoření, sportování, čtení pohádek a mezigenerační on-line programy. ...
Více


Podpora aktivizace komunitního života se zapojením osob po výkonu trestu III

Projekt zaměřený na rozvoj komunitního centra pro osoby opouštějící výkon trestu obsahuje takové aktivity, aby u cílové skupiny došlo k vhodné podpoře a jejich participaci v rámci místní komunity a aby došlo k prevenci sociálního vyloučení, případně k recidivě. Je plánováno odborného poradenství, výjezdní setkání, ale také různé druhy doprovodných ...
Více