Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Rozšíření zázemí a poradenských kapacit následné péče SANANIM z.ú.

Cílem projektu je rozšíření zázemí a poradenských kapacit následné péče SANANIM z.u. na území hlavního města Prahy. V rámci tohoto projektu dojde k zacílení na aktivity výzvy a to na aktivitu skupiny A – podpora sociálních služeb. V rámci této aktivity dojde k vybudování mobilních kanceláří na adrese Ovčí Hájek ...
Více


Green Doors – rekonstrukce a modernizace služeb sociální rehabilitace

Projekt řeší problém nevyhovujícího technického stavu prostor a vybavení ve 3 tréninkových zařízeních, která slouží jako sociální služba pro osoby s duševním onemocněním. Organizace Green Doors, z. ú., která zprostředkovává začlenění cílové skupiny formou tréninkových kaváren již od roku 1997 pomáhá těmto lidem vrátit se pracovního života. Projekt je zaměřen ...
Více


Zkvalitnění sociálních služeb ADCH Praha

Projekt řeší problematiku nedostatečné kvality poskytovaných sociální služeb Arcidiecézní charity Praha na území hl. m. Prahy. Cílem projektu je zvýšení kvality tří poskytovaných sociálních služeb: azylového domu, sociální rehabilitace a terénního programu. Služby jsou určené celkem pro 2 cílové skupiny: osoby bez přístřeší a ohrožené bezdomovectvím a osoby se zdravotním ...
Více


POKOJÍČEK- komunitní centrum

Cílem projektu je vznik komunitního centra POKOJÍČEK na území Prahy 7 (nákup nemovitosti a její rekonstrukce pro potřeby komunitního centra a CS- osob s duševním onemocněním), jehož hlavním úkolem je zlepšit kvalitu života osob s duševním onemocněním. KC Pokojíček plynule naváže na již úspěšně realizované mobilní KC OKO (v r. ...
Více


Centrum Komunitního terénního týmu Eset-Help, z.s., Praha 22 – Uhříněves

Projekt řeší dlouhodobě problematiku lidí se závažným duševním onemocněním. Jedná se zpravidla o osoby, které si z důvodu opakovaných hospitalizací v psychiatrických nemocnicích dostávají do situace, kdy jsou narušeny jejich vazby s přirozeným okolím a opětovné začlenění do společnosti je tak velmi náročné. Koupí a modernizací prostor v Praze Uhříněvsi ...
Více


Rozvoj zázemí a služeb Nízkoprahového denního centra Husitská

Projekt je zaměřen na rozvoj sociální služby nízkoprahového denního centra poskytované žadatelem R-Mosty, z. s. Konkrétně dojde k rekonstrukci části objektu ve vlastnictví Hlavního města Prahy na adrese Husitská 114/74, 130 00 Praha 3 a nákupu nezbytného vybavení pro výkon související sociální služby. ...
Více


Komunitní centrum Lysolaje

Projektem bude vytvořeno komunitní centrum v novém objektu v rámci obytného komplexu Dolina v souladu se 46. výzvou OPPPR pro osoby z CS a občany Lysolají. Cílem je integrace znevýhodněných osob, aktivizace a zkvalitnění života. Pomoc při začleňování do většinové společnosti a zapojení občanů do komunitního života, z něhož nebude ...
Více


Komunitní centrum Kolovraty

Projektem bude vytvořeno komunitní centrum přestavbou 2.NP stávajícího objektu U Boudů v souladu se 46. výzvou OP PPR pro osoby z CS a občany Kolovrat. Cílem je integrace znevýhodněných osob, jejich aktivizace a zkvalitnění života. Pomoc při začleňování do většinové společnosti a zapojení občanů do komunitního způsobu života, z něhož ...
Více


Pořízení bezbariérových vozidel pro převoz klientů a zaměstnanců vozíčkářů Poloviny nebe

Předmětem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti poskytované sociální služby Sociální rehabilitace na území hl. m. Prahy. Projekt je zaměřen na cílové skupiny lidí se zdravotním omezením, tělesným postižením, seniory, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím, kterým se díky komplexnímu materiálnímu ...
Více


Modernizace Azylového bytu Proxima Sociale o.p.s.

Cílem projektu je dosáhnout kvality prostorového a materiálního zázemí sociální služby, která odpovídá reálným potřebám cílové skupiny matek s dětmi i aktuálnímu standardu bydlení, a zefektivnit tak proces řešení nepříznivé sociální situace ztráty bydlení uplatňovanými metodami sociální práce. Tím dojde k modernizaci a rozvoji služby oproti stávajícímu stavu. Konkrétně se ...
Více


Modernizace zázemí a obnova vozového parku Terénního programu Drop In, o.p.s.

Modernizace vybavení, obnova vozového parku a zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance TP Drop In, o.p.s., který pracuje s lidmi užívajících drogy injekčně. TP se zároveň dlouhodobě rozšiřuje, zázemí služby je koncipováno na menší počet pracovníků. Projekt obnovy vybavení je směřován k prostorovému uzpůsobení, zútulnění a rozšíření kapacity prostoru. ...
Více


Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy

V rámci předloženého projektu je navrhována investice do rekonstrukce společných prostor 3 bytových domů obsahujících byty v bytovém fondu Hl. m. Prahy, přičemž po provedené rekonstrukci bude podpořeno 56 bytů sociálního bydlení. Provedením rekonstrukce se zlepší stav bytových domů, resp. předmětných bytů a tedy dostupnost bydlení pro osoby, které bydlet ...
Více


Lepší domov – lepší život

V rámci projektu vzniknou 3 bytové jednotky rekonstrukcí a novým dispozičním uspořádáním stávajícího objektu Chráněného bydlení v Xaverově. Projekt zajistí kvalitní dostupné a bezpečné bydlení a stravování spolu s poskytováním registrovaných sociálních služeb. Tak se projekt bude podílet na prevenci bezdomovectví cílové skupiny zdravotně postižených osob s mentálním postižením, které ...
Více


Zkvalitnění zázemí pro sociální služby v objektu Armády spásy v Holešovicích

Předmětem projektu je provedení stavebních úprav a zajištění technického vybavení v budovách Centra sociálních služeb B. Bureše Armády spásy v ulici Tusarova v Praze Holešovicích. Dojde tak ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v CSS B. Bureše. Projekt bude realizován od ledna 2022 do září 2022. ...
Více


Komunitní centrum – Sýpka Čakovice

Projektem bude vytvořeno KKC rekonstrukcí objektu sýpky v souladu se 46.V OP PPR pro osoby z CS a občany Čakovic. Cílem je integrace znevýhodněných osob, aktivizace a zkvalitnění života. Pomoc při začleňování do většinové společnosti a zapojení všech občanů do komunitního způsobu života, z něhož nebude nikdo vyloučen. Významné partnerství, ...
Více


Stavební úpravy pro komunitní centrum v objektu fary u sv. Vojtěcha v Praze 1

Cílem projektu je vybudování adekvátních prostor pro zahájení činnosti komunitního centra Římskokatolické farnosti u kostela sv. Vojtěcha Praha – Nové Město za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit pro zlepšení sociální situace komunity jako celku. Realizací záměru se otevře cesta pro nastartování nových aktivit, které zlepší a rozšíří ...
Více


Komunitní centrum Kunratice

Hlavním cílem projektu je vybudování nového komunitního centra, kde budou probíhat rozličné aktivity zaměřené na začleňování zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a příslušníků etnických menšin. Předmětem projektu je celková rekonstrukce objektu fary na adrese Kostelní náměstí 16, Praha – Kunratice. Předmětné prostory ...
Více


Komunitní centrum JAKO DOMA

Komunitní centrum JAKO DOMA podpoří seniory v zapojení do komunity v Dolních Počernicích prostřednictvím realizovaných sociálně aktivizačních aktivit, kterých se bude moci zúčastnit kromě seniorů také široká veřejnost, čímž nově vznikne společenství se silnými vazbami. KC JAKO DOMA pomůže dále seniorů s navázáním nových sociálních vazeb v rámci společenství, jehož ...
Více


Vznik a provoz Komunitního centra ČCE Smíchov

Cílem projektu je vznik, provoz a rozvoj kulturně komunitního centra Farního sboru Českobratrské církve evangelické na Smíchově za účelem podpory sociální soudržnosti a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením do místní komunity. Činnosti budou aktivizovat cílovou skupinu (CS) projektu a místní společenství, propojovat je, poskytovat CS finanční a právní poradenství a ...
Více


Art Movement, z.s.

Předmětem projektu je celková modernizace a zlepšení kvality poskytované sociální služby prostřednictvím nákupu vhodné nemovitosti a její rekonstrukce na adrese Tusarova 1521/26, 170 00 Praha 7. Hlavním přínosem projektu tak bude vybudování kvalitního stabilního místa a odpovídajícího zázemí pro poskytování sociální služby dle §70 (zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o ...
Více